ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΠΣΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΟΠΣΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΟΠΣWEB SERVICESSFC2007-SFC2014ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΟΠΣ

ΕΠΙΛΟΓΗ/ΕΓΚΡΙΣΗ

Νέα λειτουργικότητα στην οθόνη ΣΤΑΔΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (08/07/2016)
 Αλλαγές ΟΠΣ - ΕΣΠΑ στην απόφαση ένταξης (31/05/2016)
Έλεγχοι Επικύρωσης Δεδομένων κατά τη συμπλήρωση της οθόνης "Στάδια Επιλογής Πράξης" (08/04/2016)
 Οδηγίες για την Εισαγωγή αρχικής Απόφασης ένταξης για πράξη πλην επιχειρηματικότητας (18/02/2016)
Έλεγχοι Επικύρωσης Δεδομένων κατά τη συμπλήρωση της οθόνης "Αποφάσεις 5ης ΠΠ" (10/11/2016)
• Βελτιώσεις ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020 (09/11/2015)
• Καταστάσεις Δελτίου – Έλεγχοι Επικύρωσης στην ΛΠ Επιλογή – Έγκριση (9/11/2015)

• Ενημέρωση για καταχώρηση των Προσκλήσεων που έχουν εκδοθεί στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020 (22/09/2015)

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