ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

  Ε.Π. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

       

 Στοιχεία καταχωρισμένα στο ΟΠΣ μέχρι 31-03-2011

 Ποσά σε ευρώ

ΕΡΓΟ ΠΡΟΫΠ/ΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ-ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ 72,325
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Η/Υ ΤΗΣ ΕΥΕ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΗΔΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2008 96,000
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΣΜΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ Δ.Α ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 67,979
Προμήθεια τεχνολογικού εξοπλισμού της ΕΥΔ Ε.Π "Απασχόληση και Επαγγελματική κατάρτιση" για το έτος 2007 6,000
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ - ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 118,000
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ Ε.Υ.Δ. ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2003 7,099
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΚΤ 48,797
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 72,924
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ 50,000
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ 121,011
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ Δ.Α ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2005 6,000
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΣΜΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΗΣ Δ.Α. ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2004 11,000
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΥΛΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΤ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ 49,965
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΗΔΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΚΤ (Ε.Υ.Ε) ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2007 50,000
ΑΝΑΠΤΥΞΗ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΠΙΣ 379,206
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Η/Υ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Π «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ», ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2005-2006 34,072
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΥΛΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΤ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ 90,000
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΗΔΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΚΤ 88,358
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ Ε.Υ.Δ Ε.Π ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2006 6,000
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ Ε.Υ.Δ Ε.Π ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 21,176
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 93,463
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 549,888

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

2,039,260
.

 ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΓΑΛΕΙΑ - ΕΡΕΥΝΕΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ-ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (ΕΣΕΠ) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ Τ.Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» 120,000
ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΔΟΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ (in-company training) 119,604
«ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟΥ, ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟΥ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 2007-2013» 95,200
«ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟΥ, ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟΥ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΕΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΗ Δ’ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ» 100,000
«ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟΥ, ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΕΝΟΣ ΒΙΩΣΙΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΟΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ («ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» ΚΑΙ ΔΟΜΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 2007-2013» 100,000
ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «ΣΥΣΤΗΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ» ΤΟΥ Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ" 148,750
ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ 150,000
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΟΑΕΔ 386,419
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 688,802
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ 204,047
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΗΤΡΩΟΥ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Σ.Υ.Υ.) 450,735
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ- ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Σ.Ε.Κ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΤΩΝ 486,273
ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 669,710
ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 1,924,853
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 307,644
ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 1,375,145
ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 1,335,665
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 514,939
ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ 149,062
ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 207,777
ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΟΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ & ΚΟΖΑΝΗΣ 35,300
ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ (ΜΚΟ) ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ Ε.Π.AΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 62,540
ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΩΝ ΚΠΑ ΤΟΥ ΟΑΕΔ 99,262
ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1998-1999-2000. 252,068
MEΛΕΤΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ <ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ-ΟΔΗΓΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΕ Κ.Π.Α.> 98,000
Μελέτη με τίτλο: Ανάπτυξη μεθοδολογικών εργαλείων υποστήριξης της εξατομικευμένης παρέμβασης στα Κέντρα Προώθησης της Απασχόλησης 106,200
ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ, ΟΔΗΓΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΩΝ ΤΗΣ ΕΥΔ ΤΟΥ Ε.Π ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 106,200
ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 130,451
Μελέτη για τη δημιουργία εκπαιδευτικού πακέτου για την εκπαίδευση των εργασιακών συμβούλων του ΟΑΕΔ 152,456
ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 50,000
ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΚΠΑ - Τ.Υ 100,000
ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕΔ 99,132
ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΩΝ ΚΠΑ 100,000
ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕΔ 90,000
ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ 17,650
ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΟΓΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΩΝ ΑΡΧΙΚΗΣ - ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 44,850
ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΠΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΕΕΚ 15,000
ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΡΧΙΚΗΣ-ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 44,900
ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΚΕΠΙΣ 37,815
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΣΤΑ ΠΟΜΑΚΟΧΩΡΙΑ ΤΟΥ Ν.ΞΑΝΘΗΣ 17,850
ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 100,000
ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 106,981
ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΦΙΛ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 130,469
ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ, ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 106,200
Εκπόνηση μελέτης Στρατηγικού σχεδιασμού και Αναδιάρθρωσης του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. 595,000
ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 101,150
ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ο.Α.Ε.Δ 50,000
ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕΔ Α) ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, Β) ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ, Γ) ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ 106,981
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΝΤΑΧΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΕΣΔΑ 2004 ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2005-2008 120,000
ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ 100,000
ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 154,700
ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Π. «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 60,000
ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 10,000
ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΚΟ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ 1.6. "ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ (ΜΚΟ)" 119,000
ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΑΔΗΛΩΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΠ «ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ 2007-2013» 120,000
ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΚΑΙ ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΠ «ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ 2007-2013» 200,000
ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑΚΟΥ ΕΠ «ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ 2007 - 2013» ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΟΝΑΣ (EAR MARKING) 120,000
ΜΕΛΕΤΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΠ «ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ 2007-2013» ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 110,000
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΠ «ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ 2007-2013» 130,000
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ 120,000
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΝΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΠ «ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ 2007 - 2013» 90,000
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΥΠΟΥ ΕΤΠΑ ΣΤΟ ΕΠ «ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ 2007-2013». ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΛΛΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΤ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ 110,000
ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 154,700
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΠ «ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ 2007-2013» 130,000
ΜΕΛΕΤΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΥΖΕΥΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΖΗΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΠΖΕ) ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ «ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ? ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΖΕ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠ «ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ 2007-2013» 154,700
ΣΥΝΘΕΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ (GLOBAL GRANTS) ΣΤΙΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΚΤ 2007-2013 130,000
ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ 90,000
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΠ "ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ 2007-2013" 90,000
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 90,000
ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΠ «ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ 2007-2013» 98,000
ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 90,000

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

15,082,180
.

 ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ - ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ Ε.Π. (ΚΥΚΛΟΣ 2001-2003) 3,821,133
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ε.Π. <<ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ κύκλος 2002-2003>> 111,952
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕΔ , ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ Γ΄ ΚΠΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ Ε.Π. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 753,355
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 197,714
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 306,815
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΜΕΤΡΑ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ" 129,000
ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Α΄ΤΟΥ ΕΚΕΠΙΣ 128,535
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΕΛΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. "ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ" 31,641
ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 61,880
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΤ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ 50,000
ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Π. «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2006 -2008 3,949,801
ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ 5.1. 405,917

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

9,947,743
.

 ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΟΜΩΝ Κ.Π.Σ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 49,187
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 83,135
ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 86,261

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

218,583
.

 ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Σχεδιασμός και υλοποίηση σύγχρονων συστημάτων αποτελεσματικής διοίκησης ανθρωπίνου δυναμικού για τον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας του ΟΑΕΔ. 357,940
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ (ΕΕΠ) ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» 149,405
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΣ ΤΕΛΙΚΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΤΟΥ Ε.Π. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 1,494,045
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ε.Π. 128,000
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Π. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 256,650
Αξιολογήσεις προγραμμάτων για την υποβοήθηση του έργου των γνωμοδοτικών επιτροπών 812,686
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ Δ.Α. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 60,000
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ Ε.Μ.Α ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 392,915
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Π. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 231,949
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2007-2013 142,800
Παροχή Υπηρεσιών Πολιτικού Μηχανικού για την Υποστήριξη του Αξονα 1 του Ε.Π. 95,200
Νομική Υποστήριξη της Ε.Υ.Δ. του Ε.Π. Απασχόληση & Επαγγελματική Κατάρτιση και της Ε.Υ.Ε Συγχρηματοδοτούμενων απο το ΕΚΤ Ενεργειών 100,000
Τεχνικός Σύμβουλος για την υλοποίηση του έργου Ανάπτυξη -Προμήθεια Εξειδικευμένου Εργαλείου Διαχείρισης της Λειτουργίας και των έργων του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. 81,000
Τεχνικός Σύμβουλος για την εκπόνηση Μελέτης για το Στρατηγικό Σχεδιασμό και την Αναδιάρθρωση του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. 90,000
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ 90,000
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΕΛΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ Ε.Π «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ» (2006-2008) 900,044
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. ΑΕΚ 89,900
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΩΝ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΕΚ: Α) ΤΩΝ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ Β) ΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 4,873
Λογιστική Υποστήριξη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π «Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση» και της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΚΤ Ενεργειών (ΕΥΕ). 66,640
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΥΕ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ Ε.Π. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 90,000
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ Ε.Π. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 70,000
ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ Ε.Π. ΤΗΣ Δ΄ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΤΟΥ ΥΠΑΚΠ 129,710
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ 5.1 (Β΄ΚΥΚΛΟΣ) 19,676
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ Ε.Μ.Α ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 195,163
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗ ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ ΣΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΚΕΚ) 2005-2006 26,456
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 1 ΤΟΥ Ε.Π. 90,000
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗ ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ ΣΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΚΕΚ) 2007-2008 17,771
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΣΕΕΚΑ 749,700
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΣΠ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΤΟΥ Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ" 50,000
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» 144,000
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΖΕΥΞΗΣ ΔΙΑΤΙΘΕΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΜΕΤΡΑ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» 89,000
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2007-2013 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΥΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ 40,401
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ, ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΠΡΟΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΓΓΙ 5,670,416

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

12,926,337
.

