ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΠΣΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΟΠΣΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΟΠΣWEB SERVICESSFCΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΟΠΣ

Σύστημα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής SFC

Σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όλες οι οικονομικές συναλλαγές μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Ε.Ε.) και των Αρχών που ορίζονται από τα κράτη - μέλη πρέπει να γίνονται με ηλεκτρονικά μέσα, σύμφωνα με τους κανόνες που υιοθετεί η Ε.Ε. Για τον σκοπό αυτό, η Ε.Ε. λειτουργεί το σύστημα SFC, ανάλογα προσαρμοσμένο για τις Προγραμματικές Περιόδους (ΠΠ) 2007-2013, 2014-2020, 2021-2027.

Διαδικασία χορήγησης πρόσβασης στο σύστημα  SFC2021

I.          Δημιουργία νέου λογαριασμού χρήστη

Για τη δημιουργία νέου λογαριασμού χρήστη απαιτείται η εγγραφή του χρήστη στην υπηρεσία European Commission Authentication Service (ECAS) και στη συνέχεια η συμπλήρωση και υποβολή της σχετικής αίτησης προς τον σύνδεσμο κράτους - μέλους (MS - Liaison). Πιο συγκεκριμένα:

Βήμα 1

Ο υποψήφιος χρήστης του συστήματος εγγράφεται στην υπηρεσία ταυτοποίησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ECAS), μέσω της ιστοσελίδας https://webgate.ec.europa.eu/cas επιλέγοντας το σύνδεσμο «Δημιουργία Λογαριασμού» («Create an account»). Η εγγραφή ολοκληρώνεται με την λήψη σχετικού μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Επισήμανση

Οι χρήστες του συστήματος SFC για την ΠΠ 2014 - 2020 (SFC2014), που επιθυμούν να εγγραφούν και στο SFC για την ΠΠ 2021-2027 (SFC2021) – ακόμα και εάν δεν έχουν ακολουθήσει την παραπάνω διαδικασία – θεωρούνται εξ ορισμού εγγεγραμμένοι στο ECAS.

Βήμα 2

Μετά τη δημιουργία του λογαριασμού στο ECAS, ο Προϊστάμενος ή σχετικός αρμόδιος του Φορέα - υπεύθυνου για την καταχώριση δεδομένων στο σύστημα - αιτείται την πρόσβαση του λογαριασμού χρήστη, σε τομείς της αρμοδιότητας του Φορέα.

Αναλυτικότερα, συμπληρώνεται η «Αίτηση Πρόσβασης στο σύστημα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής SFC2021» με τα στοιχεία του χρήστη, μαζί με τον Ενιαίο Κωδικό στην Επιτροπή (ECAS-uid), τα στοιχεία του Φορέα, του αιτούντα, καθώς και οι ρόλοι, οι κόμβοι πρόσβασης και τα δικαιώματα του λογαριασμού στο σύστημα. 

Η υπογεγραμμένη αίτηση και ηλεκτρονικό αντίγραφο της αίτησης σε επεξεργάσιμη μορφή αποστέλλεται στην Ειδική Υπηρεσία ΟΠΣ (στα ηλεκτρονικά ταχυδρομεία sec.ops@mnec.gr  και  ms-liaison@mnec.gr).

Επισημάνσεις

  • Ο Ενιαίος Κωδικός στην Επιτροπή (ECAS-uid) βρίσκεται στον σύνδεσμο https://webgate.ec.europa.eu/cas/userdata/ShowDetails.cgi, ο οποίος δεν ταυτίζεται με το όνομα χρήστη (user id)
  • Η αίτηση πρέπει να υπογράφεται με ψηφιακή υπογραφή και να αποστέλλεται στα παραπάνω mail. Σε περίπτωση έλλειψης ψηφιακής υπογραφής γίνεται δεκτό και σκαναρισμένο αντίγραφο με φυσικές υπογραφές.

