ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΠΣΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΟΠΣΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΟΠΣWEB SERVICESSFCΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΟΠΣ

WEB SERVICES ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020

Η Ειδική Υπηρεσία ΟΠΣ, στο πλαίσιο της εξασφάλισης διαλειτουργικότητας με τα Πληροφοριακά Συστήματα των Δικαιούχων και των Φορέων Διαχείρισης για Πράξεις του ΕΣΠΑ 2014-2020, αναπτύσσει  υπηρεσίες Διαδικτύου (Web Services) οι οποίες παρέχονται σταδιακά σε Παραγωγική Λειτουργία.

Προκειμένου να υλοποιηθεί η κλήση στις εν λόγω υπηρεσίες, οι ενδιαφερόμενοι Δικαιούχοι θα πρέπει:

  1. Να υλοποιήσουν πρόγραμμα Πελάτη λαμβάνοντας υπόψη τις τεχνικές και επιχειρησιακές οδηγίες που παρατίθενται για κάθε υπηρεσία.
  2. Να αιτηθούν και λάβουν κωδικούς πρόσβασης για το ΟΠΣ σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται στο https://logon.ops.gr/ για την εγγραφή των χρηστών.
  3. Να γνωστοποιήσουν μέσω της εφαρμογής helpdesk (αναλυτικά για το Γραφείο Υποστήριξης δείτε εδώ) την πρόθεση τους να καλέσουν τις υπηρεσίες Διαδικτύου.

 Χρήση Υπηρεσιών Διαλειτουργικότητας της Δημόσιας Διοίκησης από το ΟΠΣ

Οδηγός χρήσης Web Services για την υποβολή Δελτίων ΕΣΠΑ 2014-2020 στο ΟΠΣ

• Επιχειρησιακές κατευθύνσεις για την ενημέρωση του ΟΠΣ από το ΠΣΚΕ μέσω Web Services

Υπηρεσίες Υποβολής Απογραφικών Δελτίων Συμμετεχόντων (Ωφελουμένων) σε Πράξεις ΕΚΤ

Υπηρεσίες Υποβολής Τεχνικών Δελτίων Υποέργων (ΤΔΥ)

Υπηρεσίες Υποβολής Τεχνικών Δελτίων Πράξης (ΤΔΠ)

Υπηρεσίες Υποβολής Δελτίων Δήλωσης Δαπανών (ΔΔΔ)

Υπηρεσίες Υποβολής Δελτίων Καταχώρισης Διορθώσεων (ΔΚΔ)

Υπηρεσίες Ανάκλησης Μεμονωμένων Πράξεων μιας Απόφασης Επιχειρηματικότητας

Υπηρεσίες Υποβολής Δελτίων Επιτόπιας Επαλήθευσης/Ελέγχου

Υπηρεσίες Υποβολής Παρακολούθησης Συστάσεων

Υπηρεσίες Υποβολής Δελτίου Επίτευξης Δεικτών