ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΠΣΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΟΠΣΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΟΠΣWEB SERVICESSFCΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΟΠΣ

Έντυπα ΟΠΣ-ΕΣΠΑ

Τα εγχειρίδια Διαδικασιών Διαχείρισης και Ελέγχου Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων, τα έντυπα και οι λίστες βρίσκονται δημοσιευμένα στην σελίδα www.espa.gr στο τμήμα: Σύστημα Διαχείρισης & Ελέγχου Προγραμμάτων. Για άμεση πρόσβαση μπορείτε να πατήσετε εδώ. Ειδικά για τα δελτία δήπωσης δαπανών και δελτία αποτύπωσης απόκτησης γης δείτε παρακάτω.