ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΠΣΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΟΠΣΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΟΠΣWEB SERVICESSFCΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΟΠΣ

Η Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΕΥ ΟΠΣ),  προκειμένου  να ενισχύσει τη στελέχωσή της, προτίθεται να προβεί στη μετακίνηση ή απόσπαση υπαλλήλων που προέρχονται από τις Ειδικές Υπηρεσίες του ν.4314/2014 (Α’ 265) είτε από την Κεντρική Υπηρεσία της ΜΟΔ ΑΕ είτε για την πλήρωση έξι (6) Θέσεων στις Μονάδες της ΕΥΟΠΣ:

  • ΜΟΝΑΔΑ Α1: Σχεδιασμός ΟΠΣ και υποστήριξη χρηστών προγραμμάτων ΕΣΠΑ
  • ΜΟΝΑΔΑ Α2: Σχεδιασμός ΟΠΣ λοιπών προγραμμάτων και υποστήριξη χρηστών
  • ΜΟΝΑΔΑ Γ: Διαχείριση Λογισμικού και Υποδομών ΟΠΣ
  • ΜΟΝΑΔΑ Δ: Οργάνωση και Υποστήριξη.

Η παρούσα πρόσκληση καταλαμβάνει και τους υπαλλήλους φορέων Γενικής Κυβέρνησης που είχαν υπηρετήσει σε Ειδική Υπηρεσία του ν.4314/2014 (Α’ 265), είτε του ν. 3614/2007 (Α’ 267), είτε του ν. 2860/2000 (Α’ 251), ή στην Κεντρική Υπηρεσία της Μονάδας Οργάνωσης και Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (Μ.Ο.Δ. Α.Ε.) και αποχώρησαν, λόγω λήξης ή άρσης της απόσπασης ή μετακίνησής τους, ή λόγω μετάταξής τους σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 61 του ν. 4796 (Α’ 63).

Οι προς πλήρωση Θέσεις κατανέμονται, ανά κατηγορία εκπαίδευσης, ως εξής:

•    Τρείς (3) θέσεις (ΠΕ ή ΤΕ) πτυχιούχων Μηχανικών ή Οικονομολόγων ή Θετικών ή Τεχνολογικών Επιστημών ή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, με αποδεδειγμένη διετή (2) εμπειρία στην χρήση του  Πληροφοριακού Συστήματος ΟΠΣ της Περιόδου 2014-2020, ικανότητα αντίληψης των σύγχρονων τεχνολογιών πληροφορικής, σύνταξης προδιαγραφών, οδηγιών κλπ.

Θα συνεκτιμηθούν γνώσεις και εμπειρία σε διαδικασίες διαχείρισης  έργων  ΕΣΠΑ και έργων του Δημοσίου Τομέα ή/και ιδιωτικών επενδύσεων, ανασχεδιασμού διαδικασιών για την εφαρμογή τους σε πληροφοριακά συστήματα, διαχείρισης συστημάτων ποιότητας (ΕΝ ISO 9001) ή/και διαχείρισης συστήματος ασφάλειας (ISO/IEC 27001). Επίσης γνώσεις σε διαχείριση έργων του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ) και Ευρωπαϊκών Ταμείων όπως Ταμείο Απόρων, Ταμείο Μετανάστευσης κλπ

•    Δύο (2) θέσεις (ΠΕ ή ΤΕ) πτυχιούχων Θετικών ή Τεχνολογικών Επιστημών, κατά προτίμηση Πληροφορικής, με αποδεδειγμένη διετή (2) εμπειρία σε Ανάλυση, Σχεδιασμό, Υλοποίηση Πληροφοριακών Συστημάτων σε μία από τις εξής τεχνολογίες:
o    UI frameworks με χρήση JavaScript
o    Java frameworks
o    PL/SQL
o    XML και Web Services

Θα συνεκτιμηθούν γνώσεις ή και εμπειρία σε:  

o    Oracle Business Intelligence Suite
o    Εμπειρία σε διαδικασίες πιστοποίησης, σύμφωνα με το ISO/IEC 27001.

•    Μία (1) θέση της κατηγορίας ΤΕ ή ΔΕ, κατά προτίμηση Διοικητικού,  Διοικητικού  -  Λογιστικού ή Διοικητικών - Γραμματέων.

Ειδικότερα σημειώνουμε ότι η παρούσα προς πλήρωση θέση αφορά στέλεχος διοικητικής υποστήριξης των μονάδων της ΕΥΟΠΣ με κύρια καθήκοντα την τήρηση του ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων, την τήρηση φυσικού και ηλεκτρονικού αρχείου, αναρτήσεις στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στο μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, κλπ

Για την παρούσα θέση θα συνεκτιμηθεί εάν οι υποψήφιοι διαθέτουν:

o    άριστη γνώση χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή σε περιβάλλον Windows και MS Office (word, excel, power point κλπ.) και ευχέρεια στη λειτουργία εργαλείων πληροφορικής, οργανωτικές ικανότητες και ικανότητες επικοινωνίας,
o    μεγάλη ευχέρεια στη χρήση της ελληνικής γλώσσας,
o    μεγάλη ευχέρεια στη χρήση της αγγλικής γλώσσας. Επιθυμητή η  γνώση  δεύτερης ευρωπαϊκής γλώσσας ή γλώσσας των χωρών του ΕΟΧ.

Σημείωση: Αν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την αποστολή του Βιογραφικού δεν έχετε λάβει αριθμό πρωτοκόλλου, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με την ΕΥ ΟΠΣ.

Περισσότερες Πληροφορίες στα συνημμένα αρχεία:

1.    Απόφαση προκήρυξης
2.    Τυποποιημένο Βιογραφικό Σημείωμα
3.    Πρότυπη αίτηση απόσπασης
4.    Υπεύθυνη Δήλωση
5.    Σύσταση ΕΥΟΠΣ και προσόντα
6.    Πληροφορίες για την ΕΥ ΟΠΣ