ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΠΣΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΟΠΣΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΟΠΣWEB SERVICESSFC2007-SFC2014ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΟΠΣ

12/01/2015 - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση της σύμβασης «Σχεδιασμός, ανάπτυξη και συντήρηση Πληροφοριακού Συστήματος για την υλοποίηση του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του  Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2009-2014»,  μέσω του καταλόγου παρόχων υπηρεσιών και προμηθευτών της Υπηρεσίας ΟΠΣ.

Η Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας πρόκειται να αναθέσει, μέσω του καταλόγου παρόχων υπηρεσιών και προμηθευτών της Υπηρεσίας ΟΠΣ, το έργο «Σχεδιασμός, ανάπτυξη και συντήρηση Πληροφοριακού Συστήματος για την υλοποίηση του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του  Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2009-2014»,  σύμφωνα με τους γενικούς και ειδικούς όρους, όπως αυτοί περιγράφονται στο επισυναπτόμενο τεύχος, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις εκατόν είκοσι χιλιάδες ευρώ (120.000,00 €), κατ’ ανώτατο, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, οι πόροι του οποίου προέρχονται από την Τεχνική Βοήθεια του ΧΜ ΕΟΧ 2009-2014, και θα καλυφθεί από τις πιστώσεις της ΣΑΕ 0419/2 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μπορείτε να την κατεβάσετε σε ηλεκτρονική μορφή από εδώ

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στους ακόλουθους εγγεγραμμένους στον κατάλογο παρόχων υπηρεσιών και προμηθευτών που τηρεί η Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ):

α. ACTIVE COMPUTER SYSTEMS A.E. (αρ. πρωτ. βεβ. εγγραφής: 10597/ΟΠΣ 282/6-3-2014)

β. INTRASOFT INTERNATIONAL S.A. Ελληνικό Υποκατάστημα (αρ. πρωτ. βεβ. εγγραφής: 44839/ΟΠΣ 1017/12-9-2014)

γ. QUALITY RELIABILITY Εφαρμογές υψηλής τεχνολογίας Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία (αρ. πρωτ. βεβ. εγγραφής: 62935/ΟΠΣ 1350/25-11-2014)

28-1-2015: Απαντήσεις σε διευκρινιστικές ερωτήσεις (για το αρχείο πατήστε εδώ)

26-8-2015: Υπογραφή σύμβασης ύψους 116.000,00 (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) με την εταιρεία INTRASOFT INTERNATIONAL S.A. Ελληνικό Υποκατάστημα