 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣIOY ΤΟΜΕΑ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 2006-2007 7,784,557
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (2005) 2,719,756
ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 468,272
ΠΡΟΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ (ΑΡΧΙΚΗ) ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΤ΄ ΣΕΙΡΑΣ 118,954
ΠΡΟΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ (ΑΡΧΙΚΗ) ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Ζ΄ ΣΕΙΡΑΣ 560,604
ΠΡΟΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ (ΑΡΧΙΚΗ) ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Η΄ ΣΕΙΡΑΣ 2,383,661
ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ (2001) 90,286
ΑΡΧΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΝΕΟΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ι΄ ΣΕΙΡΑΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 130,408
ΠΡΟΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ε.Σ.Δ.Δ. (ΊΔ΄ΕΚΠ/ΚΗ ΣΕΙΡΑ) 4,395,441
ΠΡΟΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΙΓ΄ ΕΚΠ/ΚΗ ΣΕΙΡΑ) 1,738,430
ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΟΣ 2002 944,287
ΑΡΧΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΝΕΟΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΑ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ 336,451
ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΥΠΕΞ ΕΤΟΥΣ 2002 56,868
Προεισαγωγική Εκπαίδευση Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης- ΙΕ΄ Εκπαιδευτική Σειρά 4,892,047
ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΤΟYΣ 2003 1,543,328
ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΕΤΟYΣ 2003 252,016
ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ - ΕΡΓΟ ΕΤΟΥΣ 2003 231,576
ΠΡΟΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ε.Σ.Δ.Δ (ΙΣΤ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ) 4,319,310
ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΤΟΥΣ 2004 1,538,890
ΑΡΧΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΝΕΟΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΒ΄ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ 276,184
ΠΡΟΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ε.Σ.Δ.Δ -ΙΖ΄ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 4,797,728
ΠΡΟΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ (ΑΡΧΙΚΗ) ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Ι΄ ΣΕΙΡΑΣ 3,731,814
ΠΡΟΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΙΑ΄ ΣΕΙΡΑΣ 3,423,402
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ (2006-2007) 7,444,500
ΠΡΟΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΣΕΙΡΑ Α΄ 3,176,829
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ Ο.Α.Ε.Δ. ΕΤΩΝ 2005-2006 633,386
ΠΡΟΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Ε.Σ.Δ.Δ.) ΙΗ΄ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 5,267,018
ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ- ΕΤΟΣ 2005 83,292
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ, ΣΤΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΚΑΙ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2005 2,816,339
ΠΡΟΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΝΕΟΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ - ΕΤΟΣ 2006 797,046
ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 400,304
ΠΡΟΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΕΙΡΑ Β 3,128,996
ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ - ΕΤΟΥΣ 2006 699,201
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΑΙΡΕΤΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 165,458
ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΤΟΥΣ 2005 1,536,429
ΠΡΟΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΝΕΟΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΖ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 332,207
ΠΡΟΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΙΓ΄ ΣΕΙΡΑΣ 2,423,879
ΑΡΧΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΝΕΟΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ - ΕΤΟΣ 2005 439,441
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 145,735
ΠΡΟΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΣΔΔ ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 4,968,588
ΠΡΟΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ (ΑΡΧΙΚΗ) ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΙΒ΄ ΣΕΙΡΑΣ 3,211,724
ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ 2002 134,430
ΠΡΟΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΝΕΟΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 583,775
ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΤΗ 2006-2007 3,292,630
ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ (2004) 759,049
ΠΡΟΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ Θ' ΣΕΙΡΑΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ 1,737,107
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Δ.Ε.Κ.Ο 152,529
Εκπαίδευση εργασιακων συμβούλων για την καλύτερη λειτουργία των Κέντρων Προώθησης της Απασχόλησης και των Υπηρεσιών Απασχόλησης της χώρας στο πλαίσιο του Ε.Π. 'Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση' 319,585
KΑΤΑΡΤΙΣΗ-ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ & ΣΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΠΑ ΚΑΙ ΔΥΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ Ε.Π. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ & Ε.Κ. 101,276
ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΥΘΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΚΠΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ Ε.Π. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ & Ε.Κ. 40,938
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ - ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΜΙΣΘΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΑ ΚΠΑ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΠΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 53,861
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ - ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΑΝΕΡΓΟΥΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΕΙΣ ΕΝΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΚΠΑ (ΔΥΑ) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠ "ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ & ΕΠ" 235,839
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ - ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΠΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ Ε.Π. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ - Β' ΚΥΚΛΟΣ 111,767
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΚΕΚ) 85,273,536
Εισαγωγή ατόμων για εκπαίδευση με το σύστημα της Εναλλασσόμενης κατάρτισης για το 2000 (Β' εξάμηνο) 8,353,607
Εισαγωγή ατόμων για εκπαίδευση με το σύστημα της Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ) για το 2001 (Β΄Εξάμηνο) 2,630,076
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΤΟΜΩΝ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2001 (Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ) 4,698,254
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΤΟΜΩΝ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2001 (Β ΕΞΑΜΗΝΟ) 10,770,995
Εισαγωγή ατόμων για εκπαίδευση με το σύστημα της Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ) για το 2001 (Α΄Εξάμηνο) 1,328,864
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΔΣ STCW 78/95 ΕΤΟΥΣ 2000 (ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 01/07-31/12/2000). 1,152,417
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΓΙΑ ΤΟ 2001 15,508,309
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ Δ.Σ. STCW 78/95 ΕΤΟΥΣ 2001 3,345,335
Κατάρτιση ανέργων ναυτικών και παροχή επαγγελματικής πιστοποίησης σύμφωνα με τις διατάξεις της ΔΣ STCW 78/95 έτους 2002 3,382,910
Επιχορήγηση της Εταιρείας «Επαγγελματική Κατάρτιση Α.Ε.» για την υλοποίηση Δράσεων Κατάρτισης στην Περιφέρεια Πελοποννήσου για την περίοδο 2006 - 2007 2,179,050
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ "ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΤΟΜΩΝ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΣΕΚ) ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2003 (Α' ΕΞΑΜΗΝΟ) 4,170,572
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΤΟΜΩΝ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΕΕΚ) ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2003 (Α' ΕΞΑΜΗΝΟ) 5,749,837
Κατάρτιση ανέργων ναυτικών και παροχή επαγγελματικής πιστοποίησης σύμφωνα με τις διατάξεις της Δ.Σ. STCW 78/95 Έτους 2003. 2,869,296
«Επιχορήγηση της «Επαγγελματική Κατάρτιση Α.Ε.» για την υλοποίηση Δράσεων Κατάρτισης στους νομούς Ξάνθης, Ροδόπης και Έβρου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης για την περίοδο 2006-2007 5,951,660
Κατάρτιση ανέργων σε πιστοποιημένα ΚΕΚ ( 2004-2006) 99,387,100
Κατάρτιση ανέργων και παροχή επαγγελματικής πιστοποίησης σύμφωνα με τις διατάξεις της ΔΣ STCW 78/95 έτους 2004. 2,777,223
Κατάρτιση ανέργων και παροχή επαγγελματικής πιστοποίησης σύμφωνα με τις διατάξεις της ΔΣ STCW 78/95 Έτους 2005 3,414,496
Επιχορήγηση της Επαγγελματική Κατάρτιση Α.Ε. για την υλοποίηση Ειδικών Δράσεων Κατάρτισης στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας / Θράκης για την περίοδο 2005-2006 1,593,936
Επιχορήγηση της Επαγγελματικής Κατάρτισης ΑΕ για την υλοποίηση Ειδικών Δράσεων Κατάρτισης στην Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας για το έτος 2004 485,021
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΔΣ STCW 78/95 ΕΤΟΥΣ 2006 (ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 01/01/2006 -31/03/2008) 7,504,732
Επιχορήγηση της Εταιρείας «Επαγγελματική Κατάρτιση Α.Ε.» για την υλοποίηση Ειδικών Δράσεων Κατάρτισης στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας για τα έτη 2006-2007 1,108,690
Επιχορήγηση της Εταιρείας «Επαγγελματική Κατάρτιση Α.Ε.» για την υλοποίηση Ειδικών Δράσεων Κατάρτισης στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου για τα έτη 2006-2007 381,019
Επιχορήγηση της Εταιρείας «Επαγγελματική Κατάρτιση Α.Ε.» για την υλοποίηση Ειδικών Δράσεων Κατάρτισης στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για τα έτη 2006-2007 1,964,386
Επιχορήγηση της Εταιρείας «Επαγγελματική Κατάρτιση Α.Ε.» για την υλοποίηση Ειδικών Δράσεων Κατάρτισης στην Περιφέρεια Αττικής για τα έτη 2006-2007 3,829,882
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2004 3,516,124
Επιχορήγηση της Επαγγελματικής Κατάρτισης ΑΕ για την υλοποίηση Ειδικών Δράσεων Κατάρτισης στην Περιφέρεια της Στερεάς Ελλάδας για το έτος 2004 150,830
Επιχορήγηση της Επαγγελματικής Κατάρτισης ΑΕ για την υλοποίηση Ειδικών Δράσεων Κατάρτισης στην Περιφέρεια Πελοποννήσου για το έτος 2004 284,593
Επιχορήγηση της Επαγγελματικής Κατάρτισης ΑΕ για την υλοποίηση Ειδικών Δράσεων Κατάρτισης στην Περιφέρεια της Θεσσαλίας για το έτος 2004 391,031
Επιχορήγηση της Επαγγελματικής Κατάρτισης ΑΕ για την υλοποίηση Ειδικών Δράσεων Κατάρτισης στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας για το έτος 2004 79,986
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2007-2008 659,395
Επιχορήγηση της Επαγγελματικής Κατάρτισης ΑΕ για την υλοποίηση Ειδικών Δράσεων Κατάρτισης στην Περιφέρεια της Στερεάς Ελλάδας για την περίοδο 2005-2006 1,004,603
Επιχορήγηση της «Επαγγελματικής Κατάρτισης Α.Ε για την υλοποίηση Ειδικών Δράσεων Κατάρτισης στην Περιφέρεια Ηπείρου για το έτος 2005-2006 136,698
Επιχορήγηση της Εταιρείας «Επαγγελματική Κατάρτιση Α.Ε.» για την υλοποίηση Ειδικών Δράσεων Κατάρτισης στην Περιφέρεια Θεσσαλίας για τα έτη 2006-2007 1,552,647
Επιχορήγηση της Επαγγελματικής Κατάρτισης Α.Ε. για την υλοποίηση Ειδικών Δράσεων Κατάρτισης στην Περιφέρεια Κρήτης για την περίοδο 2005-2006 1,298,134
Επιχορήγηση της Επαγγελματικής Κατάρτισης ΑΕ για την υλοποίηση Ειδικών Δράσεων Κατάρτισης στην Περιφέρεια της Δυτικής Ελλάδας για την περίοδο 2005-2006 2,498,388
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟ (ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ) ΑΠΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΕΚ 41,260,614
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2007-2008 1,096,567
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2007-2008 382,888
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2007-2008. 203,722
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2007-2008 267,869
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (2006-2008) 116,271,583
Κατάρτιση σε θέματα προστασίας και διαχείρισης του Περιβάλλοντος 29,367,517
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 23,137,154
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΑΝΕΡΓΩΝ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ-ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ-ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, ΣΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ 21,035,218
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΕΚ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΕΣ,ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ,ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ & ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ Η ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΑΝΑΣΤΑΛΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ 17,673,179
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ 14,770,196
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ (ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝ.ΕΕ/ 1257/99 1,185,228
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΥΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗ & ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ ΣΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ETOΣ 2007 4,781,480
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗ & ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ ΣΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (2000 - 2003) 491,483
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2003 6,783,819
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ (2005-2006) 13,969,043
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΥΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗ & ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ ΣΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (2005-2006) 3,043,295
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΚΕΚ) 47,942,405
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2001 29,198
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2002 1,044,497
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΕΡΓΟ ΕΤΟΥΣ 2003 2,285,366
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-2004 3,835,891

