Φόρτωση, παρακαλώ περιμένετε
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΠΣΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΟΠΣΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΟΠΣWEB SERVICESSFCΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΟΠΣ

Σας ενημερώνουμε ότι οι παρουσιάσεις από την ημερίδα "Ενημέρωση Υπευθύνων ΟΠΣ & Εισαγωγή στο ΟΠΣ 2021 - 2027", που διενεργήθηκε την Τετάρτη 02/11/2022, (Ημ. Δημοσίευσης 04/11/2022)

έχουν αναρτηθεί εδώ.

Οδηγίες καταχώρισης ονόματος και περιγραφής των συνημμένων αρχείων. (Ημ. Δημοσίευσης 03/08/2022)

Αναλυτικά δείτε εδώ.

Νέα αναφορά - Εντοπισμός λιμναζόντων ποσών. (Ημ. Δημοσίευσης 08/07/2022)

Αναλυτικά δείτε εδώ

Σας ενημερώνουμε ότι ολοκληρώθηκαν οι τεχνικές ενέργειες αναφορικά με την ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ για το 2ο Εξάμηνο της 8ης ΛΧ. Οι ΔΑ/ΕΦ είναι σε θέση να προχωρήσουν με τη διαδικασία της ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ (Ημ. Δημοσίευσης 07/07/2022)

Αναλυτικά δείτε εδώ.

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής (2 δίσκων) στο πλαίσιο του έργου Υλοποίηση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (Ο.Π.Σ.) (Ημ. Δημοσίευσης 24/06/2022)

Αναλυτικά δείτε εδώ

Ενσωμάτωση των επικαιροποιημένων λιστών ελέγχου στο ΟΠΣ ΤΑ. (Ημ. Δημοσίευσης 15/06/2022)

Αναλυτικά δείτε εδώ

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής (16 δίσκων) στο πλαίσιο του έργου Υλοποίηση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (Ο.Π.Σ.) (Ημ. Δημοσίευσης 10/06/2022)

Αναλυτικά δείτε εδώ

Ετήσια Έκθεση: Επισύναψη στο ΟΠΣ αναφορών Επίτευξης Δεικτών - Πίνακες Κανονισμών (Ημ. Δημοσίευσης 03/06/2022)

Αναλυτικά δείτε εδώ.

Διαδικασία έκδοσης πρόσκλησης ΕΣΠΑ 2014-2020 χωρίς Δείκτες ΕΠ. (Ημ. Δημοσίευσης 03/06/2022)

Αναλυτικά δείτε εδώ

Νέα λειτουργικότητα στην Εκτύπωση Αποφάσεων Επιχειρηματικότητας. (Ημ. Δημοσίευσης 30/05/2022)

Αναλυτικά δείτε εδώ

Ενσωμάτωση λίστας ελέγχου τροποποίησης μελετών στο ΟΠΣ. (Ημ. Δημοσίευσης 25/05/2022)

Αναλυτικά δείτε εδώ.

Ολοκλήρωση υπολογισμού κοινών δεικτών μακροπρόθεσμου αποτελέσματος ΕΚΤ/ΠΑΝ.
(Ημ. Δημοσίευσης 24/05/2022)

Αναλυτικά δείτε εδώ

Εγχειρίδιο χρηστών: Επιλογή/Έγκριση & Παρακολούθηση Πράξεων – Αποφάσεις Ένταξης/Απόρριψης, Ανάκλησης, Ολοκλήρωσης (νέα έκδοση). (Ημ. Δημοσίευσης 05/05/2022)

Αναλυτικά δείτε εδώ

Ορθότητα συμπλήρωσης δεικτών σε Τεχνικό Δελτίο Πράξης. (Ημ. Δημοσίευσης 24/02/2022)

Αναλυτικά δείτε εδώ

Χρήση προηγούμενων και επικαιροποιημένων Λιστών Εξέτασης Ελέγχου Νομιμότητας. (Ημ. Δημοσίευσης 21/02/2022)

Αναλυτικά δείτε εδώ.

Υποβολή Δελτίων Επίτευξης Δεικτών Πράξης (Πλην ΚΕ) έτους 2021. (Ημ. Δημοσίευσης 14/02/2022)

Αναλυτικά δείτε εδώ.

