Συντομογραφίες

ΑΠ Άξονας Προτεραιότητας
ΔΔΔ Δελτίο Δήλωσης Δαπανών
ΔΔΕ Διεύθυνση Δημοσίων Έργων
ΔΚΔ Δελτίο Καταχώρισης Διορθώσεων
ΔΠΑΠ Δελτίο Παρακολούθησης Αξιολόγησης Πράξης
ΔΠΔ&ΦΑ Δελτίο Παρακολούθησης Δαπανών & Φυσικού Αντικειμένου
ΕΔΑ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή
ΕΚΤ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
ΕΠ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
ΕΣΠΑ Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς
ΕΤΠΑ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
ΕΥΣ Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής Επιχειρησιακών Προγραμμάτων
ΕΦΔ Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης
ΚΕ Κρατικές Ενισχύσεις
ΚΛ Κεντρικός Λογαριασμός
ΛΕ Λειτουργική Ενότητα
ΛΜ Λειτουργική Μονάδα
ΛΥ Λειτουργική Υποενότητα
ΟΠΣ Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα
ΠΔΕ Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων
ΣΑ Συλλογική Απόφαση
ΤΔΠ Τεχνικό Δελτίο Πράξης
ΤΔΥ Τεχνικό Δελτίο Υποέργου
ΤΣ Ταμείο Συνοχής
ΤτΕ Τράπεζα της Ελλάδος
ΦΑΠ Φύλλο Αξιολόγησης Πράξης
ΦΔ Φορέας Διαχείρισης
ΧΠ Χρηματοδοτικός Πίνακας