ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΠΣΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΟΠΣΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΟΠΣWEB SERVICESSFC2007-SFC2014ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΟΠΣ

ΑΡΧΙΚΗ > ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΠΣ > Σύσταση Υπηρεσίας

Ειδική Υπηρεσία
Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος

Η ειδική υπηρεσία με τίτλο «Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ)» συστάθηκε σύμφωνα με την ΚΥΑ 10195/ΔΙΟΕ 144/23-3-2001 και ανασυγκροτήθηκε σύμφωνα με την ΚΥΑ 69132/ΕΥΘΥ 625/22-6-2015 ασκεί αρμοδιότητες για τον σχεδιασμό, ανάπτυξη και υποστήριξη εφαρμογών πληροφορικής για το ΟΠΣ του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.

Η Ειδική Υπηρεσία του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος διαρθρώνεται σε τέσσερεις μονάδες.

  • ΜΟΝΑΔΑ Α: Σχεδιασμός ΟΠΣ και Υποστήριξη Χρηστών
  • ΜΟΝΑΔΑ Β: Αξιοποίηση Δεδομένων και Πληροφόρηση
  • ΜΟΝΑΔΑ Γ: Διαχείριση Λογισμικού και Υποδομών ΟΠΣ
  • ΜΟΝΑΔΑ Δ: Οργάνωση και Υποστήριξη

Σχηματική απεικόνιση των λειτουργιών των Μονάδων της Υπηρεσίας.


Πατήστε πάνω στην εικόνα για να την δείτε στο πραγματικό της μέγεθος