ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΠΣΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΟΠΣΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΟΠΣWEB SERVICESSFC2007-SFC2014ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΟΠΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Η Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) προκειμένου να ολοκληρώσει τη στελέχωσή της προτίθεται να προβεί στην απόσπαση υπαλλήλων από το Δημόσιο Τομέα ή από Φορείς του Ευρύτερου Δημοσίου.

Η απόσπαση υπαλλήλων θα γίνει σύμφωνα με το άρθρο 18, παρ.1α του Ν.3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α/3-12-2007).


Οι προς πλήρωση θέσεις κατανέμονται ανά κατηγορία εκπαίδευσης ως εξής:

Α) Τρείς (3) θέσεις ΠΕ Πληροφορικής, με αποδεδειγμένη εμπειρία σε κάποιo/α από τα παρακάτω αντικείμενα:

  • Συντήρηση, αναβάθμιση και επικαιροποίηση λογισμικού σε περιβάλλον Oracle 10g ή/και μεταγενέστερο, συμπεριλαμβανομένων Oracle Forms και Reports,
  • Oracle DBA, Oracle Business Intelligence
  • Java Programmer
  • Microsoft Visual Studio, MS Access (Expert Level)

Σε περίπτωση μη υποβολής αιτήσεων από στελέχη ΠΕ Πληροφορικής οι παραπάνω θέσεις δύναται να καλυφθούν από στελέχη άλλων ειδικοτήτων με αποδεδειγμένη εμπειρία στα παραπάνω αντικείμενα.

Β) Τρεις (3) θέσεις πτυχιούχων Μηχανικών ή Οικονομολόγων ή Μαθηματικών ή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, με αποδεδειγμένη εμπειρία σε υλοποίηση και διαδικασίες χρηματοδότησης έργων του δημοσίου τομέα ή/και ιδιωτικών επενδύσεων.

Γ) Μία (1) θέση μονίμου δημοσίου υπαλλήλου της κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ (κατά προτίμηση Πληροφορικής, ή Λογιστικής ή Διοίκησης Επιχειρήσεων ή ανεξαρτήτως ειδικότητας με ειδική εμπειρία σε οικονομική ή/και διοικητική υποστήριξη) για την θέση υπολόγου – διαχειριστή της Υπηρεσίας ΟΠΣ.

Δ) Δύο (2) θέσεις της κατηγορίας ΔΕ.

Για το σύνολο των παραπάνω θέσεων θα συνεκτιμηθεί η δυνατότητα πλήρωσης της θέσης υπολόγου της Υπηρεσίας ΟΠΣ καθώς και σχετική εμπειρία.

Περισσότερες Πληροφορίες στα συνημμένα αρχεία:

1. Απόφαση προκήρυξης

2. Πρότυπο Βιογραφικού Σημειώματος και οδηγίες χρήσης

3. ΦΕΚ Προσόντων

4. Απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις

5. Νόμος 3614/2007

 

21/10/2010: Ενημέρωση για τις αποσπάσεις στην Υπηρεσία ΟΠΣ

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι στο πλαίσιο της πρόσκλησης ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. 20977/ΟΠΣ 464/14-5-2010 παρελήφθησαν από την υπηρεσία μας 103 αιτήσεις συμμετοχής. Στο σημείο αυτό θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους σας για το ενδιαφέρον που δείξατε στην διαδικασία επιλογής προσωπικού για την Υπηρεσία ΟΠΣ και να σας ενημερώσουμε ότι έχει ολοκληρωθεί η πρώτη φάση επιλογής στελεχών για απόσπαση στην Υπηρεσία ΟΠΣ. Τα στελέχη που έχουν επιλεγεί είναι αυτά που οι αιτήσεις τους έχουν λάβει τους εξής αριθμούς πρωτοκόλλου:

545, 567, 570, 571, 586, 589, 591, 612, 614, 743, 749, 778, 819

Επίσης θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι δεν θα γίνονται δεκτές νέες αιτήσεις.