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

734,169,270
.

 ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ (ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ) 2005 54,649,792
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ, ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ, ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 17,639,540
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ (ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ) 2003 ΗΛΙΚΙΑΣ 18-30 12,066,933
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ (ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ) 2002 32,536,353
Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση ανέργων (Νέες Θέσεις Εργασίας) 2004 72,589,021
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (Ν.Θ.Ε.) 2,113,485
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΘΗΚΑΝ / ΩΦΕΛΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ Ε.Π. "ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΚΞΛΕΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ" ΤΟΥ Β΄ ΚΠΣ 31,548,043
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΠΟΥ ΩΦΕΛΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2.1 ΚΑΙ 1.3. ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 20,436,281
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 27,607,479
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ (ΝΕΕ) ΑΤΟΜΩΝ ΕΚΟ, ΗΛΙΚΙΑΣ 18 ΕΩΣ 64 ΕΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 3 ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 2 ΤΟΥ Ε.Π. 548,000
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 880,303
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2004 ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 30,112,129
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2001 22,848,543
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2000 58,694,135
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2002 32,646,692
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2003 53,608,262
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ - ΕΤΟΥΣ 2004 59,184,144
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2006 - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ 6,711,060
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2006 - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΛΥΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ 9,036,904
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2006 85,087,060
ΝΕΟΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ-ΝΕΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΕΤΟΥΣ 2006 32,876,556
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ (ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ) 2003 41,648,050

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

705,068,767
.

 ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ -ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 14,661,036
ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ 965,471
ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ 2,248,940
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 2004-2006 22,155,368

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

40,030,815
.

 ΔΟΜΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΠΑ ΠΥΡΓΟΥ 910,356
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΠΑ ΣΠΑΡΤΗΣ 554,661
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΠΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 716,252
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΠΑ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 1,687,367
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΠΑ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 460,976
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΠΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 878,041
Υποστήριξη της λειτουργίας και δράσεων του ΚΠΑ Χανίων 1,207,842
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΠΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 882,196
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΠΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 581,769
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΠΑ ΕΔΕΣΣΑΣ 686,519
Υποστήριξη λειτουργίας και δράσεων του ΚΠΑ Πολυγυρου (Χαλκιδικής) 429,550
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΠΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 1,265,686
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΠΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 748,456
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΠΑ ΠΑΤΡΑΣ 2,715,627
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΠΑ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 1,901,743
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΠΑ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 802,780
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΠΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 710,558
Υποστήριξη της λειτουργίας και δράσεων του ΚΠΑ Σύρου 604,515
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΠΑ ΣΕΡΡΩΝ 1,838,326
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΠΑ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ 838,591
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΠΑ ΔΡΑΜΑΣ 1,251,237
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΠΑ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 1,807,709
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΠΑ ΑΘΗΝΑΣ 2,248,948
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΠΑ Ν. ΙΩΝΙΑΣ (ΑΤΤΙΚΗΣ) 1,526,709
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1,865,862
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΠΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΚΡΗΤΗΣ) 1,789,585
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΠΑ ΛΑΜΙΑΣ 1,173,320
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΠΑ Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ 541,313
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΠΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 771,105
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΠΑ ΜΕΓΑΡΩΝ 720,355
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΠΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 1,156,587
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΠΑ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 1,091,122
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΠΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 927,830
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΠΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 1,562,705
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΠΑ ΞΑΝΘΗΣ 673,774
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΠΑ ΑΙΓΑΛΕΩ 1,084,124
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΠΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 1,601,496
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΠΑ ΘΗΒΑΣ 783,911
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΠΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1,113,246
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΠΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1,447,711
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΠΑ ΚΙΛΚΙΣ 525,863
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΠΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 535,230
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΠΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 874,306
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΠΑ ΒΟΛΟΥ 1,736,247
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΠΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 838,644
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΠΑ ΝΙΚΑΙΑΣ 1,395,159
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΠΑ ΑΡΤΑΣ 784,952
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΠΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 1,088,151
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΠΑ ΒΕΡΟΙΑΣ 971,569
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΠΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 1,416,361
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΠΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 474,780
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΠΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1,414,840
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΠΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 1,271,971
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΠΑ ΡΟΔΟΥ 840,418
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΠΑ Ν. ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ 825,515
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΠΑ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 1,147,447
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΠΑ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 1,761,527
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΠΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 490,268
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΠΑ ΛΑΡΙΣΑΣ 1,829,919
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Τ.Υ.(Δ.Υ.Α) ΑΡΓΟΥΣ 159,489
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΠΑ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 1,000,298
Ενίσχυση της λειτουργίας και δράσεων του ΚΠΑ Λιβαδειάς 631,735
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΠΑ 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1,766,033
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΠΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 845,163
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΠΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 507,234
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΠΑ ΛΑΥΡΙΟΥ 482,036
Υποστήριξη της λειτουργίας και δράσεων της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης Αιγίου 84,824
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΠΑ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 1,516,505
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΠΑ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 406,140
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΠΑ ΠΥΛΗΣ ΑΞΙΟΥ 1,714,840
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΠΑ ΙΩΝΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 614,959
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΠΑ ΠΕΙΡΑΙΑ 1,450,860
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΠΑ ΔΑΦΝΗΣ 715,568
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΠΑ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 581,166
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΠΑ ΙΛΙΟΥ 683,900
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΠΑ ΑΙΓΙΟΥ 459,520
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ 8,038,921
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΠΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ 545,012
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΠΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 354,916
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΠΑ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 686,736
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Τ.Υ. (Δ.Υ.Α) ΧΙΟΥ 87,376
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝΤΟΥ Τ.Υ. (Δ.Υ.Α) ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ 161,816
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΠΑ ΤΟΥΜΠΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 844,546
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Τ.Υ. (Δ.Υ.Α) ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 163,676
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Τ.Υ. (Δ.Υ.Α) ΜΕΣΟΛΛΟΓΓΙΟΥ 200,321
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Τ.Υ. (Δ.Υ.Α) ΛΑΓΚΑΔΑ 201,664
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Τ.Υ. (Δ.Υ.Α) ΣΑΜΟΥ 142,247
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Τ.Υ. (Δ.Υ.Α) ΝΙΓΡΙΤΑΣ 187,494
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Τ.Υ. (Δ.Υ.Α) ΚΙΑΤΟΥ 73,717
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Τ.Υ. (Δ.Υ.Α) ΑΡΙΔΑΙΑΣ 54,384
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Τ.Υ. (Δ.Υ.Α) ΘΑΣΟΥ 98,368
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Τ.Υ. (Δ.Υ.Α) ΕΛΛΑΣΟΝΑΣ 121,326
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Τ.Υ. (Δ.Υ.Α) ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ 15,504
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Τ.Υ. (Δ.Υ.Α.) ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 249,808
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Τ.Υ. (Δ.Υ.Α) ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ 107,307
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Τ.Υ. (Δ.ΥΑ) ΛΕΥΚΑΔΑΣ 146,905
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Τ.Υ. (Δ.Υ.Α.) ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ 146,030
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Τ.Υ. (Δ.Υ.Α.) ΑΡΝΑΙΑΣ 118,760
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Τ.Υ. (Δ.Υ.Α) ΖΑΚΥΝΘΟΥ 124,799
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Τ.Υ. (Δ.Υ.Α.) ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ 179,523
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣΑ Τ.Υ. (Δ.Υ.Α) ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 32,970
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Τ.Υ. (Δ.Υ.Α) ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 167,619
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Τ.Υ. (Δ.Υ.Α) ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 221,519
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Τ.Υ. (Δ.Υ.Α) ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ 87,477
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Τ.Υ. (Δ.Υ.Α.) ΚΩ 214,029
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Τ.Υ. (Δ.Υ.Α.) ΑΜΦΙΣΣΑΣ 137,323
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Τ.Υ. (Δ.Υ.Α.) ΑΛΜΥΡΟΥ 118,616
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Τ.Υ. (Δ.Υ.Α) ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 208,109
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Τ.Υ. (Δ.Υ.Α.) ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ 164,482
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Τ.Υ. (Δ.Υ.Α) ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ 81,867
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Τ.Υ. (Δ.Υ.Α) ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΡΟΔΟΥ 156,023
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Τ.Υ. (Δ.Υ.Α) ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 69,851
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Τ.Υ. (Δ.Υ.Α) ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 21,305
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Τ.Υ. (Δ.Υ.Α) ΝΑΞΟΥ 16,783
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Τ.Υ. (Δ.Υ.Α) ΝΑΟΥΣΑΣ 165,314
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Τ.Υ. (Δ.Υ.Α) ΛΕΥΚΙΜΗΣ 209,842
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Τ.Υ. (Δ.Υ.Α) ΣΗΤΕΙΑΣ 65,345
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Τ.Υ. (Δ.Υ.Α) ΣΑΠΩΝ 98,895
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΤΥ (ΔΥΑ) ΠΑΡΟΥ 96,601
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΤΥ (ΔΥΑ) ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ 97,523
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΓΕ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ 192,148
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΠΑ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 129,488
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΠΑ ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 867,542
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΟΜΗΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΝΗΠΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΕΡΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 253,456
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ. ΚΑΣΣΩΠΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΟΜΗΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΝΗΠΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΣΣΩΠΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓΙΝΙΤΣΙ ΣΙΝΙΩΝ 261,107
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΧΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΟΜΗΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΒΡΕΦΩΝ ΚΑΙ ΝΗΠΙΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΧΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΙΟΥ. 658,325
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ 620,793
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ 517,202
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΜΙΓΟΥΣ ΕΠΙΧ. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΔΑΠ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ Δ.Δ. ΕΥΡΩΠΟΥ 333,672
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜ. ΕΠΙΧ. ΠΟΛΙΤ. & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ "ΔΕΚΠΑ" ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΔΑΠ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΖΙΤΖΙΦΙΩΝ 429,148
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Δ. ΝΕΑΣ ΚΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΟΜΗΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΝΗΠΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΕΑΣ ΚΙΟΥ 459,997
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜ. ΕΠΙΧ/ΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΤΟ Δ. ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΥ (Α' & Β' ΦΑΣΗ) 179,030
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜ. ΕΠΙΧ/ΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΤΟ Δ. ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΛΑΙΣΙΟ (Α' & Β' ΦΑΣΗ) 167,741
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ν. ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΝΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ ΚΕΡΑΣΙΑΣ - ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙΟΥ (Α' & Β' ΦΑΣΗ) 283,914
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΔΗΜ. ΕΠΙΧ/ΣΗΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΤΟ Δ. ΚΟΝΙΤΣΑΣ (Α' & Β' ΦΑΣΗ) 375,671
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜ. ΕΠΙΧ/ΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΤΟ Δ. ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ Δ.Δ. ΚΑΣΤΡΙΟΥ (A' & B' ΦΑΣΗ) 198,649
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧ. ΠΤΕΛΕΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΔΑΠ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΤΕΛΕΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΤΕΛΕΟΥ. 295,546
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΞΗΡΟΚΑΜΠΟΣ 508,314
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜ. ΕΠΙΧ/ΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΤΟ Δ. ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ Δ.Δ. ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣ (Α' & Β' ΦΑΣΗ) 198,245
