ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΠΣΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΟΠΣΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΟΠΣWEB SERVICESSFCΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΟΠΣ

WEB SERVICES ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020

Υπηρεσίες Υποβολής Απογραφικών Δελτίων Συμμετεχόντων (Ωφελουμένων) σε Πράξεις ΕΚΤ

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

Τεχνολογίες: WSDL / XML:

-        Προδιαγραφές Υπηρεσίας στο περιβάλλον Δοκιμών σε WSDL (Τελευταία ενημέρωση 17/05/2018)

-        Προδιαγραφές Υπηρεσίας στο περιβάλλον Παραγωγής σε WSDL

Χαρακτηριστικά Ασφάλειας: Η Αυθεντικοποίηση των χρηστών γίνεται
  με χρήση ζεύγους κωδικός/συνθηματικό που εκδίδεται κατόπιν εγγραφής
  του χρήστη στο ΟΠΣ

Κωδικοποίηση Στοιχείων:

- Έλεγχοι Επικύρωσης Απογραφικών Δελτίων

- Μέθοδος υπολογισμού κοινών δεικτών ΕΚΤ

- Ακύρωση Απογραφικών Δελτίων μέσω web service

Τη γραμμογράφηση για τους κοινούς τύπους δεδομένων, όπως χρησιμοποιούνται σε σχετικά πεδία θα την βρείτε εδώ (Τελευταία ενημέρωση 17/05/2018)

 Περιβάλλον Λειτουργίας: Οι υπηρεσίες διαδικτύου εκτελούνται
  (Service Endpoint):
  - σε περιβάλλον δοκιμών (test)
  - σε περιβάλλον παραγωγής (production)

ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ: (Τελευταία ενημέρωση 17/05/2018)

Υποβολή Στοιχείων Δελτίων Ωφελουμένων συμπεριλαμβανομένων
   των Στοιχείων Ωφελούμενου για κάθε Δελτίο
:

  - Επιχειρησιακά χαρακτηριστικά:
    Η δημιουργία Ωφελούμενου γίνεται με βάση το συνδυασμό ΑΜΚΑ/ΑΦΜ
    Η δημιουργία Δελτίου Ωφελούμενου γίνεται με βάση τον μοναδικό
      κωδικό του Ωφελούμενου στο ΟΠΣ, ο οποίος δημιουργήθηκε από το
      συνδυασμό ΑΜΚΑ/ΑΦΜ
    Υποστηρίζεται η Υποβολή πολλαπλών Δελτίων
    Η υποβολή του Δελτίου γίνεται σε Κατάσταση "Υποβληθέν"

  - Τεχνικά Χαρακτηριστικά:
    Εφαρμόζεται Μορφότυπος Δεδομένων σε XSD (17/05/2018). Για μορφή Request μπορείτε να δείτε εδώ
    Υποστηρίζεται έλεγχος συντακτικής ορθότητας δεδομένων
    Μορφή Αποτελεσμάτων:
       - Σε περίπτωση επιτυχούς εκτέλεσης επιστρέφεται Μοναδικός Κωδικός
         Δελτίου Ωφελούμενου στο ΟΠΣ
       - Σε περίπτωση ανεπιτυχούς εκτέλεσης επιστρέφεται δομημένη
         περιγραφή σφαλμάτων σε XML