ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΠΣΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΟΠΣΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΟΠΣWEB SERVICESSFCΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΟΠΣ

WEB SERVICES ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020

Υπηρεσίες Υποβολής Δελτίων Επιτόπιας Επαλήθευσης/Ελέγχου


ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

• Τεχνολογίες: WSDL / XML:

-        Προδιαγραφές Υπηρεσίας στο περιβάλλον Δοκιμών σε WSDL

-        Προδιαγραφές Υπηρεσίας στο περιβάλλον Παραγωγής σε WSDL

• Χαρακτηριστικά Ασφάλειας: Η Αυθεντικοποίηση των χρηστών γίνεται   με χρήση ζεύγους κωδικός/συνθηματικό που εκδίδεται κατόπιν εγγραφής  του χρήστη στο ΟΠΣ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ:

• Υποβολή Δελτίων Επιτόπιας Επαλήθευσης/Ελέγχου:
  
  - Επιχειρησιακά χαρακτηριστικά:
    • Εφαρμόζονται Έλεγχοι Επικύρωσης στοιχείων 

  - Τεχνικά Χαρακτηριστικά:
    • Εφαρμόζεται Μορφότυπος Δεδομένων σε XSD (Τελευταία ενημέρωση 04/11/2018)
    • Υποστηρίζεται έλεγχος συντακτικής ορθότητας δεδομένων