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤ. ΕΠΙΧ. ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΔΑΠ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΑ 394,783
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜ. ΕΠΙΧ/ΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΤΟ Δ. ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΦΙΛΙΑΤΕΣ (Α' & Β' ΦΑΣΗ) 175,420
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΔΑΠ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ 505,352
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΤΥΧΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΔΑΠ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΤΥΧΕΡΟΥ - ΕΒΡΟΥ 396,891
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜ. ΕΠΙΧ/ΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΩΠΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΣΣΩΠΑΙΩΝ (Α' & Β' ΦΑΣΗ) 148,789
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ " ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α.Ε." ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΔΑΠ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΡΧΑΝΩΝ 504,105
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΔΑΠ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 302,670
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ "ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΛΦΑ-ΑΛΦΑ" ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΔΑΠ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 381,083
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΔΑΠ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΡΑΦΗΝΑΣ 426,785
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ 95,840
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΔΗΜ. ΕΠΙΧ/ΣΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΤΟ Δ. ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ 3ης ΣΥΝΟΙΚΙΑΣ(Α' & Β' ΦΑΣΗ) 302,580
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΔΗΜ. ΕΠΙΧ/ΣΗΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΤΟ Δ. ΚΟΝΙΤΣΑΣ (Α' & Β' ΦΑΣΗ) 292,635
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜ. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΥΒΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΡΟΥΒΑ (Α' & Β' ΦΑΣΗ) 217,652
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣΗΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΔΑΠ "ΤΟ ΤΡΕΝΟ" ΣΤΗΝ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 350,783
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΔΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΚΥΔΡΑΣ ΣΤΟ Δ.Δ. ΠΕΤΡΙΑΣ (Α' & Β' ΦΑΣΗ) 143,213
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΠΙΧ/ΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΣΟΒΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΤΟ Δ. ΜΕΤΣΟΒΟΥ (Α' & Β' ΦΑΣΗ) 274,646
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜ. ΕΠΙΧ/ΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΤΟ Δ. ΔΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ (Α' & Β' ΦΑΣΗ) 163,024
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜ. ΕΠΙΧ/ΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΙΛΙΟΥ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΟΥ Β' ΚΑΠΗ (Α' & Β' ΦΑΣΗ) 354,952
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ (A' & B' ΦΑΣΗ) 342,236
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡHΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΙΧΝΗΣ (ΔΕΚΑΠΑΠ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΤΟΔΗΜΟ ΠΟΛΙΧΝΗΣ ΣΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΕΩΡΩΝ ( A'& Β' ΦΑΣΗ) 208,589
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ¨ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΡΟΝΤΙΣΜΕΝΗΣ" ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΔΑΠ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΝΩ ΚΑΛΑΜΑ ΣΤΟ Δ.Δ. ΠΑΡΑΚΑΛΑΜΟΥ 556,608
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΥΜΗΤΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΥΜΗΤΤΟΥ Α' & Β' ΦΑΣΗ) 371,816
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΧΑΡΝΩΝ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 1ου ΚΑΠΗ (Α' & Β' ΦΑΣΗ) 365,180
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜ. ΕΠΙΧ/ΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΙΛΙΟΥ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΟΥ Α' ΚΑΠΗ (Α' & Β' ΦΑΣΗ) 341,340
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΧΑΡΝΩΝ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΟΥ 2ου ΚΑΠΗ (Α' & Β' ΦΑΣΗ) 367,962
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΧΑΡΝΩΝ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΟΥ 3ου ΚΑΠΗ (Α' & Β' ΦΑΣΗ) 372,309
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ-ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΔΑΠ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ 334,079
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΤΟ Β' ΚΑΠΗ ΖΩΓΡΑΦΟΥ (Α' & Β' ΦΑΣΗ) 289,090
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΟΜΗΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΝΗΠΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΟ Δ.Δ. ΑΓ. ΛΟΥΚΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ 501,176
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ (ΑΚΔΕΚ) ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΟΜΗΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΝΗΠΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΘΟΡΙΚΟΥ 506,217
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΟΜΗΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΝΗΠΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΟ Δ.Δ. ΑΚΡΟΛΙΜΝΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ 509,438
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜ. ΕΠΙΧ/ΣΗΣ ΠΟΛΥΠΛΕΥΡΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΤΟ Δ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ (A' & Β' ΦΑΣΗ) 235,434
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΔΑΠ ΣΤΑ ΚΑΛΥΒΙΑ 406,875
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜ. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΠΙΧ/ΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ Γ' ΚΑΠΗ (Α' & Β' ΦΑΣΗ) 137,770
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜ ΕΠΙΧ/ΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ (A' ΦΑΣΗ) 96,023
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜ ΕΠΙΧ/ΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ (Α' & Β' ΦΑΣΗ) 393,678
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΟΤΥΡΓΙΑΣ ΚΔΑΠ 259,412
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΟΜΗΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΝΗΠΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΟ Δ.Δ. ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ 520,229
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜ. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΠΙΧ/ΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ Β' ΚΑΠΗ (Α' & Β' ΦΑΣΗ) 160,573
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΙΤΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΕΤΡΙΤΣΙΟΥ ΣΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΙΤΣΙΟΥ( Α' & Β' ΦΑΣΗ) 317,783
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜ. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΠΙΧ/ΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ Α' ΚΑΠΗ (Α' & Β' ΦΑΣΗ) 314,423
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜ. ΕΠΙΧ/ΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (Α' & Β' ΦΑΣΗ) 416,651
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜ. ΕΠΙΧ/ΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΟΡΟΥ (Α' & Β' ΦΑΣΗ) 385,682
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΙΧ. ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ-ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΔΑΠ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ. 289,653
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΝΑ ΧΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΔΑΠ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΑΡΔΜΥΛΩΝ 478,107
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΔΑΠ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ 437,516
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜ. ΕΠΙΧ/ΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ (Α' & Β' ΦΑΣΗ) 229,092
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜ. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΔΗΜΟΥ Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ (A' & B' ΦΑΣΗ) 357,456
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΔΑΠ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΞΑΝΘΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΞΑΝΘΗΣ 377,891
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΦΕΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΦΕΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΦΕΡΩΝ (Α' & Β' ΦΑΣΗ) 364,106
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΣΣΑΡΑΣ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΟΦΙΝΑ (Α' & Β' ΦΑΣΗ) 279,764
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ <ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ > (ΔΟΥΚ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ (Α' & Β' ΦΑΣΗ) 358,779
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΟΥ ΟΚΑ (Α' & Β' ΦΑΣΗ) 317,262
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ <ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ > (ΔΟΚΠΥ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (Α' & Β' ΦΑΣΗ) 321,828
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΡΕΝΤΙΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΝΤΙΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΔΑΠ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΡΕΝΤΙΝΑΣ 95,584
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΝΔΟΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΔΑΠ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΛΙΝΔΟΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΖΑΓΚΛΙΒΕΡΙΟΥ Ν.ΘΕΣ/ΚΗΣ 339,118
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΛΟΥΤΡΩΝ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ ΣΕΡΡΩΝ (Α' & Β' ΦΑΣΗ) 280,834
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΣΣΑΡΑΣ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ 299,755
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜ. ΕΠΙΧ/ΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ (Α' & Β' ΦΑΣΗ) 367,703
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΓΟΡΓΟΛΑΪΝΗ (Α' & Β' ΦΑΣΗ) 367,090
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ (Α' & Β' ΦΑΣΗ) 323,883
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ (Α' & Β' ΦΑΣΗ) 226,115
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜ. ΕΠΙΧ/ΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΥΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΕΥΚΗΣ (Α' & Β' ΦΑΣΗ) 152,541
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜ. ΕΠΙΧ/ΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΟΡΟΥ (Α' & Β' ΦΑΣΗ) 265,173
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜ. ΕΠΙΧ/ΣΗΣ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ (Α' & Β' ΦΑΣΗ) 370,637
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΜΙΓΟΥΣ ΔΗΜ. ΕΠΙΧ/ΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΤΕΜΕΝΟΥΣ (Α' & Β' ΦΑΣΗ) 406,602
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ -ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧ/ΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ Δ.Δ. ΚΟΝΤΑΡΙΩΤΙΣΣΑΣ (Α' & Β' ΦΑΣΗ) 233,916
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΕΡΡΩΝ (Α' & Β' ΦΑΣΗ) 327,281
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ AΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΜΑΓΙΚΟΥ (Α' & Β' ΦΑΣΗ) 271,343
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΗΤΕΙΑΣ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΝΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΜΑΚΡΥ ΓΙΑΛΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΧΛΙΩΝ 424,080
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜ. ΕΠΙΧ/ΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΗΤΕΙΑΣ (Δ.Ε.ΠΟ.Τ.Α.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΗΤΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥΡΛΩΤΗ (Α' & Β' ΦΑΣΗ) 283,438
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜ. ΕΠΙΧ/ΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΗΤΕΙΑΣ (Δ.Ε.ΠΟ.Τ.Α.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΗΤΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΚΟΠΗΣ (Α' & Β΄ΦΑΣΗ) 287,105
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜ. ΕΠΙΧ/ΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ (Α' & Β' ΦΑΣΗ) 349,794
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΜΠΟΥ ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΕΝΗΙΔΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ Δ.Δ. ΚΑΛΗΣ (Α' & Β' ΦΑΣΗ) 184,738
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΈΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ (Δ.Δ. ΧΡΥΣΟΥ ΣΕΡΡΩΝ) Α' & Β' ΦΑΣΗ 193,633
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΗΤΕΙΑΣ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΔΑΠ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΕΥΚΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΟΥΔΟΥΡΑΣ 297,018
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΗΤΕΙΑΣ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΙΤΑΝΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΖΑΚΡΟΥ 298,300
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜ. ΕΠΙΧ/ΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΩ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ(Α' & Β' ΦΑΣΗ) 344,811
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΔΑΠ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΥΨΗΛΑΝΤΗ 55 353,107
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 279,743
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΔΑΠ ΣΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ Δ.Δ. ΘΑΝΑ 358,511
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΔΑΠ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΡΟΔΙΤΣΑΣ 266,914
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜ. ΕΠΙΧ/ΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ (ΔΕΑΝΕ) ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ (A' & B' ΦΑΣΗ) 255,078
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΞΑΝΘΗΣ(Α' & Β' ΦΑΣΗ) 329,588
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΔΑΠ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ 367,212
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΑΟΥΣΑΣ (Α' & Β' ΦΑΣΗ) 345,827
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜ. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΠΙΧ/ΣΗΣ ΨΥΧΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΨΥΧΙΚΟΥ (Α' & Β' ΦΑΣΗ) 183,211
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓΙΟΥ ΤΡΥΦΩΝΑ (Α' & Β' ΦΑΣΗ) 290,334
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ Ν.ΜΑΚΡΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ Ν.ΜΑΚΡΗΣ (Α' & Β' ΦΑΣΗ) 218,192
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΔΑΠ - ΜΕΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 708,847
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜ. ΕΠΙΧ/ΣΗΣ "ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ" ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΥΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΛΜΥΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΛΑΤΑΝΙΑ (Α'&Β' ΦΑΣΗ) 366,588
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜ. ΕΠΙΧ/ΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΑΜΙΕΩΝ (Α' & Β' ΦΑΣΗ) 252,893
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΈΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ (Δ.Δ. ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΣΕΡΡΩΝ) Α' & Β' ΦΑΣΗ 200,876
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ (Α' & Β' ΦΑΣΗ) 177,527
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΕΡΟΒΟΥΝΟ (Α' & Β' ΦΑΣΗ) 316,568
