ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΠΣΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΟΠΣΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΟΠΣWEB SERVICESSFCΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΟΠΣ

Παρουσιάσεις

Παρουσιάσεις ημερίδων Γραφείων ΟΠΣ

02/11/2022

13-14/04/2022

12/10/2021 (ΕΠΑ)

28-30/03/2018

18/03/2016

19/03/2010

 

28/09/2009

27/11/2006

20/02/2006

20/02/2006

Γενικές Παρουσιάσεις

05/10/2007

Παρουσίαση του ΟΠΣ σε νεοπροσληφθέντα στελέχη από τη ΜΟΔ