ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΠΣΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΟΠΣΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΟΠΣWEB SERVICESSFCΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΟΠΣ

ΑΡΧΙΚΗ > ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΟΠΣ > Γραφείο Υποστήριξης

Γραφείο Υποστήριξης

Ερώτημα προς την Ειδική Υπηρεσία Ο.Π.Σ. μπορούν να υποβάλλουν τα στελέχη των Διαχειριστικών Αρχών / Ενδιάμεσων Φορέων, αφού συμβουλευθούν για το προς διερεύνηση θέμα, τον προϊστάμενό τους ή για τεχνικά ζητήματα το γραφείο ΟΠΣ της Υπηρεσίας τους.

Το σύστημα καλύπτει τη διαδικασία υποβολής και διεκπεραίωσης ερωτημάτων και αιτημάτων προς την Ειδική Υπηρεσία Ο.Π.Σ. Τα ερωτήματα καταγράφονται σε βάση δεδομένων, είναι επεξεργάσιμα μέσω διαδικτύου και υπάρχει δυνατότητα παρακολούθησης και στατιστικής ανάλυσής τους.

Το σύστημα υποστηρίζει την υποδοχή αιτημάτων ηλεκτρονικά, την κυκλοφορία του αιτήματος ενδο-υπηρεσιακά ή σε άλλη υπηρεσία και την απάντηση στον χρήστη που υπέβαλε το ερώτημα με αποστολή e-mail. Το σύστημα είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να μπορεί να υποστηρίξει το σύνολο των εμπλεκόμενων υπηρεσιών. Υπάρχει δηλαδή η δυνατότητα προώθησης ηλεκτρονικά ενός ερωτήματος, που αδυνατεί ή δεν είναι αρμόδια μια υπηρεσία να απαντήσει, προς μια άλλη υπηρεσία, ώστε να προκύψει η καλύτερη δυνατή αντιμετώπιση του ερωτήματος.

Επίσης τα στελέχη των δικαιούχων έχουν την δυνατότητα ερωτήματα υποβολής ερωτημάτων προς τις Διαχειριστικές Αρχές / Ενδιάμεσους Φορείς από τις οποίες έχει εγκριθεί η πρόσβασή τους στο ΟΠΣ.

Για περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να συμβουλευθείτε τον οδηγό διαχείρισης της εφαρμογής εδώ όπως και την σύντομη παρουσίαση εδώ.