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (ΔΕΑΠΠΕΚ) ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΟΜΗΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΒΡΕΦΩΝ ΚΑΙ ΝΗΠΙΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 770,347
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜ. ΕΠΙΧ/ΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΘΗΒΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΘΗΒΑΙΩΝ (Α' & Β' ΦΑΣΗ) 178,342
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜ. ΕΠΙΧ/ΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ Ν. ΖΙΧΝΗΣ (Δ.Δ. ΔΡΑΒΗΣΚΟΥ) Α' & Β' ΦΑΣΗ 162,730
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜ. ΕΠΙΧ/ΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ Ν. ΖΙΧΝΗΣ (Δ.Δ. Ν. ΖΙΧΝΗΣ) Α' & Β' ΦΑΣΗ 294,284
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ¨ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ Α.Ε " ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΔΑΠ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ 309,905
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΘΕΡΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΘΕΡΜΗΣ 523,701
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΡΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΟΥ Δ΄ ΚΑΠΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ( Α' & Β' ΦΑΣΗ ) 191,671
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΡΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΟΥ Γ΄ ΚΑΠΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Α' & Β' ΦΑΣΗ) 280,896
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜ. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΠΙΧ/ΣΗΣ ΓΑΖΙΟΥ (Δ.ΕΠ.Α.Γ.) ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΓΑΖΙΟΥ (Α' & Β' ΦΑΣΗ) 358,522
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ (Α' & Β' ΦΑΣΗ) 378,019
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΟΡΕΙΝΟΥ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ - ΜΑΛΕΒΥΖΙΟΥ Α.Ε. "ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ Α.Ε." ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΤΥΛΙΣΣΟΥ (Α' & Β' ΦΑΣΗ) 287,049
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ "ΑΛΦΑ - ΑΛΦΑ" ΔΗΜ. ΕΠΙΧ/ΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ (Α' & Β' ΦΑΣΗ) 392,405
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜ. ΕΠΙΧ/ΣΗΣ "ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ" ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ (Α' & Β' ΦΑΣΗ) 428,533
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΑΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΟΜΗΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΝΗΠΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΟΝ ΑΠΟΚΟΡΩΝΑ ΧΑΝΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΡΜΕΝΩΝ 361,913
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ. ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΔΑΠ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 336,402
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΡΟΥΣΩΝΑ (Α' & Β' ΦΑΣΗ) 408,632
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΟΡΕΙΝΟΥ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ - ΜΑΛΕΒΥΖΙΟΥ Α.Ε. "ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ Α.Ε." ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΝΩΓΕΙΩΝ (Α' & Β' ΦΑΣΗ)) 270,038
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜ. ΕΠΙΧ/ΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ (Α' & Β' ΦΑΣΗ) 345,528
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΠΙΧ/ΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΛΙΜΟΥ (Α' & Β' ΦΑΣΗ) 235,971
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜ. ΕΠΙΧ/ΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ "ΔΕΠΚΑ" ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (Α' & Β' ΦΑΣΗ) 383,543
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ. 363,510
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΡΕΝΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ 301,028
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΡΕΝΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ Π. ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ ΟΔΟΣ ΙΘΑΚΗΣ & ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 326,258
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜ. ΕΠΙΧ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ. ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΔΑΠ ΣΤΟ ΔΗΜ. ΔΙΑΜΕΡ. ΚΟΥΤΣΟΥ 283,012
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜ. ΕΠΙΧ/ΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ "ΔΕΠΚΑ" ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΖΙΤΖΙΦΙΩΝ (Α' & Β' ΦΑΣΗ) 377,064
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜ. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧ/ΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΝΕΑΣ ΖΩΗΣ - ΤΣΑΚΟΥ - ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ (Α' & Β' ΦΑΣΗ) 355,260
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ Α.Ε ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΔΑΠ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΡΑΒΟΛΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΤΟΥ Ν .ΑΙΤ/ΝΙΑΣ 284,068
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ Α.Ε ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΚΟΥΤΕΡΑ ΤΟΥ Ν ΑΙΤ/ΝΙΑΣ 305,038
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΟΜΗΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΝΗΠΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ Ν. ΚΡΩΜΝΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΡΑΜΑΣ 577,337
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΟΜΗΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΝΗΠΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΡΑΜΑΣ 278,946
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΕΛΕΚΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΕΛΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΑΡΕΛΙΩΝ ΣΤΟ Δ.Δ. ΜΑΡΜΑΡΟΥ 285,712
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ Ν. ΨΥΧΙΚΟΥ (Α' & Β' ΦΑΣΗ) 203,123
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΑΦΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΑΦΝΗΣ (A' & B' ΦΑΣΗ) 362,729
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜ. ΕΠΙΧ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ(Α' & Β' ΦΑΣΗ) 352,638
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜ. ΕΠΙΧ/ΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ( Α' & Β' ΦΑΣΗ) 346,900
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΔΑΠ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΦΟΥΓΓΑΡΑ 463,806
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΔΑΠ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 320,090
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΔΑΠ ΜΕΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 475,116
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΔΕΚΠΟΤΑ) ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΡΑΜΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ (2). (Α' & Β' ΦΑΣΗ) 172,456
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΕΥΚΩΝΑΣ (ΔΕΑΛ) ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΥΚΩΝΑΣ (Α' & Β' ΦΑΣΗ) 192,277
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΝΕΑΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ Α.Ε. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ, ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ( Α' & Β' ΦΑΣΗ) 372,956
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 371,214
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΔΑΠ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 394,159
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΔΕΟΚΠΑ) ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΔ ΛΑΓΥΝΩΝ 294,400
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ "ΟΡΕΣΤΙΑΣ"ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ( Α' & Β' ΦΑΣΗ) 419,778
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΑΠΩΝ 97,183
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΟΥΤΑΡΕΩΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΚΟΥΤΑΡΕΩΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕΡΡΩΝ (A' & B' ΦΑΣΗ) 389,756
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΔΕΟΚΠΑ) ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΔ ΚΑΒΑΛΑΡΙΟΥ 306,023
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΔΑ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ (ΚΔΑΠ ΜΕΑ) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 802,310
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ "ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ" ΓΙΑ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΔΑΠ ΣΤΗ ΚΟΝΙΤΣΑ 273,591
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΔΕΚΠΟΤΑ) ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΡΑΜΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ (1) (Α' & Β' ΦΑΣΗ). 164,517
EΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ - ΩΔΕΙΟΥ ΕΥΟΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΥΟΣΜΟΥ ΣΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΛΠΙΔΑ (Α' & Β' ΦΑΣΗ) 307,369
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ(Α' & Β' ΦΑΣΗ) 194,214
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΝΑ ΧΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΜΠΟΧΩΡΩΝ ΧΙΟΥ (Α' & Β' ΦΑΣΗ) 261,607
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΝΑ ΧΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ ΧΙΟΥ (Α' & Β' ΦΑΣΗ) 394,138
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ (Α' & Β' ΦΑΣΗ) 202,166
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ AΓΡΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΔΕΠΑΚΑ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΙΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΙΑΛΕΙΩΝ ΤΟΥ Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ (Α' & Β' ΦΑΣΗ) 412,095
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ANAΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ (Α' &Β' ΦΑΣΗ) 195,183
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΔΕΚΑ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΟΥ Γ' ΚΑΠΗ (Α' & Β' ΦΑΣΗ) 319,049
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Δ. ΜΕΤΣΟΒΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΟΜΗΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΒΡΕΦΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΕΤΣΟΒΟΥ 511,652
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΕΝΔΡΟΠΟΤΑΜΟΥ 305,232
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ (ΟΡΕΣΤΙΑΣ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΟΜΗΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΒΡΕΦΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 725,978
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ (Α' & Β' ΦΑΣΗ) 288,240
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 189,850
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ "ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΥΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΔΑΠ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΛΜΥΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΛΑΤΑΝΙΑ 474,703
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΔΗΜ. ΕΠΙΧ/ΣΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΤΟ Δ. ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ 4ης ΣΥΝΟΙΚΙΑΣ (Α' & Β' ΦΑΣΗ) 260,882
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΜΙΓΟΥΣ ΔΗΜ. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧ/ΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΝΕΑΣ ΧΩΡΑΣ (Α' & Β' ΦΑΣΗ) 253,416
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ(Α' & Β' ΦΑΣΗ) 313,480
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΒΔΗΡΩΝ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΟΥ ΚΑΠΗ Ν. ΚΕΣΑΝΗΣ (Α' & Β' ΦΑΣΗ) 334,439
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΝΑ ΧΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΜΑΝΗΣ ΧΙΟΥ (Α' & Β' ΦΑΣΗ) 261,563
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΜΠΟΥ ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΕΝΗΙΔΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ Δ.Δ. ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ (Α' & Β' ΦΑΣΗ) 173,468
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΣΟΒΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΔΑΠ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΜΕΤΣΟΒΟΥ 307,587
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜ. ΕΠΙΧ/ΣΗΣ "ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ" ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ( Α' & Β' ΦΑΣΗ) 350,626
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΔΗΜ. ΕΠΙΧ/ΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ (Α' & Β' ΦΑΣΗ) 333,427
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ "Ο ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΣ" ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΡΕΘΥΜΝΗΣ (A' & B' ΦΑΣΗ) 339,933
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΕΕΣΕ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ (Α' & Β' ΦΑΣΗ) 302,896
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΚΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΕΑΣ ΚΙΟΥ (Α' & Β' ΦΑΣΗ) 245,581
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ (Α' & Β' ΦΑΣΗ) 389,067
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ (Α' & Β' ΦΑΣΗ) 159,553
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΒΔΗΡΩΝ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΟΥ ΚΑΠΗ ΜΥΡΩΔΑΤΟΥ (Α' & Β' ΦΑΣΗ) 263,502
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜ. ΕΠΙΧ/ΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 259,299
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜ. ΕΠΙΧ/ΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ(Α' & Β' ΦΑΣΗ) 220,220
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜ. ΕΠΙΧ/ΣΗΣ "ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΙΑΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΜΕΑ ΗΦΑΙΣΤΟΣ" ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΡΟΔΙΩΝ 142,361
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜ. ΕΠΙΧ/ΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ. ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ "ΤΑ ΠΙΕΡΙΑ" ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ(Α' & Β' ΦΑΣΗ) 152,462
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜ. ΕΠΙΧ/ΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ. ΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ (A' & B' ΦΑΣΗ) 202,121
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ (Α' & Β' ΦΑΣΗ) 382,513
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΥΚΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΤΟΔΗΜΟ ΣΥΚΕΩΝ ΣΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ Γ' ΚΑΠΗ ΔΗΜΟΥ ΣΥΚΕΩΝ ( Α' & Β' ΦΑΣΗ) 189,035
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΥΚΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΤΟΔΗΜΟ ΣΥΚΕΩΝ ΣΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ Β' ΚΑΠΗ ΔΗΜΟΥ ΣΥΚΕΩΝ (Α' & Β' ΦΑΣΗ) 247,188
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΧΑΝΙΩΤΗΣ, ΠΕΥΚΟΧΩΡΙΟΥ, ΠΑΛΙΟΥΡΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ (Α' & Β' ΦΑΣΗ) 232,708
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΣΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ Ν.ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (A'&Β' ΦΑΣΗ) 233,327
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΔΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΚΥΔΡΑΣ ΣΤΟ Δ.Δ. ΛΙΠΟΧΩΡΙΟΥ (Α' & Β' ΦΑΣΗ) 140,162
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ (Α' & Β' ΦΑΣΗ) 237,709
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΦΛΥΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ (Α' & Β' ΦΑΣΗ) 181,109
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΥΡΩΝΑ (Α' & Β' ΦΑΣΗ) 343,189
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ (Α' & Β' ΦΑΣΗ) 339,648