Ενσωμάτωση στο δελτίο "Έλεγχοι Νομιμότητας Δημοσίων Συμβάσεων" των καινούργιων εκδόσεων λιστών ελέγχου διακήρυξης, ανάθεσης, τροποποίησης προμηθειών, υπηρεσιών και έργων, καθώς και οδηγίες χρήσης στο ΟΠΣ. (Ημ. Δημοσίευσης 12/11/2021)

Αναλυτικά δείτε εδώ.

Βελτίωση στο Δελτίο Αιτήματος Κατανομής (3.3). (Ημ. Δημοσίευσης 24/09/2021)

Αναλυτικά δείτε εδώ.

Πρότυπα Απογραφικά Δελτία - νέα έκδοση (αφορά ΕΠ με Ταμείο ΕΚΤ). (Ημ. Δημοσίευσης 16/09/2021)

Αναλυτικά δείτε εδώ

Βήματα Διοικητικής Επαλήθευσης στο ΟΠΣ.  (Ημ. Δημοσίευσης 16/09/2021)

Αναλυτικά δείτε εδώ

Δημιουργία dashboard για τη Διαχειριστική Αρχή στο ΒΙ (συνέχεια). (Ημ. Δημοσίευσης 06/08/2021)

Αναλυτικά δείτε εδώ.

Ολοκλήρωση Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων Επιχειρηματικότητας. (Ημ. Δημοσίευσης 05/08/2021)

Αναλυτικά δείτε εδώ

Χειρισμός των καθ’ υπέρβαση δαπανών στο ΟΠΣ (για Πράξεις Σχεδίου Δράσης Κατάστασης 6). (Ημ. Δημοσίευσης 29/07/2021)

Αναλυτικά δείτε εδώ

Ολοκλήρωση πράξεων και σχετικές Ανακοινώσεις - επικαιροποίηση. (Ημ. Δημοσίευσης 28/07/2021)

Αναλυτικά δείτε εδώ

Dashboard ΔΑ (Ημ. Δημοσίευσης 20/07/2021)

Σε συνέχεια των εκπαιδεύσεων, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι δημιουργήσαμε στο ΒΙ το Dashboard με τίτλο «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ: ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΜΕΓΕΘΩΝ», για την ευκολότερη παρακολούθηση και εξυπηρέτηση των αναγκών πληροφόρησης σχετικά με την πρόοδο του ΕΠ, το οποίο μπορείτε να δείτε επιλέγοντας το σύνδεσμο Dashboard στο Μενού δεξιά επάνω.

Αναλυτικότερα μπορείτε να δείτε εδώ

Επιχειρησιακές κατευθύνσεις για την ενημέρωση του ΟΠΣ από το ΠΣΚΕ μέσω Web Services. (Ημ. Δημοσίευσης 08/07/2021)

Αναλυτικά δείτε εδώ

Διαχείριση Τμηματοποιημένων Πράξεων (Phasing 2021 - 2027) στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ. (Ημ. Δημοσίευσης 25/06/2021)

Αναλυτικά δείτε εδώ.

Νέο έντυπο Απόφασης Ένταξης: Προσαρμογή Ελέγχου Επικαιροποίησης στο ΤΔΠ. (Ημ. Δημοσίευσης 24/06/2021)

Αναλυτικά δείτε εδώ

Λειτουργικότητα Δαπανών Β2. Κατ’αποκοπή ποσό (LUMPSUM) στο ΤΔΠ. (Ημ. Δημοσίευσης 11/06/2021)

Αναλυτικά δείτε εδώ

Εγχειρίδιο χρηστών: Επιλογή & Έγκριση - Τεχνικό Δελτίο Πράξης (νέα έκδοση). (Ημ. Δημοσίευσης 10/06/2021)

Αναλυτικά δείτε εδώ

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για τη στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΕΥ ΟΠΣ) (Ημ. Δημοσίευσης 02/06/2021)

Αναλυτικά δείτε εδώ.

Νέες λειτουργικότητες στο ΤΔΠ. (Ημ. Δημοσίευσης 01/06/2021)

Αναλυτικά δείτε εδώ.

