ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΠΣΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΟΠΣΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΟΠΣWEB SERVICESSFCΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΟΠΣ

Θεσμικό πλαίσιο

Το θεσμικό πλαίσιο του ΟΠΣ καθορίζεται:

1) Στον Ν. 4314/2014: Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014 2020 (ΦΕΚ 265/Α/23-12-2014). Ειδικότερα:  

  • Στο άρθρο 3 δίνεται ο ορισμός του ΟΠΣ
  • Στα άρθρα 8, 10, 11, 14, 22, 42, 45, 49 και 54 περιγράφονται οι αρμοδιότητες και οι υποχρεώσεις των Διαχειριστικών Αρχών και εν γένει των Ειδικών Υπηρεσιών σε σχέση με την ενημέρωση του ΟΠΣ
  • Στο άρθρο 55 εξειδικεύονται θέματα που αφορούν την Διαχείριση, λειτουργία και εφαρμογή του ΟΠΣ.

2) Στον N 3614/2007: Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013 (ΦΕΚ 267 Β/3-12-2007). Ειδικότερα:

  • Στο άρθρο 1 δίνεται ο ορισμός του ΟΠΣ
  • Στα άρθρα 3, 5, 6 και 8 περιγράφονται οι αρμοδιότητες και οι υποχρεώσεις των Διαχειριστικών Αρχών και εν γένει των Ειδικών Υπηρεσιών σε σχέση με την ενημέρωση του ΟΠΣ
  • Στο άρθρο 9 εξειδικεύονται θέματα που αφορούν την Διαχείριση, λειτουργία και εφαρμογή του ΟΠΣ.

3) Για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 επιβάλλεται η θέση σε λειτουργία Πληροφοριακού Συστήματος σύμφωνα με την πρόβλεψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για ομοιόμορφη ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδομένων με τα κράτη μέλη, όπως περιγράφεται στον κανονισμό 1303/2013 του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 και στους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: 184/2014, 215/2014, 288/2014, 821/2014, 964/2014 και στους κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμούς: 240/2014, 480/2014 , 481/2014, 522/2014, λαμβάνοντας υπόψη τις εφαρμοστικές πράξεις που αφορούν στα Πληροφοριακά Συστήματα.

4) Στα άρθρα 58, 60 και 61 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου της 11ης Ιουλίου 2006 περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999,

5) Στα άρθρα 39 – 42 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1828/2006 της Επιτροπής της 8ης Δεκεμβρίου 2006 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης,