ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΠΣΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΟΠΣΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΟΠΣWEB SERVICESSFCΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΟΠΣ

ΑΡΧΙΚΗ > ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΠΣ > Αναθέσεις

Αναθέσεις

• Πίνακας Αναθέσεων/Συμβάσεων Ειδικής Υπηρεσίας ΟΠΣ Έτους 2022 - Ε.Π. Τεχνική Βοήθεια 2014-2020

• Πίνακας Αναθέσεων Έργων Τεχνικής Βοήθειας Έτους 2022 (Αμιγώς Εθνικοί Πόροι)

Πίνακας Αναθέσεων/Συμβάσεων Ειδικής Υπηρεσίας ΟΠΣ Έτους 2021 - Ε.Π. Τεχνική Βοήθεια 2014-2020

Πίνακας Αναθέσεων Έργων Τεχνικής Βοήθειας Έτους 2021 (Αμιγώς Εθνικοί Πόροι)

Πίνακας Αναθέσεων/Συμβάσεων Ειδικής Υπηρεσίας ΟΠΣ Έτους 2021 -  Τεχνική Βοήθεια ΧΜ ΕΟΧ 2014-2021

Πίνακας Αναθέσεων/Συμβάσεων Ειδικής Υπηρεσίας ΟΠΣ Έτους 2020 - Ε.Π. Τεχνική Βοήθεια 2014-2020

Πίνακας Αναθέσεων Έργων Τεχνικής Βοήθειας Έτους 2020 (Αμιγώς Εθνικοί Πόροι)

Πίνακας Αναθέσεων/Συμβάσεων Ειδικής Υπηρεσίας ΟΠΣ Έτους 2019 - Ε.Π. Τεχνική Βοήθεια 2014-2020

Πίνακας Αναθέσεων Έργων Τεχνικής Βοήθειας Έτους 2019 (Αμιγώς Εθνικοί Πόροι)

Πίνακας Αναθέσεων/Συμβάσεων Ειδικής Υπηρεσίας ΟΠΣ Έτους 2018 - Ε.Π. Τεχνική Βοήθεια 2014-2020

Πίνακας Αναθέσεων Έργων Τεχνικής Βοήθειας Έτους 2018 (Αμιγώς Εθνικοί Πόροι)

Πίνακας Αναθέσεων/Συμβάσεων Ειδικής Υπηρεσίας ΟΠΣ Έτους 2017 - Ε.Π. Τεχνική Βοήθεια 2014-2020

Πίνακας Αναθέσεων Έργων Τεχνικής Βοήθειας Έτους 2017 (Αμιγώς Εθνικοί Πόροι)

Πίνακας Αναθέσεων/Συμβάσεων Ειδικής Υπηρεσίας ΟΠΣ Έτους 2016 - Ε.Π. Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής

Πίνακας Αναθέσεων Έργων Τεχνικής Βοήθειας Έτους 2016 (Αμιγώς Εθνικοί Πόροι)

Πίνακας Αναθέσεων/Συμβάσεων Ειδικής Υπηρεσίας ΟΠΣ Έτους 2015 – ΧΜ ΕΟΧ

Πίνακας Αναθέσεων/Συμβάσεων Ειδικής Υπηρεσίας ΟΠΣ Έτους 2015 - Ε.Π. Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής

Πίνακας Αναθέσεων Έργων Τεχνικής Βοήθειας Έτους 2015 (Αμιγώς Εθνικοί Πόροι)

Πίνακας Αναθέσεων/Συμβάσεων Ειδικής Υπηρεσίας ΟΠΣ Έτους 2014 - Ε.Π. Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής

Πίνακας Αναθέσεων Έργων Τεχνικής Βοήθειας Έτους 2014 (Αμιγώς Εθνικοί Πόροι)

Πίνακας Αναθέσεων/Συμβάσεων Ειδικής Υπηρεσίας ΟΠΣ Έτους 2013 - Ε.Π. Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής

Πίνακας Αναθέσεων Έργων Τεχνικής Βοήθειας Έτους 2013 (Αμιγώς Εθνικοί Πόροι)

Πίνακας Αναθέσεων/Συμβάσεων Ειδικής Υπηρεσίας ΟΠΣ Έτους 2012 - Ε.Π. Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής

Πίνακας Αναθέσεων Έργων Τεχνικής Βοήθειας Έτους 2012 (Αμιγώς Εθνικοί Πόροι)

Πίνακας Αναθέσεων/Συμβάσεων Ειδικής Υπηρεσίας ΟΠΣ Έτους 2011 - Ε.Π. Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής

Πίνακας Αναθέσεων Έργων Τεχνικής Βοήθειας Έτους 2011 (Αμιγώς Εθνικοί Πόροι)

Ενταγμένα Έργα στο ΕΣΠΑ 2007-2013 της ΕΥ ΟΠΣ

Ενταγμένα Έργα στο ΕΣΠΑ 2014-2020 της ΕΥ ΟΠΣ