Ολοκλήρωση υπολογισμού κοινών δεικτών  μακροπρόθεσμου αποτελέσματος ΕΚΤ/ΠΑΝ. (Ημ. Δημοσίευσης 27/05/2021)

Αναλυτικά δείτε εδώ.

Εντάξεις Πράξεων στο πλαίσιο Εκχώρησης (ΑΤΠ Εκχώρησης). (Ημ. Δημοσίευσης 10/05/2021)

Αναλυτικά δείτε εδώ

Δυνατότητα συμπλήρωσης του πεδίου Ποσό COVID-19 του ΔΔΔ, από χειριστή ΔΑ/ΕΦ. (Ημ. Δημοσίευσης 07/05/2021)

Αναλυτικά δείτε εδώ

Ενημερωμένος κατάλογος των διαθέσιμων αναφορών στο ΟΠΣ. (Ημ. Δημοσίευσης 29/04/2021)

Αναλυτικά δείτε εδώ

Διαχείριση έργων σχεδίου δράσης δαπανών στο ΟΠΣ. (Ημ. Δημοσίευσης 09/04/2021)

Αναλυτικά δείτε εδώ

Αποστολή ενημερωτικού email για την ανάρτηση νέου Δελτίου Ταυτότητας. (Ημ. Δημοσίευσης 06/04/2021)

Αναλυτικά δείτε εδώ.

Δυνατότητα μετάβασης από το Τεχνικό Δελτίο Πράξης στο Δελτίο Ωρίμανσης. (Ημ. Δημοσίευσης 06/04/2021)

Αναλυτικά δείτε εδώ.

Διορθώσεις λαθών σε υποβληθέντα Απογραφικά Δελτία -  (Ημ. Δημοσίευσης 04/03/2021)

(επικαιροποίηση ανακοίνωσης 17/11/2017). Αναλυτικά δείτε εδώ.

Εγχειρίδια Χρηστών (νέες εκδόσεις) : (Ημ. Δημοσίευσης 11/02/2021)

Επιλογή & Έγκριση - Τεχνικό Δελτίο Πράξης, δείτε εδώ

Επιλογή & Έγκριση - Αξιολόγηση Πράξεων, δείτε εδώ

Παρακολούθηση Πράξεων - Δελτίο Δήλωσης Δαπανών, δείτε εδώ

Παρακολούθηση Πράξεων - Αίτημα Κατανομής, δείτε εδώ

Λήξη συνθηματικού πρόσβασης (password). (Ημ. Δημοσίευσης 12/01/2021)

Αναλυτικά δείτε εδώ

Βελτιώσεις στον Προγραμματισμό και την Παρακολούθηση των Επιτόπιων Επαληθεύσεων. (Ημ. Δημοσίευσης 11/12/2020)

Αναλυτικά δείτε εδώ

Βελτιώσεις λειτουργικότητας στο Δελτίο 4.4 Κατ΄Αποκοπή Διορθώσεις. (Ημ. Δημοσίευσης 08/12/2020)

Αναλυτικά δείτε εδώ

Ενημερωμένος κατάλογος των διαθέσιμων αναφορών στο ΟΠΣ για δικαιούχους. (Ημ. Δημοσίευσης 17/11/2020)

Αναλυτικά δείτε εδώ 

Μέτρα για την αντιμετώπιση του κορωνοιού COVID-19 - Υποστήριξη του ΟΠΣ. (Ημ. Δημοσίευσης 09/11/2020)

Αναλυτικά δείτε εδώ

Νέα έκδοση του εγχειριδίου χρήστη των Web Services. (Ημ. Δημοσίευσης 27/10/2020)

Αναλυτικά δείτε εδώ

Επισημάνσεις σχετικά με το ΟΠΣ. (Ημ. Δημοσίευσης 03/08/2020)

Αναλυτικά δείτε εδώ

Ανάδειξη οριστικού αναδόχου σύμβασης (Ημ. Δημοσίευσης 26/06/2020) (Ημ. Δημοσίευσης 26/06/2020)

«Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των γραφείων της Ειδικής Υπηρεσίας Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) για την περίοδο 1-7-2020 έως και 30-6-2023». Αναλυτικά δείτε εδώ

Διευκρινήσεις για την εφαρμογή HELPDESK: (Ημ. Δημοσίευσης 24/03/2020)

Αναλυτικά δείτε εδώ