ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΠΣΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΟΠΣΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΟΠΣWEB SERVICESSFCΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΟΠΣ

Δίκτυο του ΟΠΣ

1) Ομάδα Υποστήριξης Εφαρμογών Πληροφορικής του ΟΠΣ της ΜΟΔ Α.Ε.

Λειτουργεί από τον Ιούνιο 2002. Η Ομάδα υποστηρίζει όλους του εμπλεκόμενους με το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα φορείς και εξασφαλίζει την καλή λειτουργία του Πληροφοριακού Συστήματος.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

 


2) Υπεύθυνοι ΟΠΣ

Για την καλύτερη λειτουργία του ΟΠΣ, σε κάθε Διαχειριστική Αρχή/Ενδιάμεσο Φορέα έχουν οριστεί στελέχη ως Υπεύθυνοι ΟΠΣ (στην μονάδα Οργάνωσης και Υποστήριξης της αντίστοιχης Υπηρεσίας).

Οι Υπεύθυνοι ΟΠΣ, σε συνεργασία με την Υποδιεύθυνση ΟΠΣ και την Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης (ΜΟΔ α.ε), έχουν την ευθύνη για την ορθή και απρόσκοπτη λειτουργία του ΟΠΣ στους φορείς διαχείρισης και παρέχουν υποστήριξη προς τους χρήστες και τους δικαιούχους, για την ορθή χρήση και λειτουργία του. Παρέχουν τεχνική υποστήριξη και εκπαίδευση στο προσωπικό των φορέων διαχείρισης για τη λειτουργία του εξοπλισμού και του λογισμικού.

 

Στοιχεία επικοινωνίας Υπεύθυνων ΟΠΣ