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΥΧΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΤΥΧΕΡΟΥ (Α' & Β' ΦΑΣΗ) 302,972
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΔΕΤΟΠΟΚΑ) ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΒΕΡΟΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ (Α' & Β' ΦΑΣΗ) 356,552
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜ. ΕΠΙΧ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ(Α' & Β' ΦΑΣΗ) 401,077
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ Δ.Δ. Ν. ΦΩΚΑΙΑΣ 442,423
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ. ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΟΜΗΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΝΗΠΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 577,543
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΔΑΠ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 334,850
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Κ.Δ.Α.Π ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΣΕΡΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΦΑΓΕΙΩΝ 348,456
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΣΗΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΙΥΩΝΙΩΝ 316,994
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ Κ.Δ.Α.Π ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 150,623
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΡΓΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Κ.Δ.Α.Π ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΡΓΟΥΣ 273,574
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ "ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ" ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΟΜΗΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΒΡΕΦΩΝ ΚΑΙ ΝΗΠΙΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 426,587
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΑΦΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΔΑΠ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΔΑΦΝΗΣ 665,267
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Δ. ΔΑΦΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΟΜΗΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΒΡΕΦΩΝ ΚΑΙ ΝΗΠΙΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΔΑΦΝΗΣ 610,006
Επιχορήγηση της Δημοτική Επιχείρηση Τοπικής Ανάπτυξης Θερμαϊκού για τη συνέχιση της λειτουργίας δομής φύλαξης νηπίων και παιδιών στο δήμο Θερμαικού. 606,017
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ, ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓΙΟΥ ΜΕΛΕΤΙΟΥ. 512,775
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ Δ.Δ. ΚΑΛΑΝΔΡΑΣ 351,298
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Κ.Δ.Α.Π ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ Κ. ΟΙΝΟΗ 316,965
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΤΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΡΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΠΑΤΡΑΣ 409,620
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Δ.ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΔΑΠ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 364,480
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΡΝΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΝΑΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΡΝΑΙΑΣ ΣΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΡΝΑΙΑΣ (Α' & Β' ΦΑΣΗ) 202,454
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΧΑΝΙΩΤΗΣ, ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΣΚΙΩΝΗΣ Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ (Α' & Β' ΦΑΣΗ) 225,931
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΞΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΞΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΛΓΑΡΩΝ (Α' & Β' ΦΑΣΗ) 360,777
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ 407,382
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΥΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΕΥΚΗ ΑΤΤΙΚΗΣ 352,671
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΟΡΟΥ 302,439
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΕΣ ΕΔΕΣΣΑΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΣΗΜΕΡΙΟΥ. 52,692
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΕΣ ΕΔΕΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΡΙΖΑΡΙΟΥ. 78,964
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 222,832
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΟΡΟΥ 339,075
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΙΟΥ (Α' & Β' ΦΑΣΗ) 408,460
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ, ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΙΧΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΟΛΙΧΝΗΣ 525,705
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΙΧΝΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΟΛΙΧΝΗΣ 844,079
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Κ.Δ.Α.Π ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΟΔΟ ΛΑΣΘΕΝΟΥΣ 22 421,227
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΛΑΤΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΔΕΕΛΥ) ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΥΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ Δ.Δ. ΚΛΗΜΑΤΙΑΣ 385,948
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧ/ΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ. ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΤΟ Δ. ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (Α' & Β' ΦΑΣΗ) 415,030
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧ. ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ (ΔΕΜΕΚΑ) ΔΗΜΟΥ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΤΗΤΗΡΙ 411,850
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜ. ΕΠΙΧ. ΠΟΛΙΤ. & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΚΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΔΑΠ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΕΑΣ ΚΙΟΥ 374,075
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜ. ΕΠΙΧ. ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΔΑΠ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 397,609
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜ. ΕΠΙΧ. ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΔΑΠ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 328,858
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜ. ΕΠΙΧ. ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΘΥΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΔΑΠ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΕΛΛΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΕΛΛΑΣ 308,275
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΦΑΝΤΟΥ - ΨΙΝΘΟΥ - ΑΡΧΙΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΦΑΝΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΟΜΗΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΝΗΠΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΦΑΝΤΟΥ, ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΛΥΜΠΙΩΝ 437,491
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜ. ΕΠΙΧ. ΠΟΛΙΤ. & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ "ΔΕΚΠΑ" ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΔΑΠ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ 399,546
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤ. ΕΠΙΧ/ΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΔΑΠ ΣΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 382,265
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΜΙΓΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧ. ΠΟΛΙΤΙΣ. ΤΟΥΡΙΣ. ΟΙΚΟΝ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΔΑΠ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΕΡΣΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΕΡΣΟ. 279,742
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΜΙΓΟΥΣ ΕΠΙΧ. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΔΑΠ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ Δ.Δ. ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥ. 327,891
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΠΙΧ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΖΕΦΥΡΙΟΥ (Α' & Β' ΦΑΣΗ) 283,115
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ (Α' & Β' ΦΑΣΗ) 186,206
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΜΙΓΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΥΡΩΠΟΥ (Α' & Β' ΦΑΣΗ) 258,569
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜ. ΕΠΙΧ/ΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΤΟ Δ. ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ (Α' & Β' ΦΑΣΗ) 197,550
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜ. ΕΠΙΧ/ΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΤΟ Δ. ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΕΤΟΥ (Α' & Β' ΦΑΣΗ) 179,207
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 281,180
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ " ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α.Ε." ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΔΑΠ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΓΟΡΓΟΛΑΙΝΗ 482,735
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ ΛΑΤΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΔΕΕΛΥ) ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΥΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΔΑΠ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ Δ.Δ. ΚΛΗΜΑΤΙΑΣ 351,586
Επιχορήγηση αναπτυξιακής Λιτοχώρου Ολύμπου Α.Ε Δήμου Λιτοχώρου για τη συνέχιση λειτουργίας μονάδας Κοινωνικής Μέριμνας στο Δήμο Λιτοχώρου στην περιοχή Λιτοχώρου ( Α' & Β' ΦΑΣΗ ) 216,606
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜ. ΕΠΙΧ/ΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΤΟ Δ. ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ (Α' & Β' ΦΑΣΗ) 174,798
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜ. ΕΠΙΧ/ΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΤΟ Δ. ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΕΡΑΜΙΤΣΑ (Α' & Β' ΦΑΣΗ) 173,913
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΔΑΠ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΜΦΙΘΕΑ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 321,566
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΔΑΠ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 328,792
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜ. ΕΠΙΧ/ΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΤΟ Δ. ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΕΦΑΛΟΧΩΡΙ (Α' & Β' ΦΑΣΗ) 167,066
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧ/ΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΤΟ Δ. ΑΝΑΤΟΛΗΣ (Α' & Β' ΦΑΣΗ) 339,352
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜ. ΕΠΙΧ/ΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ (Δ.Ε.Π.Α.ΑΣ.) ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΥΓΟΥΡΙΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 82,284
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜ. ΕΠΙΧ/ΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΑΡΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΥΛΑΡΕΩΝ 313,204
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΞΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΞΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΥΜΙΝΩΝ(Α' & Β' ΦΑΣΗ) 352,133
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜ. ΕΠΙΧ/ΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ (Α' & Β' ΦΑΣΗ) 369,159
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜ. ΕΠΙΧ/ΣΗΣ "ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΘΙΝΑΛΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΘΙΝΑΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΧΑΡΑΒΗ (A' & B' ΦΑΣΗ) 198,020
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΔΗΜ. ΕΠΙΧ/ΣΗΣ ΠΑΤΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΤΡΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΑΡΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ (Α' & Β' ΦΑΣΗ) 403,097
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜ. ΕΠΙΧ/ΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ 170,343
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ "ΙΡΙΣ" ΔΗΜΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ (Α' & Β' ΦΑΣΗ) 194,748
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ (Α' & Β' ΦΑΣΗ) 218,556
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜ. ΕΠΙΧ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΔΑΠ ΣΤΗ ΝΕΑ ΚΕΣΣΑΝΗ 301,906
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΙΛΚΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΙΛΚΙΣ (Α' & Β' ΦΑΣΗ) 331,826
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ "ΑΤΤΑΛΟΣ" ΔΗΜΟΥ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΠΟΜΑΧΩΝ - ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ (Α' & Β' ΦΑΣΗ) 313,090
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΦΙΟΛΙΤΗΣ ΔΗΜ. ΕΠΙΧ. ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΔΑΠ ΣΤΟ Δ.Δ. ΦΙΟΛΙΤΗ 260,772
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜ. ΕΠΙΧ. ΠΟΛΙΤ. & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ "ΔΕΚΠΑ" ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΔΑΠ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΥ 334,707
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜ. ΕΠΙΧ. ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΔΑΠ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΡΔΙΤΣΟΜΑΓΟΥΛΑ 320,530
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΘΥΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΕΛΛΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΘΥΡΩΝ(Α' & Β' ΦΑΣΗ) 306,474
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ Δ.Δ. ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ (Α' & Β' ΦΑΣΗ) 328,917
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜ. ΕΠΙΧ. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 761,566
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜ. ΕΠΙΧ. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΔΑΠ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 524,003
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜ. ΕΠΙΧ. ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΘΥΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΔΑΠ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΕΛΛΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΘΥΡΩΝ 339,786
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ ΠΕΛΛΑΣ (Α' & Β' ΦΑΣΗ) 236,323
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤ. ΕΠΙΧ. ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΔΑΠ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΟΥΔΙ 466,766
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΔΑΠ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ 465,729
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧ. ΠΤΕΛΕΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΤΕΛΕΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΤΕΛΕΟΥ. 241,146
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 313,217
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΟΥΤΡΑΚΙ 278,517
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΥΛΑΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΟΜΗΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΝΗΠΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΥΛΑΡΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΦΕΡΕΝΤΙΝΑΤΑ 293,901
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΜΦΙΘΕΑ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 411,453
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΜΙΓΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΤΕΜΕΝΟΥΣ 493,368
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΡΝΑΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΟΜΗΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΝΗΠΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΤΑΝΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΡΝΑΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΤΑΝΟΥ 318,156
