ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΠΣΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΟΠΣΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΟΠΣWEB SERVICESSFCΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΟΠΣ

ΑΡΧΙΚΗ > ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΠΣ > Σύσταση Υπηρεσίας

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΕΥΘΥΠΣ)- ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΥΟΠΣ)

Η Ειδική Υπηρεσία με τίτλο «Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης και Πληροφοριακών Συστημάτων (ΕΥΘΥΠΣ)» συστάθηκε σύμφωνα με την ΚΥΑ 115912/1.12.2022. 

Η Υποδιεύθυνση Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΥΟΠΣ) είναι αρμόδια για τα πληροφοριακά συστήματα που αναφέρονται στην παρ. 4 του άρθρου 21 και στο άρθρο 54 του ν. 4914/2022, για τα Προγράμματα του ΕΣΠΑ, του INTERREG, των Ταμείων Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων (ΤΑΜΕΥ), των Χρηματοδοτικών Μηχανισμών ΕΟΧ (ΧΜ ΕΟΧ), του Μηχανισμού «Συνδέοντας την ευρώπη» (ΜΣΕ/CEF), του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ), του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης, ενώ δύναται να υποστηρίζει και άλλους χρηματοδοτικούς μηχανισμούς κατά περίπτωση.

Η ΕΥΘΥΠΣ διαρθρώνεται σε πέντε μονάδες.

  • ΜΟΝΑΔΑ Α: Νομικής και Διοικητικής Υποστήριξης
  • ΜΟΝΑΔΑ Β: Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου: Ένταξη και Παρακολούθηση
  • ΜΟΝΑΔΑ Γ: Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου: Επαληθεύσεις/Έλεγχοι
  • ΜΟΝΑΔΑ Δ: Σχεδιασμού και Ελέγχου Λειτουργίας του ΟΠΣ
  • ΜΟΝΑΔΑ Ε: Ανάπτυξης ΟΠΣ, Διαχείρισης Υποδομών και Αξιοποίησης δεδομένων

Το Αυτοτελές Γραφείο Υπευθύνου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (Data Protection Officer-DPO/ ΕΣΠΑ) υποστηρίζεται από τις υπόλοιπες Μονάδες της ΕΥΘΥΠΣ, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους.

Σχηματική απεικόνιση των λειτουργιών των Μονάδων της Υπηρεσίας.

Drawing2.jpg
Πατήστε πάνω στην εικόνα για να την δείτε στο πραγματικό της μέγεθος