ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΠΣΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΟΠΣΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΟΠΣWEB SERVICESSFC2007-SFC2014ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΟΠΣ

Η Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ), προκειμένου να ενισχύσει τη στελέχωσή της, προτίθεται να προβεί στη μετακίνηση ή απόσπαση υπαλλήλων από τον Δημόσιο Τομέα ή από Φορείς του Ευρύτερου Δημοσίου Τομέα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1α του άρθρου 18 του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α/3-12-2007), ως ισχύει.

Οι προς πλήρωση θέσεις κατανέμονται, ανά κατηγορία εκπαίδευσης, ως εξής:

 • Έξι (6) θέσεις της κατηγορίας ΠΕ, οι οποίες ενδεικτικά κατανέμονται ως εξής:

      - Τρεις (3) θέσεις πτυχιούχων Θετικών ή Τεχνολογικών Επιστημών, κατά προτίμηση Πληροφορικής, με αποδεδειγμένη διετή (2) εμπειρία σε κάποιo/α από τα παρακάτω αντικείμενα:

 • Ανάλυση, Σχεδιασμός, Υλοποίηση Πληροφοριακών Συστημάτων σε μία από τις εξής τεχνολογίες:
  • Java
  • Oracle Forms και Reports
  • .Net Framework

Θα συνεκτιμηθούν γνώσεις ή και εμπειρία σε XML και Web Services

 • Oracle DBA
 • Oracle Business Intelligence
 • Εμπειρία σε διαδικασίες πιστοποίησης, σύμφωνα με το ISO/IEC 27001.
 • Δύο (2) θέσεις πτυχιούχων Μηχανικών ή Οικονομολόγων ή Θετικών ή Τεχνολογικών Επιστημών ή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, με αποδεδειγμένη διετή (2) εμπειρία στην χρήση των Πληροφοριακών Συστημάτων της Ηλεκτρονικής Υποβολής ΕΣΠΑ και του ΟΠΣ για το ΕΣΠΑ καθώς και η ικανότητα κατανόησης των σύγχρονων τεχνολογιών πληροφορικής και σύνταξης οδηγιών, προδιαγραφών κλπ.

Θα συνεκτιμηθούν γνώσεις και εμπειρία σε διαδικασίες διαχείρισης έργων ΕΣΠΑ και έργων του Δημοσίου Τομέα ή/και ιδιωτικών επενδύσεων, ανασχεδιασμό διαδικασιών για την εφαρμογή τους σε πληροφοριακά συστήματα, διαχείρισης συστημάτων ποιότητας (ΕΝ ISO 9001) ή/και διαχείρισης συστήματος ασφάλειας (ISO/IEC 27001). Επίσης γνώσεις σε διαχείριση έργων του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ) και  Ευρωπαϊκών Ταμείων όπως Ταμείο Απόρων, Ταμείο Μετανάστευσης κλπ

 • Μία (1) θέση πτυχιούχων Οικονομολόγων ή Θετικών ή Τεχνολογικών Επιστημών με άριστη γνώση και εμπειρία σε διαχείριση επεξεργασία δεδομένων μέσω λογιστικών φύλλων και δημιουργία προηγμένων ερωτημάτων σε βάσεις δεδομένων, ή/και

Καλή γνώση απεικόνισης στοιχείων με χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS) ή/και

Μεγάλη εμπειρία αξιοποίησης δεδομένων από μεγάλες βάσεις δεδομένων. Πιο συγκεκριμένα, εμπειρία σε έργα data mining όπου θα συνεκτιμηθεί ιδιαίτερα η γνώση σε ανάλυση δεδομένων με χρήση στατιστικών πακέτων ή/και εργαλείων επιχειρηματικής ευφυΐας (ΒΙ).

 • Μία (1) θέση της κατηγορίας ΤΕ, κατά προτίμηση Πληροφορικής ή Διοικητικού -  Λογιστικού
 • Μία (1) θέση της κατηγορίας ΔΕ, κατά προτίμηση Διοικητικού, Διοικητικού – Λογιστικού ή Διοικητικών – Γραμματέων. 

Ειδικότερα σημειώνουμε ότι η προς πλήρωση θέση κατηγορίας ΔΕ αφορά στέλεχος διοικητικής υποστήριξης των μονάδων της ΕΥΟΠΣ με κύρια καθήκοντα την τήρηση του ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων, την τήρηση φυσικού και ηλεκτρονικού αρχείου, αναρτήσεις στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στο μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, κλπ.

Για τις θέσεις ΤΕ και ΔΕ θα συνεκτιμηθεί εάν οι υποψήφιοι διαθέτουν:

-      άριστη γνώση χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή σε περιβάλλον Windows και MS Office (word, excel, power point κλπ.) και ευχέρεια στη λειτουργία εργαλείων πληροφορικής,

-       οργανωτικές ικανότητες και ικανότητες επικοινωνίας,

-       μεγάλη ευχέρεια στη χρήση της ελληνικής γλώσσας,

-       μεγάλη ευχέρεια στη χρήση της αγγλικής γλώσσας. Επιθυμητή η γνώση δεύτερης ευρωπαϊκής γλώσσας ή γλώσσας των χωρών του ΕΟΧ.

 1. Απόφαση προκήρυξης
 2. Πρότυπο Βιογραφικού Σημειώματος και οδηγίες χρήσης
 3. Πρότυπη αίτηση απόσπασης
 4. ΦΕΚ Προσόντων
 5. Πληροφορίες για την υπηρεσία ΟΠΣ
 6. Διαδικασία αποσπάσεων
 7. Συμπληρωματικές οδηγίες
 8. Συχνές ερωτήσεις