ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΠΣΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΟΠΣΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΟΠΣWEB SERVICESSFCΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΟΠΣ

10/12/2015 - Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Δημόσιου Διεθνούς Διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου: «Υλοποίηση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (Ο.Π.Σ.), σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020»

Η Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ), που υπάγεται στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων – ΕΣΠΑ του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, διενεργεί Ηλεκτρονικό Ανοικτό Δημόσιο Διεθνή Διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (Ο.Π.Σ.), ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 – 2020».

1. Αντικείμενο του έργου είναι ο σχεδιασμός, η υλοποίηση και η υποστήριξη της παραγωγικής λειτουργίας του ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020, μέσω της προσαρμογής και επέκτασης του υπάρχοντος ΟΠΣ, για την κάλυψη των απαιτήσεων που θέτει η Προγραμματική Περίοδος 2014-2020, όπως εκφράζονται στα Συστήματα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ) και σύμφωνα με τους κανονισμούς της ΕΕ βάσει του e-Cohesion.

2. Προϋπολογισμός του έργου – Αμοιβή του ανάδοχου
α. Ο Προϋπολογισμός του Έργου, ανέρχεται στο ποσό των ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΟΚΤΑΚΟΣΙΩΝ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΚΑΙ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΩΝ Ευρώ, € 4.895.400,00 (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 3.980.000,00 - ΦΠΑ (23%): € 915.400,00). Στο παραπάνω ποσό περιλαμβάνεται ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ: € 1.230.000 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Προϋπολογισμός δικαιώματος προαίρεσης χωρίς ΦΠΑ: €1.000.000,00 – Φ.Π.Α. (23%): 230.000).
β. Το έργο υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Τεχνική Βοήθεια.

3. Προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης: από την υπογραφή της σύμβασης και έως 31/12/2023.

4. Απαιτούμενες εγγυήσεις
α. Συμμετοχής, ποσού 79.600,00€ (εβδομήντα εννιά χιλιάδες και εξακόσια ευρώ) αορίστου διάρκειας
β. Καλής εκτέλεσης, ποσού  ίσου με το 5% της συνολικής συμβατικής αξίας μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
γ. Προκαταβολής, ποσού έως 30% της συνολικής αξίας μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (εάν ο ανάδοχος λάβει προκαταβολή).

5. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό
α. Έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα αυτόνομα ή υπό μορφή ένωσης προσώπων ή κοινοπραξίας
β. Οι ενώσεις δεν απαιτείται να έχουν λάβει συγκεκριμένη νομική μορφή, προκειμένου να υποβάλουν προσφορά. Υποχρεούνται, όμως, να το πράξουν σε περίπτωση ανάδειξής τους ως Αναδόχου, πριν από την υπογραφή της Σύμβασης, εάν και εφ’ όσον αυτό τους ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή.

6. Υποβολή προσφορών
α. O διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της διαδικτυακής πύλης http://www.promitheus.gov.gr. (Αριθμός Διαγωνισμού: 6301)
β. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους Οικονομικούς Φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της παραπάνω διαδικτυακής πύλης, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., μέχρι Πέμπτη 25/2/2016 και ώρα 15:00, στην ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο.
γ. Εναλλακτικές προσφορές δεν επιτρέπονται.
δ.
Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς: Δώδεκα (12) μήνες από την επόμενη της ημερομηνίας διενέργειας

7. Παροχή Διευκρινίσεων επί της Διακήρυξης
α. Οι υποψήφιοι μπορούν να ζητήσουν συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της παρούσας διακήρυξης μέχρι και την Παρασκευή 12/2/2016 και ώρα 15.00.
β. Τα ανωτέρω αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του συγκεκριμένου διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και φέρουν ψηφιακή υπογραφή.
γ. Αιτήματα παροχής πληροφοριών υποβάλλονται από εγγεγραμμένους προμηθευτές/παρόχους υπηρεσιών, οι οποίοι πρέπει να διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικός πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής πληροφοριών που υποβάλλονται εκτός των ανωτέρω προθεσμιών δεν εξετάζονται.
δ. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν θα απαντήσει σε ερωτήματα που θα έχουν υποβληθεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή με υποβολή ερωτημάτων στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας ή με τηλεομοιοτυπία και εκτός πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ.

8. Αποσφράγιση προσφορών
Τρίτη 1/3/2016, και Ώρα: 12.00.

Σχετικά αρχεία:

- Διακήρυξη 

- Διακήρυξη σε επεξεργάσιμη μορφή

- Απόφαση Παράτασης Προκήρυξης

- Απαντήσεις σε διευκρινιστικές ερωτήσεις

- Απόφαση έγκρισης πρακτικών

- Απάντηση σε Προδικαστική Προσφυγή της εταιρείας "UNISYSTEMS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΕΕ"

- Απάντηση σε Προδικαστική Προσφυγή της ένωσης των εταιρειών "BYTE COMPUTER ΑΒΕΕ - ΑΙΝΟΟΥΧΑΟΥ ΠΛΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ"

- Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης προσφορών και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου

- Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης προσφορών και ανάδειξη οριστικού αναδόχου