Συντομογραφίες

ΟΠΣ Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα
ΕΣΠΑ Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς
ΕΤΠΑ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
ΕΚΤ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
ΕΠ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
ΧΠ Χρηματοδοτικός Πίνακας
ΦΔ Φορέας Διαχείρισης
ΑΠ Άξονας Προτεραιότητας
ΤΔΠ Τεχνικό Δελτίο Πράξης
ΤΔΥ Τεχνικό Δελτίο Υποέργου
ΔΔΔ Δελτίο Δήλωσης Δαπανών
ΔΠΠ Δελτίο Παρακολούθησης
ΑΠΡ Αίτημα ΠΡοέγκρισης
ΔΟΛ Δήλωση ΟΛοκλήρωσης
ΛΜ Λειτουργική Μονάδα
ΛΕ Λειτουργική Ενότητα
ΛΥ Λειτουργική Υποενότητα
ΕΦΔ Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης
ΕΔΑ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή
ΔΕ Διαδικασία Εκπαίδευσης
ΣΕ Σενάριο Εκπαίδευσης
ΤΣ Ταμείο Συνοχής
ΦΑΠ Φύλλο Αξιολόγησης Πράξης