ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΠΣΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΟΠΣΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΟΠΣWEB SERVICESSFC2007-SFC2014ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΟΠΣ

Έντυπα συμπλήρωσης που αφορούν τα κωδικοποιημένα στοιχεία στο Ο.Π.Σ.

Τα παρακάτω έντυπα προορίζονται για την υποβολή προτάσεων προσθηκών ή αλλαγών στο αντίστοιχο αρχείο των Βοηθητικών Αρχείων (Πυρήνας του ΟΠΣ). Τα έντυπα πρέπει να συνοδεύουν το σχετικό ερώτημα προς το helpdesk της υπηρεσίας ΟΠΣ.

Έντυπα Κωδικοποιημένων Στοιχείων Ο.Π.Σ. ΕΣΠΑ