ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΠΣΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΟΠΣΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΟΠΣWEB SERVICESSFCΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΟΠΣ

Χρήσιμες Διευθύνσεις

- Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού
- Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ
- Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς
- Το ΕΣΠΑ 2007 – 2013 με χάρτες και αριθμούς
- Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Αγροτικής Ανάπτυξης
- Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης της Αλιείας
- Ελλάδα 2000 – 2006
- Σύστημα on line πληροφόρησης πολιτών για το Γ ΚΠΣ
- Καλές Πρακτικές έργων του Γ΄ΚΠΣ

Διαχειριστικές Αρχές Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

- Ε.Υ.Δ. Ε.Π. "Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη" (π. ΕΥΔ ΕΠ "Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη")
- E.Υ.Δ. Ε.Π. "Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη" (π. ΕΥΔ ΕΠ "Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας")
- Ε.Υ.Δ. Ε.Π. "Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία"
- Ε.Υ.Δ. Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση"
- Ε.Υ.Δ. Ε.Π. "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση" (π. ΕΥΔ ΕΠ "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού") 
- Ε.Υ.Δ. Ε.Π. "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση" (π. ΕΥΔ ΕΠ "Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση")
- Ε.Υ.Δ. Ε.Π. "Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα"
- Δ.Α. Ε.Π. "Τεχνικής Υποστήριξης της Εφαρμογής"
- Ε.Υ.Δ. Προγραμμάτων Εδαφικής Συνεργασίας

Διαχειριστικές Αρχές Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Περιφερειών

- Ε.Υ.Δ.Ε.Π. Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
- Ε.Υ.Δ.Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
- Ε.Υ.Δ.Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
- Ε.Υ.Δ.Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας
- Ε.Υ.Δ.Ε.Π. Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
- Ε.Υ.Δ.Ε.Π. Περιφέρειας Ηπείρου
- Ε.Υ.Δ.Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- Ε.Υ.Δ.Ε.Π. Περιφέρειας Πελοποννήσου
- Ε.Υ.Δ.Ε.Π. Περιφέρειας Ιονίων Νήσων
- Ε.Υ.Δ.Ε.Π. Περιφέρειας Αττικής
- Ε.Υ.Δ.Ε.Π. Περιφέρειας Κρήτης
- Ε.Υ.Δ.Ε.Π. Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου
- Ε.Υ.Δ.Ε.Π. Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Άλλες ειδικές Υπηρεσίες Συντονισμού / Εφαρμογής /Διαχειριστικές Αρχές/ Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης

- Ε.Υ. Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (EΥΣΕΚΤ)
- Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπ. Πολιτισμού, Παιδείας & Θρησκευμάτων (Τομέας Πολιτισμού)
- Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπ. Υγείας
- Ε.Υ.Δ.Ε.Π. Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη (π. ΕΔΑ Μεταφορών) 
- Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
- Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης(πρώην ΕΥΚΕΚΟ)
- Ε.Υ. Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων Υπουργείου Παιδείας
- Ε.Υ.Δ. Προγράμματος "Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020
- Ε.Υ.Δ. Leader του Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 - 2013 
- Ε.Υ.Δ. Ε.Π. "Αλιείας & Θάλασσας"
- Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης (ΜΟΔ Α.Ε.)
- Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ
- Οργανισμός Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.)
- Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (Ε.Ι.Ε.Α.Δ.)
- Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε.
- Ενδιάμεσος Φορέας Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητας & Επιχειρηματικότητας (Ε.Φ.Ε.Π.Α.Ε.)
- Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών & Εξοικονόμησης Ενέργειας (Κ.Α.Π.Ε.)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

Αποκεντρωμένες Διοικήσεις

- Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής 
- Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας
- Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας
- Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
- Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης
- Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου
- Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

- Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης
- Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
- Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
- Περιφέρεια Ηπείρου
- Περιφέρεια Θεσσαλίας
- Περιφέρεια Ιονίων Νήσων
- Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
- Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
- Περιφέρεια Αττικής
- Περιφέρεια Πελοποννήσου
- Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
- Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
- Περιφέρεια Κρήτης

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

- Ευρωπαϊκή Ένωση
- Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
- Ευρωπαϊκή Επιτροπή
- Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα
- Νομοθεσία
- Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
- Inforegio- Περιφερειακή Ανάπτυξη
- Inforegio – Ελλάδα
- Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
- Γεωργία και Αγροτική Ανάπτυξη
- Αλιεία
- Σύστημα για την διαχείριση ταμείων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (SFC 2007)
- ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ περιφερειακής ανάπτυξης Ευρωπαϊκής Ένωσης
- Ιστοσελίδα των Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής της ΕΕ
στην Κύπρο