ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΠΣΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΟΠΣΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΟΠΣWEB SERVICESSFCΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΟΠΣxartografikes_nom1420

WEB SERVICES ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020

Υπηρεσίες Υποβολής Τεχνικών Δελτίων Υποέργων (ΤΔΥ)

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

• Τεχνολογίες: WSDL / XML:
 

-        Προδιαγραφές Υπηρεσίας στο περιβάλλον Δοκιμών σε WSDL

-        Προδιαγραφές Υπηρεσίας στο περιβάλλον Παραγωγής σε WSDL

• Χαρακτηριστικά Ασφάλειας: Η Αυθεντικοποίηση των χρηστών γίνεται   με χρήση ζεύγους κωδικός/συνθηματικό που εκδίδεται κατόπιν εγγραφής  του χρήστη στο ΟΠΣ

• Κωδικοποίηση Στοιχείων:
  Την Γεωγραφική Κωδικοποίηση και την Κωδικοποίηση Κατηγορίας
  Δαπάνης θα την βρείτε εδώ

• Περιβάλλον Λειτουργίας: Οι υπηρεσίες διαδικτύου εκτελούνται
  (Service Endpoint):
  - σε περιβάλλον δοκιμών (test)
  - σε περιβάλλον παραγωγής (production)

 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ:

• Υποβολή Τεχνικών Δελτίων Υποέργων:
  
  - Επιχειρησιακά χαρακτηριστικά:
    • Υποστηρίζεται η Υποβολή πολλαπλών δελτίων ΤΔΥ
    • Εφαρμόζονται Έλεγχοι Επικύρωσης στοιχείων

  - Τεχνικά Χαρακτηριστικά:
    • Εφαρμόζεται Μορφότυπος Δεδομένων σε XSD
    • Υποστηρίζεται έλεγχος συντακτικής ορθότητας δεδομένων
    • Μορφή Αποτελεσμάτων:
       - Σε περίπτωση επιτυχούς εκτέλεσης επιστρέφεται Μοναδικός Κωδικός
         ΤΔΥ
       - Σε περίπτωση ανεπιτυχούς εκτέλεσης επιστρέφεται δομημένη
         περιγραφή σφαλμάτων σε XML