Συντομογραφίες

ΟΠΣ Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα
ΕΣΠΑ Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς
ΕΤΠΑ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
ΕΚΤ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
ΕΠ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
ΦΔ Φορέας Διαχείρισης
ΑΠ Άξονας Προτεραιότητας
ΤΔΠ Τεχνικό Δελτίο Πράξης
ΤΔΥ Τεχνικό Δελτίο Υποέργου
ΔΔΔ Δελτίο Δήλωσης Δαπανών
ΔΠΠ Δελτίο Παρακολούθησης
ΑΠΡ Αίτημα ΠΡοέγκρισης
ΔΟΛ Δήλωση ΟΛοκλήρωσης