ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΠΣΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΟΠΣΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΟΠΣWEB SERVICESSFCΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΟΠΣ

Κωδικοποιημένα Στοιχεία ΕΣΠΑ 2014-2020

Στην Ιστοσελίδα αυτή δημοσιεύονται τα καταχωρισμένα στο Ο.Π.Σ. Κωδικοποιημένα Στοιχεία που αφορούν το Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης 2014-2020. Τα στοιχεία αυτά οριστικοποιήθηκαν μετά από συνεργασία της Υπηρεσίας Ο.Π.Σ. με τους εμπλεκόμενους φορείς.

Κωδικοποιημένα Στοιχεία για το Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης 2014-2020:

 Επιχειρησιακά Προγράμματα
 
Γεωγραφική Κωδικοποίηση (11/06/2020)
 
 Φορείς (01/02/2023)