ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

  Ε.Π. ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ

       

 Στοιχεία καταχωρισμένα στο ΟΠΣ μέχρι 31-03-2011

 Ποσά σε ευρώ

ΕΡΓΟ ΠΡΟΫΠ/ΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 53,529
Διαδικτυακή εφαρμογή παρακολούθησης στοιχείων των Ιατροκοινωνικών Κέντρων και των οικισμών των ROMA καθώς επίσης και στοιχείων του πληθυσμού των 24,990
Ανάπτυξη εφαρμογών Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών για τον αποτελεσματικότερο συντονισμό, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των δράσεων (Πιλοτική Εφαρμογή) 129,800
Παροχή Τεχνικής Υποστήριξης για την ανάπτυξη Εφαρμογών Επικοινωνίας με το ΟΠΣ - Δημιουργία Αναφορών μέσω του ΟΠΣ 119,997
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΥΛΗΣ www.esfhellas.gr 118,300
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ (ΣΥΝΕΡΓΙΑ) ΤΩΝ ΠΕΠ, ΚΑΤΑ ΤΟ Γ' ΚΠΣ 29,996
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠ.ΕΡ.ΚΑ - ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ Ε.Π. ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ - ΥΓΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ 50,000
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Ο.Π.Σ. ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ (DISASTER SITE) 2,954,774
ΑΓΟΡΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ -ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ G.I.S. 102,952
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΕΚ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ 30,000
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ (ΕΥΣΕΚΤ 27,843

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

3,642,180
.

 ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΓΑΛΕΙΑ - ΕΡΕΥΝΕΣ

Οδηγός Εφαρμογής για τις Τοπικές Πρωτοβουλίες Απασχόλησης 30,000
ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ (ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ) ΟΠΩΣ ΑΥΤΑ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ Ε.Κ.Τ. 400,000
ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΧΡΗΣΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 105,623
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 117,957
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: ΠΛΑΙΣΙΟ, ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 99,960
ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 60,000
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ, ΒΑΣΕΙ ΔΕΙΚΤΩΝ, ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε. 30,000
ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 100,000
ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΤΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 90,000
ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ EQUAL ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕΤΟΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΑΕΝΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ Δ'ΚΠΣ 107,000
Εκπόνηση Μελέτης για την Καταγραφή της Υφιστάμενης Κατάστασης των ΡΟΜΑ στην Ελλάδα, Απολογισμός Δράσεων και Εκπόνηση Σχεδίου Δράσης για την 4η Προγραμματική Περίοδο. 90,000
Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΑΛΛΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε.: ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ 50,000
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜ ΑΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΧΩΡΙΚΗ ΒΑΣΗ. 119,180
ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 299,999
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 106,900
Μελέτη για την προσαρμογή της λειτουργίας των Ειδικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας στη νέα Προγραμματική Περίοδο 2007-2013 108,000
ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 67,906
Εκπόνηση Μελέτης για την αποτίμηση της εφαρμογής των Ολοκληρωμένων Παρεμβάσεων Τοπικής Ανάπτυξης των ΠΕΠ 72,465
Ορθή στόχευση και σχεδιασμός πολιτικών για την κοινωνική ένταξη των ευπαθών κοινωνικά ομάδων (Ε.Κ.Ο.) 99,960
Δευτερογενής καταγραφή και αποτίμηση καλών πρακτικών του ΕΚΤ κατά την Γ' Προγραμματική Περίοδο 44,744
Εκπόνηση οδηγού δράσεων εργαζομένων στις ΜΜΕ σύμφωνα με τους κανονισμούς των κρατικών ενισχύσεων 23,919
ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ/ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΚΤ ΣΤΟ ΕΣΠΑ 19,992
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΠΣ ΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε.(ΕΚΤ) 520,596
Αξιολόγηση δράσεων γυναικείας επιχειρηματικότητας ? Ανάδειξη καλών πρακτικών 29,800
Μελέτη για την Καταγραφή, Επεξεργασία και Αξιολόγηση Δράσεων που αφορούν την Τοπική Ανάπτυξη. 80,000
Υποστήριξη της λειτουργίας του Ενιαίου Μητρώου Αξιολογητών (Ε.Μ.Α.), αναμόρφωση του μηχανογραφικού συστήματος, και εφαρμογή το συστήματος αξιολόγησης αξιολογητών. 115,629
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΙΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΚΤ ΤΟΥ Γ΄ Κ.Π.Σ. 77,880
Οδηγός εφαρμογής των πολιτικών ισότητας των φύλων στον σχεδιασμό και την αξιολόγηση των δράσεων των Ε.Π. του Γ' Κ.Π.Σ. 90,000
ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΩΝ 5 35,200
ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΩΝ ΙΙΙ. 356,405
ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΕΠ 35,400
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΤΕΥΧΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΕΡΓΑ 817,885
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΤΟ ΟΠΣ - ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΠΣ 463,613
ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 78,000
Παραγωγή εκπαιδευτικών πακέτων και αντίστοιχων εκπαιδευτικών εργαλείων 33,436

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

4,977,448
.

 ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ - ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ 36,356
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 24,883
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 2003 64,935
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ - ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ , ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ 628,484
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΤΥΠΟΥ KAI HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 252,127
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ - ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ , ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ 52,207
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Ο.Π.Σ. - ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΗΜΕΡΙΔΕΣ, ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ FORA 9,139
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ IV 43,855
"Forum για την Κοινωνική Οικονομία και την Απασχόληση" 100,000
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ / ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ 239,627
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΛΩΝ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ Γ΄ΚΠΣ 30,000
Διημερίδα ενημέρωσης για την κοινωνική διάσταση της Κοινωνίας της Πληροφορίας 59,997
Συμμετοχή στελεχών σε ημερίδες, συνέδρια, σεμινάρια 17,572
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ: Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΕΚΤ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΣΑ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 179,005
ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ Κ ΕΚΔΟΣΗ ΤΝΩ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΡΟΛΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΑ ΣΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΤ ΣΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΕ 23,562
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ / ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ 2005-2008 303,959
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΙΔΕΣ/ΣΥΝΕΔΡΙΑ 2005-2008 19,898
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΣΕΚΤ 48,866
ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΚΤ 2000-2006 29,155
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Γ' ΚΠΣ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ 10,917,313
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2,075,677
ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 2007-2008 451,846

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

15,608,462
.

 ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΟΜΩΝ Κ.Π.Σ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΕΚΤ) 5,199,870
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΜΟ.ΠΑ.ΔΙ.Σ. ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΟΚΕ 2,730,194
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΔΕΛ 2,888,894
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΗΣ ΕΥΣΕΚΤ ΠΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΖΕΙ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΚΤ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ Γ' ΚΠΣ 6,329,807
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΕΤΠΑ) 25,047,762

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

42,196,527
.

 ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 134,827
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ (ΕΣΠΕΛ) 22,423,219
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΛΕΓΧΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 2,709,462
ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 120,360
ΜΕΛΕΤΕΣ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Ε.Υ. ΑΡΧΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 243,109
ΕΛΕΓΧΟΙ ΕΡΓΩΝ (ΕΤΠΑ) 1,601,469
Εκπόνηση και Έκδοση Ελληνικού Προτύπου Διαχείρισης Έργων για τα Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα της Περιόδου 2007-2013 595,000
Σχεδιασμός και υποστήριξη συστημάτων διοίκησης και ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού 37,885
ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΩΝ 477,216
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 743,923
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Κ.Π.Σ. 2000-2006 8,478,021
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΠΣ 983,973
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 169,997
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΠΣ ΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε.(ΕΤΠΑ) 850,732
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 53,550
ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 131,495
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΑΠΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ 153,153
Σύμβουλος τεχνικής υποστήριξης της ΕΥτΥΚΑ για τη διενέργεια επιτόποιων επιθεωρήσεων σε πράξεις του Ε.Π. «Υγεία - Πρόνοια 2000-2006» 131,186
ΜΕΛΕΤΕΣ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΥΣΣΑΑΠ 3,477,121
ΜΕΛΕΤΕΣ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΥΣ 436,409
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΊΟΔΟ 2000-2008 413,438
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 107,100
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΟΥ ΚΠΣ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΚΠΣ 2000-2006, ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΩΒΟΥΛΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΑΥΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013 1,875,840
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ, ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2000-2008 282,143
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ Υ.Ε.Ε.Π ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 39,652
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ, ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2000-2008 212,339
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2000-2008. 107,463
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΊΟΔΟ 2000-2008 22,339
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2000-2008 527,468
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2000-2008 484,116
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2000-2008. 221,142
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2000-2008. 360,689
Σύμβουλος υποστήριξης των φορέων υλοποίησης συγχρηματοδοτουμένων τεχνικών έργων υποδομής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, κατά την περίοδο 2000-2008 129,174
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2000-2008 153,463
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ, ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΊΟΔΟ 2000-2008 239,511
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2000-2008 235,939
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 106,505
Ειδικός Σύμβουλος για την Εκπόνηση του Πλάνου Αξιολόγησης 2009-2010 11,781
Τεχνικός Σύμβουλος του ΕΟΜΜΕΧ για την υποστήριξη της υλοποίησης των δράσεων Ανάπτυξη Γυναικείας Απασχόλησης & Επιχειρηματικότητας στα πλαίσια των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 106,505
ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΠΣ 2000-2006 370,520
ΕΝΔIΑΜΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ 2000-2006 34,220
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ) ΤΟΥ Ε.Π. ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ 2000 -2006 25,000
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΠΣ 2000-2006 (ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 242,879

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

50,261,329
.

 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΩΝ 79,153
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΩΝ 118,052
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΕΛΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ 28,968
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ 916,024

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

1,142,198
.

  Σύνολο προγράμματος

117,828,145
ΠΗΓΗ: ΟΠΣ "ΕΡΓΟΡΑΜΑ"