ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΠΣΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΟΠΣΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΟΠΣWEB SERVICESSFCΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΟΠΣ

Κωδικοποιημένα Στοιχεία ΕΣΠΑ 2007-2013

Στην Ιστοσελίδα αυτή δημοσιεύονται τα καταχωρισμένα στο Ο.Π.Σ. Κωδικοποιημένα Στοιχεία που αφορούν το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007-2013. Τα στοιχεία αυτά οριστικοποιήθηκαν μετά από συνεργασία της Υπηρεσίας Ο.Π.Σ. με τους εμπλεκόμενους φορείς.

Κωδικοποιημένα Στοιχεία για το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007-2013:

 Φορείς (23/09/2022)
 
 Αντιστοίχιση κωδικών Καλλικρατικών Δήμων με Καποδιστριακούς (13/10/2011)
 
 Γεωγραφικές Περιοχές για Πράξεις πλην Κρατικών Ενισχύσεων (Περιλαμβάνονται οι Καποδιστριακοί Δήμοι)
 
 Γεωγραφικές Περιοχές για Πράξεις Κρατικών Ενισχύσεων - Δημοτικά Διαμερίσματα (Περιλαμβάνονται οι Καλλικρατικοί Δήμοι)
 
 Γεωγραφικές Περιοχές για Πράξεις πλην Κρατικών Ενισχύσεων - Δημοτικά Διαμερίσματα (Περιλαμβάνεται αντιστοίχιση Καποδιστριακών και Καλλικρατικών Δήμων)
 
 Πεδία Εφαρμοστικού Κανονισμού 1828/2006
 
 Λοιπά Κωδικοποιημένα ΕΣΠΑ (21/01/2011)
 
 Επιλέξιμες Δαπάνες (για πράξεις που υλοποιούνται με ίδια μέσα) (14/10/2011)
 
 Νομοθεσία Ανάθεσης - Θεσμικό πλαίσιο (21/01/2009)
 
 Κατηγορίες Πράξεων (14/12/2015)
 
 Δείκτες (14/12/2015)
 
 Δείκτες ανά θεματική προτεραιότητα (14/12/2015)
 
 Είδη Παραστατικών (12/5/2009)
 
 Καθεστώτα Κρατικών Ενισχύσεων (25/10/2012)