ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΠΣΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΟΠΣΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΟΠΣWEB SERVICESSFC2007-SFC2014ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΟΠΣ

Η Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων πρόκειται να αναθέσει, μέσω του καταλόγου παρόχων υπηρεσιών και προμηθευτών της Εθνικής Αρχής Συντονισμού, το έργο "Μελέτη εφαρμογής παραμετροποίησης & προσαρμογής του ΟΠΣ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων στις απαιτήσεις του Ταμείου Ανάκαμψης", σύμφωνα με τους γενικούς και ειδικούς όρους, όπως αυτοί περιγράφονται στη πρόσκληση.

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη είναι 38.500,00 € (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και προέρχεται από πόρους του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Τεχνική Βοήθεια 2014-2020» (ΣΑΕ 519/1 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και ειδικότερα από το έργο 2016ΣΕ51910010).

Την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και το σχετικό τεύχος μπορείτε να την κατεβάσετε σε ηλεκτρονική μορφή από εδώ

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στην εταιρεία «KPMG Σύμβουλοι Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία» που εδρεύει στην Αγία Παρασκευή, Τ.Κ. 153 42, εγγεγραμμένη στον ενιαίο κατάλογο παρεχόντων υπηρεσίες Μελετητών, Συμβούλων και Εμπειρογνωμόνων στις Ειδικές Υπηρεσίες της Εθνικής Αρχής Συντονισμού και στους δικαιούχους του ΕΠ Τεχνική Βοήθεια 2014-2020 (αριθμός πρωτ. εγγραφής: 72810/10-7-2020).