ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΠΣΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΟΠΣΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΟΠΣWEB SERVICESSFC2007-SFC2014ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΟΠΣ

30/12/2010

Η Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) που υπάγεται στη Γενική Γραμματεία Επενδύσεων και Ανάπτυξης του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας διενεργεί ανοιχτό διεθνή διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «Ανανέωση αδειών χρήσης λογισμικού και προμήθεια νέων για το ΟΠΣ», συνολικού προϋπολογισμού 1.600.000,00 € μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή.

Πρόκειται για την προμήθεια στην αναθέτουσα αρχή των τελευταίων εκδόσεων λογισμικών της εταιρείας ORACLE ή ισοδύναμων καθώς και των απαραίτητων αναβαθμίσεων, νέων εκδόσεων κ.λπ. που θα κυκλοφορήσουν από τον κατασκευαστή του προϊόντος. Επίσης στο πλαίσιο του έργου ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει προς την αναθέτουσα αρχή, εξειδικευμένες υπηρεσίες εγκατάστασης και υποστήριξης του παραπάνω λογισμικού από προσωπικό του κατασκευαστή του προϊόντος για δεκαοχτώ (18) συνολικά ανθρωπομήνες ανάλογα με τις ανάγκες του έργου και της Αναθέτουσας Αρχής και με τα αιτήματά της.

Συσχέτιση του Διαγωνισμού με Σχέδιο/Πρόγραμμα Χρηματοδοτούμενο από ταμεία της Ε.Ε.: Το έργο υλοποιείται με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Διάρκεια ή προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης: 24 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης

Τόπος παράδοσης αδειών και παροχής υπηρεσιών: Αθήνα (Κεντρικό κτίριο Υπουργείου και Υ. Ο.Π.Σ

Προθεσμία για την κατάθεση – παραλαβή προσφορών: Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να υποβάλουν την προσφορά τους το αργότερο έως την 9/2/2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα Ελλάδος 13.00 στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Γραμματεία της Υπηρεσίας Ο.Π.Σ., στη διεύθυνση: Αγίας Φιλοθέης 2, Αθήνα, ΤΚ 105 56, 5ος όροφος, πρωτόκολλο.

Διεύθυνση για πρόσθετες πληροφορίες –Διάθεση εγγράφων – Αποστολή των προσφορών: Κάθε σχετική πληροφορία μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να ζητήσουν από την αρμόδια μονάδα Διοικητικής Οργάνωσης και Υποστήριξης, κος Γεώργιος Πατσούρας, Αγίας Φιλοθέης 2, 105 56 Αθήνα, 5ος όροφος, Φαξ: +30 210 3319237, Τηλέφωνο: +30 213 1500301, e-mail: ops@mnec.gr, URL: http://www.ops.gr, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες

Το αναλυτικό τεύχος προδιαγραφών μπορείτε να το κατεβάσετε σε ηλεκτρονική μορφή από εδώ

Παρακαλούμε όσοι αποθηκεύετε το Τεύχος Προδιαγραφών από την ιστοσελίδα, να στείλετε συμπληρωμένη την φόρμα με τα στοιχεία επικοινωνίας στο email ops@mnec.gr

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να στείλετε ερωτήσεις και διευκρινίσεις επί του τεύχος προδιαγραφών παρακαλούμε να στείλετε στο email ops@mnec.gr συμπληρωμένη την παρακάτω φόρμα

26-1-2011: Απαντήσεις σε διευκρινιστικές ερωτήσεις (για το αρχείο πατήστε εδώ)

2/2/2011: Συνολικές απαντήσεις σε διευκρινιστικές ερωτήσεις (για το αρχείο πατήστε εδώ)

9/3/2011: Έγκριση πρακτικών Επιτροπής Διενέργειας ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για το έργο «Ανανέωση αδειών χρήσης λογισμικού και προμήθεια νέων για το ΟΠΣ» - Απόρριψη προσφοράς (για το αρχείο πατήστε εδώ)

6/4/2011: Έγκριση πρακτικού Επιτροπής Διενέργειας ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για το έργο «Ανανέωση αδειών χρήσης λογισμικού και προμήθεια νέων για το ΟΠΣ» - Πρόθεση κατακύρωσης του έργου (για το αρχείο πατήστε εδώ)

16/5/2011: Κατακύρωση του έργου ανανέωση αδειών χρήσης λογισμικού και προμήθεια νέων για το ΟΠΣ (για το αρχείο πατήστε εδώ)