ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΠΣΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΟΠΣΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΟΠΣWEB SERVICESSFCΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΟΠΣ

ΑΡΧΙΚΗ > ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΟΠΣ > Δυνατότητες εκπαίδευσης

Δυνατότητες εκπαίδευσης-ενημέρωσης

Η Ειδική Υπηρεσία ΟΠΣ φροντίζει για τη συνεχή ενημέρωση και εκπαίδευση των χρηστών του ΟΠΣ και του ΒΙ θέτοντας στη διάθεσή τους τα παρακάτω εκπαιδευτικά βοηθήματα:

1)  Εκπαιδευτικά βίντεο για τις παρακάτω ενότητες και δελτία:  

 • Περιβάλλον Εργασίας
 • Εγγραφή και διαχείριση λογαριασμού (δικαιούχου και ΔΑ/ΕΦ)
 • Διαχείριση χρηστών (αφορά τα γραφεία ΟΠΣ)
 • Τεχνικό Δελτίο Πράξης
 • Έλεγχοι Νομιμότητας Δημοσίων Συμβάσεων
 • Τεχνικό Δελτίο Υποέργου
 • Αίτημα Κατανομής Δικαιούχου
 • Αίτημα Κατανομής Διαχειριστικής Αρχής (Έγκριση αιτήματος από ΔΑ/ΕΦ)
 • Δελτίο Δήλωσης Δαπανών
 • Διοικητική Επαλήθευση Δαπανών (για στελέχη ΔΑ/ΕΦ)
 • Απογραφικό Δελτίο Ωφελούμενου ΕΚΤ
 • Δελτίο Επίτευξης Δεικτών
 • Δελτίο Ωρίμανσης
 • Υποσύστημα αναφορών

Για οδηγίες για το παραπάνω υλικό πατήστε εδώ

2) Εκπαιδευτικούς οδηγούς σε εκτυπώσιμη μορφή (.pdf) για τις ενότητες και τα δελτία του ΟΠΣ.

Το περιεχόμενο των οδηγών αυτών επικαιροποιείται όποτε εγκαθίστανται αλλαγές/βελτιώσεις στις εφαρμογές, ενσωματώνοντας τις σχετικές ανακοινώσεις. Οι σημαντικές αλλαγές δημοσιεύονται στο ΟΠΣ (https://logon.ops.gr και στον δεσμό: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΟΠΣ -> Έγγραφα/Οδηγίες -> Σημαντικές Ανακοινώσεις

Υποστήριξη από την Ειδική Υπηρεσία ΟΠΣ

Τα παραπάνω εκπαιδευτικά βοηθήματα χρησιμοποιούνται για τη διαρκή ενημέρωση και εξοικείωση των χρηστών με το ΟΠΣ και τα υποσυστήματά του.

Εφόσον μετά την αξιοποίηση των παραπάνω δυνατοτήτων ενημέρωσης εντοπιστούν κενά ή προβλήματα, συνολικά ή σε επί μέρους θέματα ΟΠΣ, η Ειδική Υπηρεσία ΟΠΣ μπορεί, μετά από αίτημα της ΕΥΔ/ΕΦ, να συνδράμει στην επίλυση αυτών με επί τόπου σχετική ενημέρωση/επίλυση των αποριών ή και στην υλοποίηση ενημέρωσης μέσω τηλεκπαίδευσης.