ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΠΣΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΟΠΣΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΟΠΣWEB SERVICESSFCΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΟΠΣ

Έντυπα συμπλήρωσης που αφορούν τα κωδικοποιημένα στοιχεία στο Ο.Π.Σ.

Τα παρακάτω έντυπα προορίζονται για την υποβολή προτάσεων προσθηκών ή αλλαγών στο αντίστοιχο αρχείο των Βοηθητικών Αρχείων (Πυρήνας του ΟΠΣ). Τα έντυπα πρέπει να συνοδεύουν το σχετικό ερώτημα προς το helpdesk της υπηρεσίας ΟΠΣ.

Έντυπα Κωδικοποιημένων Στοιχείων Ο.Π.Σ. ΕΣΠΑ