Βήμα 3

Μετά τη λήψη της αίτησης η Ειδική Υπηρεσία ΟΠΣ, αφού ελέγξει την ορθότητά της, προβαίνει σε κατάλληλες ενέργειες, ώστε να δοθεί πρόσβαση στον χρήστη σε συμβατούς με τον ρόλο του τομείς σε κάποιο από τα συστήματα. Ο χρήστης ειδοποιείται απευθείας από το τμήμα υποστήριξης του συστήματος SFC, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την ενεργοποίηση του λογαριασμού του.

Υπενθυμίζουμε ότι οι λογαριασμοί πρόσβασης είναι αυστηρώς προσωπικοί και ότι οι μεταβολές στα δεδομένα του συστήματος φέρουν, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την ηλεκτρονική υπογραφή αυτού που τις υλοποίησε.

II.          Μεταβολή στοιχείων χρήστη

Μεταβολές στοιχείων του χρήστη, όπως αλλαγές σε ρόλους και δικαιώματα, γίνονται με έγγραφη αίτηση του Προϊσταμένου ή του αρμόδιου του σχετικού Φορέα, ακολουθώντας τη διαδικασία δημιουργίας νέου χρήστη.

III.          Αλλαγή συνθηματικού

Αλλαγή του «συνθηματικού» (password) του λογαριασμού γίνεται απευθείας από τον χρήστη, μέσω της ιστοσελίδας του ECAS https://webgate.ec.europa.eu/cas.

IV.          Διαγραφή χρήστη

Οι Φορείς είναι υποχρεωμένοι να ενημερώνουν την Ειδική Υπηρεσία ΟΠΣ (είτε μέσω της εφαρμογής helpdesk εφόσον έχουν κωδικό πρόσβασης στο ΟΠΣ, είτε στα παραπάνω email), για τυχόν μακρόχρονη απουσία χρηστών (δύο μήνες και περισσότερο), ώστε οι λογαριασμοί τους να απενεργοποιούνται. Επίσης η Ειδική Υπηρεσία ΟΠΣ σε περιοδική βάση διενεργεί ελέγχους για το αν οι χρήστες της SFC παραμένουν ενεργοί και διαθέτουν τα σωστά δικαιώματα.

Σημαντικές Επισημάνσεις

  • Για την πρόσβαση στο σύστημα SFC2021 (και της SFC2014 πλέον) είναι υποχρεωτική η χρήση και άλλης μεθόδου επιβεβαίωσης του χρήστη, πέραν του κωδικού πρόσβασης. Σχετικές πληροφορίες για τους διαφορετικούς τρόπους αυθεντικοποίησης μπορείτε να βρείτε στον οδηγό που παρέχεται από την Ε.Ε. εδώ. Πληροφορίες για την αυθεντικοποίηση μέσω SMS δίνονται εδώ.
  • Μπορείτε να εντοπίσετε τον Ενιαίο Κωδικό στην Επιτροπή (uid) που σας έχει δοθεί, κάνοντας σύνδεση στο ECAS (https://webgate.ec.europa.eu/cas) και επιλέγοντας το σύνδεσμο My Account και στη συνέχεια τον σύνδεσμο My Account Details. Οι χρήστες του συστήματος SFC2014 μπορούν, εναλλακτικά, να κάνουν σύνδεση στο σύστημα και να εντοπίσουν τον Ενιαίο Κωδικό στην Επιτροπή (uid) πάνω αριστερά στην οθόνη

Χρήσιμες ιστοσελίδες & ηλεκτρονικές διευθύνσεις

Σελίδα υποστήριξης SFC2021:

https://ec.europa.eu/sfc/en/2021

Το παραγωγικό περιβάλλον του συστήματος SFC2021:

https://ec.europa.eu/sfc/en

Σύνδεσμος Ελλάδας με τα συστήματα:

Ms-liaison@mnec.gr και εφαρμογή helpdesk της ΕΥΟΠΣ

 Οδηγίες για SFC2007 - SFC2014