ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΠΣΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΟΠΣΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΟΠΣWEB SERVICESSFCΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΟΠΣ

ΑΡΧΙΚΗ > ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΠΣ > Πιστοποίηση ISO

Πιστοποίηση της Ειδικής Υπηρεσίας Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) κατά ISO 9001:2015 & ISO/IEC 27001:2013 (15/7/2021)

Η Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ), προχώρησε στην ανάπτυξη, εγκατάσταση και εφαρμογή ενός Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης (ΟΣΔ) σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Διεθνών Προτύπων ΕΝ ISO 9001:2015 & ISO/IEC 27001:2013, κατά τη διάρκεια του 2021.

Το πεδίο εφαρμογής του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης - για το οποίο πιστοποιήθηκε κατόπιν επιτυχούς επιθεώρησης στις 8 και 9 Ιουλίου 2021 από το Φορέα Πιστοποίησης «TUV AUSTRIA ΕΛΛΑΣ» - είναι το ακόλουθο:

«Σχεδιασμός, ανάπτυξη, διαχείριση και επεξεργασία δεδομένων του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΟΠΣ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, καθώς και παροχή υπηρεσιών πληροφόρησης, εκπαίδευσης και υποστήριξης χρηστών»

Κύριος στόχος της Ειδικής Υπηρεσίας Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ), στο πλαίσιο της εφαρμογής του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης, είναι η συνεχής βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της ποιότητας των λειτουργιών της, καθώς και ο μέγιστος δυνατός βαθμός ασφάλειας των πληροφοριών που διαχειρίζεται, ώστε να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις του σχετικού θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου, καθώς και των συνεργαζόμενων φορέων.

Βασικά κείμενα