ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΠΣΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΟΠΣΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΟΠΣWEB SERVICESSFCΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΟΠΣ

Γενικές πληροφορίες για το Discoverer

Το Discoverer είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο το οποίο θα συντελέσει στην ικανοποίηση των πάγιων αιτημάτων των Ειδικών Υπηρεσιών για άντληση από τη βάση του ΟΠΣ επεξεργάσιμων στοιχείων και για δημιουργία αναφορών προσαρμόσιμων στις εκάστοτε ανάγκες.

Συγκεκριμένα με το Discoverer μπορούμε:

  • Να αντλούμε στοιχεία του Επιχειρησιακού Προγράμματος και των έργων, με διάφορους επιθυμητούς συνδυασμούς,
  • Να επεξεργαζόμαστε τα στοιχεία,
  • Να αξιοποιούμε τα στοιχεία για εντοπισμό προβλημάτων, ενημέρωση και δημοσιότητα.

Για την επίτευξη των παραπάνω δημιουργήθηκε μία βάση δεδομένων Data Warehouse, η οποία προκύπτει από την κανονική βάση του ΟΠΣ προσαρμοσμένη στις ανάγκες δημιουργίας αναφορών.

Ο τελικός χρήστης βλέπει ομαδοποιημένα δεδομένα που αντλούνται από το Data Warehouse, οργανωμένα σε περιοχές εργασίας (Business Area).

Περισσότερες πληροφορίες και ένα σύντομο και περιεκτικό οδηγό για το Discoverer θα βρείτε εδώ.

Οι δημιουργούμενες αναφορές είναι χρηστικές δηλαδή μπορούν:

  • Να αποθηκευθούν στο server του Discoverer και να τις βλέπει μόνο το ΕΠ που τις έχει δημιουργήσει ή όλα τα ΕΠ αν τις έχει δημιουργήσει ο Administrator. Η υπεύθυνη ομάδα εκτυπώσεων της Υπηρεσίας ΟΠΣ έχει δημιουργήσει πρότυπες αναφορές οι οποίες ενσωματώθηκαν στο Discoverer και μπορούν να χρησιμοποιηθούν. (Πρότυπα των σχετικών εκτυπώσεων μπορείτε να βρείτε εδώ). Επίσης ένα ΕΠ μπορεί να δημιουργήσει μία αναφορά και να την διαθέσει για χρήση σε άλλα ΕΠ, τα οποία όμως θα τη βλέπουν με τα στοιχεία του δικού τους Επιχ. Προγράμματος.

  • Να εξαχθούν σε excel και να διαμορφωθούν ανάλογα με τις απαιτήσεις των χρηστών.