ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΠΣΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΟΠΣΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΟΠΣWEB SERVICESSFCΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΟΠΣ

Ποιούς αφορά

Το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (Ο.Π.Σ.) αφορά:

  • Τους Δικαιούχους Πράξεων
  • Τους φορείς Διαχείρισης (Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης,  Ενδιάμεσοι Φορείς) των Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων
  • Την Αρχή Πιστοποίησης (Πληρωμής)
  • Την Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΕΔΕΛ)
  • Υπηρεσίες Υπουργείων, Περιφερειών και Δικαιούχων
  • Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
  • Όλα τα Επιχειρησιακά Προγράμματα των Προγραμματικών Περιόδων 2014-2020, 2000-2006, 2007-2013 και τα λοιπά συγχρηματοδοτούμενα αναπτυξιακά προγράμματα
  • Όλα τα εμπλεκόμενα χρηματοδοτικά Ταμεία και μέσα.