ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΠΣΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΟΠΣΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΟΠΣWEB SERVICESSFC2007-SFC2014ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΟΠΣ

ΑΡΧΙΚΗ > ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΟΠΣ > Κωδικοί Πρόσβασης

Παροχή κωδικού πρόσβασης στο Ο.Π.Σ.

Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ.

Για να αποκτήσετε δικαίωμα πρόσβασης στο Ο.Π.Σ. «ΕΡΓΟΡΑΜΑ» (όχι για την Ηλεκτρονική Υποβολή ΕΣΠΑ), χρειάζεται να συμπληρώσετε το έντυπο αίτησης κωδικού, σύμφωνα με τις οδηγίες που το συνοδεύουν και να το αποστείλετε στη διεύθυνση:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ο.Π.Σ.
Αγίας Φιλοθέης 2, 10556, Αθήνα.

Είτε με fax στο 213 1500337, είτε ψηφιοποιημένο στο mail sec.ops@mnec.gr.

Η αίτηση πρέπει να υπογράφεται οπωσδήποτε από τον υπεύθυνο του φορέα, στον οποίο απασχολείται ο χρήστης που ζητάει τον κωδικό πρόσβασης.

Σε περίπτωση που κάποιος εξουσιοδοτημένος χρήστης παύει να χρησιμοποιεί το Ο.Π.Σ. (π.χ. αποχώρηση), ο Υπεύθυνος του Φορέα στον οποίο ανήκει ο χρήστης, οφείλει να ενημερώσει άμεσα, εγγράφως, την ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ο.Π.Σ., για την κατάργηση του συγκεκριμένου κωδικού πρόσβασης, αναφέροντας τους λόγους για τους οποίους επιβάλλεται η κατάργησή του. Η σχετική ενημέρωση μπορεί να γίνει και μέσω της εφαρμογής του HelpDesk.

Σε περίπτωση αλλαγής αρμοδιοτήτων του χρήστη, ο Υπεύθυνος του Φορέα αιτείται αλλαγής των προνομίων πρόσβασης του χρήστη, μέσω του παραπάνω εντύπου Αίτησης Παροχής Κωδικού.

O χρήστης οφείλει να ενημερώσει, άμεσα την ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΠΣ, σε περίπτωση απώλειας των κωδικών του. Στην περίπτωση αυτή ο Υπεύθυνος παροχής κωδικών πρόσβασης καταργεί αυτούς τους κωδικούς και δημιουργεί νέους, οι οποίοι αποστέλλονται στον χρήστη.

Για οποιαδήποτε πληροφορία – διευκρίνηση και για οποιοδήποτε πρόβλημα με τον κωδικό σας (π.χ. αν έχετε υποβάλλει αίτηση και δεν έχετε ενημερωθεί για τον κωδικό σας, κλπ) μπορείτε να απευθύνεστε στο:
Τηλ. 213 1500301,
e-mail:
sec.ops@mnec.gr

Με την παραλαβή του ονόματος χρήστη (username) και του προσωρινού συνθηματικού (password) καλείστε να αλλάξετε άμεσα το συνθηματικό (την πρώτη φορά που θα κάνετε logon στην εφαρμογή). Συνεπώς, θα είσθε και ο μόνος ο οποίος θα γνωρίζει τον κωδικό σας πρόσβασης στο Ο.Π.Σ. και θα έχετε την πλήρη ευθύνη για τη διαφύλαξη του απορρήτου του.

Σημειώστε ότι, κάθε ενέργεια και καταχώρηση στοιχείων, που διενεργείται στο σύστημα εκ μέρους σας, καταγράφεται με το όνομα χρήστη (user name).

Β. ΕΠΙΠΕΔΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ Ο.Π.Σ.

Σε κάθε χρήστη του Ο.Π.Σ. «ΕΡΓΟΡΑΜΑ» παρέχονται δικαιώματα πρόσβασης, που αναλύονται στα παρακάτω 3 επίπεδα: :

  • Πρόσβαση στα στοιχεία ανά Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ή Επιχειρησιακά Προγράμματα (ανάλογα των εκχωρήσεων που έχει λάβει)
  • Πρόσβαση στην εφαρμογή ανά λειτουργία (π.χ. Προγραμματισμός, Επιλογή/Έγκριση, Παρακολούθηση, Έλεγχοι/Επαληθεύσεις, Βοηθητικές Εργασίες)
  • Δικαιώματα στα δεδομένα που να επιτρέπουν:
    • Μόνο ανάγνωση των καταχωρηθέντων στοιχείων.
    • Ανάγνωση και εισαγωγή στοιχείων.
    • Ανάγνωση, εισαγωγή και επικύρωση στοιχείων.

Αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.