ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΠΣΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΟΠΣΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΟΠΣWEB SERVICESSFCΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΟΠΣ

ΑΡΧΙΚΗ > ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΟΠΣ > Κωδικοποιημένα Στοιχεία ΟΠΣ

Τα  Κωδικοποιημένα Στοιχεία στο Ο.Π.Σ. 

1. Γενικές πληροφορίες

Στην ιστοσελίδα αυτή μπορούν οι διάφοροι χρήστες του ΟΠΣ «ΕΡΓΟΡΑΜΑ» να ενημερώνονται για θέματα που αφορούν στα κωδικοποιημένα στοιχεία ή Πυρήνα του Συστήματος.

Στο link "Περιγραφή Πυρήνα" γίνεται μια σύντομη παρουσίαση του Πυρήνα και των κυριότερων από διαχειριστική άποψη αρχείων του.

Στο link "Καταχωρισμένα στο ΟΠΣ" μπορεί κανείς να βρει και να αποθηκεύσει στον υπολογιστή του τα κυριότερα αρχεία του Πυρήνα, όπως έχουν διαμορφωθεί μέχρι στιγμής, ύστερα από συνεργασία της Υπηρεσίας ΟΠΣ με τις αρμόδιες Υπηρεσίες. 

Στο link "Έντυπα Συμπλήρωσης στοιχείων πυρήνα Ο.Π.Σ." υπάρχουν αντίστοιχα ΕΝΤΥΠΑ που προορίζονται είτε για την εισαγωγή στοιχείων Πυρήνα στα κατάλληλα επίπεδα του κάθε Επιχειρησιακού Προγράμματος, είτε για την υποβολή προτάσεων προσθηκών ή αλλαγών στο αντίστοιχο Αρχείο του Πυρήνα.

Τα παραπάνω Αρχεία είναι δυναμικά, με την έννοια ότι επιδέχονται προσαρμογές ώστε να ανταποκρίνονται σε νέες απαιτήσεις ή να ενσωματώνουν βελτιωτικές προτάσεις. Για το σκοπό αυτό, για θέματα Πυρήνα, ακολουθείται συγκεκριμένη διαδικασία επικοινωνίας της αρμόδιας ομάδας της Υπηρεσίας ΟΠΣ με τα Επιχειρησιακά Προγράμματα καθώς και μια διαδικασία υλοποίησης των απαραίτητων προσαρμογών.

2. Διαδικασία προσαρμογής του Πυρήνα

Οι διάφοροι χειριστές του ΟΠΣ μπορούν να ενημερώνονται μέσω αυτής της ιστοσελίδας για την πρόοδο στη διαμόρφωση ή προσαρμογή του Πυρήνα και να υποβάλλουν στην αρμόδια ομάδα της Υπηρεσίας ΟΠΣ διάφορα θέματα προς αντιμετώπιση. Αυτά μπορούν να είναι είτε ερωτήματα για θέματα που απαιτούν διευκρίνιση, είτε προβλήματα, είτε αιτήματα-προτάσεις για παρεμβάσεις στον πυρήνα. Για το σκοπό αυτό ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία:

  • Κάθε θέμα προς αντιμετώπιση υποβάλλεται στο Γραφείο Υποστήριξης του ΟΠΣ «ΕΡΓΟΡΑΜΑ» (Help Desk)
  • Το Help Desk προωθεί το αίτημα για εξέταση στην Ομάδα Κωδικοποιημένων Στοιχείων της Υπηρεσίας ΟΠΣ
  • Η Ομάδα αφού μελετήσει το θέμα και συμβουλευθεί, αν χρειασθεί, και στελέχη άλλων ομάδων και Υπηρεσιών, επεξεργάζεται εισήγηση (απάντηση σε ερώτημα ή λύση προβλήματος ή πρόταση παρέμβασης στον πυρήνα) την οποία υποβάλλει για έγκριση
  • Μετά την έγκριση της εισήγησης η Ομάδα ενημερώνει σχετικά το Help Desk. Αν πρόκειται για παρέμβαση στον Πυρήνα, η αρμόδια Ομάδα προβαίνει παράλληλα και στην υλοποίηση της παρέμβασης
  • Τo Help Desk στέλνει την απάντηση σε αυτόν που υπέβαλε το αίτημα