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣΓΙΑ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ-ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ 484,720
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤ. ΟΡΓΑΝ. ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΔΑΠ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ 451,543
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤ. ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΑΤΑΝ 262,994
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤ. ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΑΠΟ ΤΟ Β΄ΚΠΣ ΔΟΜΗΣ ΩΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΙΟΥΤΑΧΕΙΑΣ 318,160
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓ. ΑΝΝΑΣ 653,720
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΧΑΡΝΩΝ 479,178
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΝΤΙΓΟΝΙΔΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΙΟΥ 321,023
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΕΣ ΕΔΕΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΔΑΠ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΑΡΟΣΙ 454,370
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΜΠΟΥ ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ Ν. ΠΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Δ. ΜΕΝΗΙΔΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ Δ.Δ. ΚΑΛΛΙΠΟΛΗΣ 255,042
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ " ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝ. ΚΟΙΝ. ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ (ΔΟΚΠΥ)" ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΔΑΠ 345,631
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧ. ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ (ΔΕΜΕΚΑ) ΔΗΜΟΥ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΔΑΠ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΤΗΤΗΡΙ 331,529
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧ. ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΡΩΝ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΔΑΠ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ 269,826
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ "ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ -ΠΡΟΒΟΛΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΕΑΠΠΠΕ) ΔΗΜΟΥ ΘΙΝΑΛΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΘΙΝΑΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡ. Δ.Δ. ΣΦΑΚΕΡΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ 341,772
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΔΑΠ ΣΤΑ ΠΕΖΑ ΔΗΜΟΥ Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ 381,769
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΜΙΓΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΔΑΠ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΤΕΜΕΝΟΥΣ 383,772
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΔΑΠ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΛΙΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΩ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ 331,715
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΔΑΠ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΛΙΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΤΩ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ 329,933
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΔΑΠ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ 171,856
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΔΑΠ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΞΑΝΘΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΥΜΟΙΡΟΥ ΞΑΝΘΗΣ 275,429
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΔΑΠ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΘΗΒΑΙΩΝ 178,078
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΔΑΠ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 397,718
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧ/ΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΤΥΞΗΣ ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΔΑΠ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΝΑΤΟΛΗΣ - ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑ 325,603
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΟΜΗΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΒΡΕΦΩΝ ΚΑΙ ΝΗΠΙΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΣΗΤΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΠΛΑΣΤΗΡΑ 912,067
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ "ΔΕΚΑ" ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΔΑΠ "Ο ΣΤΑΘΜΟΣ" ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 470,850
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΝΑ ΧΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΔΑΠ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΜΑΝΗΣ 381,419
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΔΑΠ "ΤΟ ΦΡΟΥΡΙΟ"ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 385,003
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ. ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΟΜΗΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΒΡΕΦΩΝ ΚΑΙ ΝΗΠΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 851,670
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΑΜΕΝΗΣ ΑΠΟ ΤΟ Β' ΚΠΣ ΔΟΜΗΣ ΩΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 242,094
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΜΙΓΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧ. Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ "ΤΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑ" ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΔ Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ 492,031
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΜΙΓΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧ. Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ "ΤΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑ" ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΔ ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ 644,345
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ "ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΤΟΛΗΣ" ΔΗΜΟΥ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΔΑΠ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΔ ΑΝΑΤΟΛΗΣ 321,118
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧ. ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΡΩΝ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ 240,347
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΔΕΤΠΟΛ) ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΑΡΙΣΑΣ 651,661
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ "ΙΡΙΣ" ΔΗΜΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΜΟΝΟΙΑΣ 473,671
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ (ΑΝ. ΦΛΩ.) ΑΕ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΔΑΠ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΕΡΑΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΩ ΥΔΡΟΥΣΑΣ 49,752
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΥΒΑ ΓΙΑ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΡΟΥΒΑ 299,706
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 295,492
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΟΜΗΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΝΗΠΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 416,603
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 584,377
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΟΪΡΑΝΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΜΑΡΑΝΤΑ 341,483
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΟΜΗΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΒΡΕΦΩΝ ΚΑΙ ΝΗΠΙΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΣΗΤΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΑΝΘΕΩΝ 876,425
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤ. ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 503,287
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣΗ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΛΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΟΜΗΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΒΡΕΦΩΝ ΚΑΙ ΝΗΠΙΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΙΛΙΟΥ (Τ. ΝΕΩΝ ΛΙΟΣΙΩΝ) 564,846
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ 234,917
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΑ ΠΕΖΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ 749,394
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΩ ΛΕΧΩΝΙΩΝ 412,518
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΙΛΚΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΟΜΗΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΒΡΕΦΩΝ ΚΑΙ ΝΗΠΙΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΙΛΚΙΣ 442,132
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜ. ΕΠΙΧ/ΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ ΔΟΜΗΣ ΚΔΑΠ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ 220,537
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜ. ΕΠΙΧ/ΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΥΛΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ ΔΟΜΗΣ ΚΔΑΠ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΒΟΥΛΑΣ 321,309
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜ. ΕΠΙΧ/ΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΡΕΝΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ ΔΟΜΗΣ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ 309,824
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜ. ΕΠΙΧ/ΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ ΔΟΜΗΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΑΝΔΡΑΣ (ΕΠΕΚΤΑΣΗ Α ΦΑΣΗΣ) 678,676
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜ. ΕΠΙΧ/ΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΥΜΜΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ ΔΟΜΗΣ ΚΔΑΠ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΥΜΗΤΤΟΥ 265,346
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΕΑΣ ΔΟΜΗΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ (ΕΠΕΚΤΑΣΗ Α ΦΑΣΗΣ) 352,868
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧ/ΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ ΔΟΜΗΣ ΚΔΑΠ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ 182,741
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧ/ΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ ΔΟΜΗΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΕΠΕΚΤΑΣΗ Α ΦΑΣΗΣ) 239,434
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜ. ΕΠΙΧ/ΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ ΔΟΜΗΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΑΡΑΘΩΝΑ 332,818
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧ/ΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ ΔΟΜΗΣ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 236,084
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜ. ΕΠΙΧ/ΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ ΔΟΜΗΣ ΚΔΑΠ ΜΕΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 411,431
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΠΙΧ/ΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ-ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ ΔΟΜΗΣ ΚΔΑΠ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΖΕΦΥΡΙΟΥ (ΕΠΕΚΤΑΣΗ Α ΦΑΣΗΣ) 218,735
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΠΙΧ/ΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ-ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ ΔΟΜΗΣ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 253,758
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΔΗΜ. ΕΠΙΧ/ΣΗΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ ΔΟΜΗΣ ΚΔΑΠ ΜΕΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 404,981
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΔΗΜ. ΕΠΙΧ/ΣΗΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ ΔΟΜΗΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΑΓΟΝΗΣΙΟΥ 278,415
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜ. ΕΠΙΧ/ΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ ΔΟΜΗΣ ΚΔΑΠ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΧΑΡΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΝΟΤΙΟΥ ΜΕΝΙΔΙΟΥ 178,684
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜ. ΕΠΙΧ/ΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ ΔΟΜΗΣ ΚΔΑΠ ΜΕΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΧΑΡΝΩΝ 444,936
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜ. ΕΠΙΧ/ΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ ΔΟΜΗΣ ΚΔΑΠ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ (ΕΠΕΚΤΑΣΗ Α ΦΑΣΗΣ) 124,698
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜ. ΕΠΙΧ/ΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΠΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ ΔΟΜΗΣ ΚΔΑΠ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΠΑΤΩΝ 123,892
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜ. ΕΠΙΧ/ΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ ΔΟΜΗΣ ΚΔΑΠ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ (ΕΠΕΚΤΑΣΗ Α ΦΑΣΗΣ) 258,950
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΔΗΜ. ΕΠΙΧ/ΣΗΣ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ ΔΟΜΗΣ ΚΔΑΠ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΣΤΟ Α΄ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ (ΕΠΕΚΤΑΣΗ Α ΦΑΣΗΣ) 216,130
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜ. ΕΠΙΧ/ΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ ΔΟΜΗΣ ΚΔΑΠ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΙΛΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓΙΟΥ NIKOΛΑΟΥ. 205,158
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΠΙΧ/ΣΗΣ ΤΑΥΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ ΔΟΜΗΣ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΤΑΥΡΟΥ (ΕΠΕΚΤΑΣΗ Α ΦΑΣΗΣ) 364,810
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜ. ΕΠΙΧ/ΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ ΔΟΜΗΣ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ 287,380
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜ. ΕΠΙΧ/ΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ ΔΟΜΗΣ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 210,618
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜ. ΕΠΙΧ/ΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ ΔΟΜΗΣ ΚΔΑΠ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΝΕΟ ΤΕΡΜΑ (ΕΠΕΚΤΑΣΗ Α ΦΑΣΗΣ) 216,419
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜ. ΕΠΙΧ/ΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ ΔΟΜΗΣ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ 277,702
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜ. ΕΠΙΧ/ΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ ΔΟΜΗΣ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΙΓΑΛΕΩ 432,209
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜ. ΕΠΙΧ/ΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ ΔΟΜΗΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΕΓΑΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΥΡΚΟΥΡΙ 264,657
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜ. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΠΙΧ/ΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΟΙΖΗΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ ΔΟΜΗΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΤΡΟΙΖΗΝΑΣ (ΕΠΕΚΤΑΣΗ Α ΦΑΣΗΣ) 284,513
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΕΡΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΣΕΡΡΩΝ (Γ' ΦΑΣΗ & ΕΠΕΚΤΑΣΗ Γ' ΦΑΣΗΣ) 206,188
Επιχορήγηση της Δημοτικής Επιχείρησης Έργων Πολιτισμού Ανάπτυξης Προβολής Επικοινωνίας Δήμου Κορυδαλλού για τη συνέχιση λειτουργίας ΚΔΑΠ "Αερόστατο" στο Δήμο Κορυδαλλού (ΕΠΕΚΤΑΣΗ Γ΄ΦΑΣΗΣ) 187,714
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ ΔΟΜΗΣ ΚΔΑΠ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΣΑΛΑΒΟΥΤΑ 267,883
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΥΚΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΣΥΚΕΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 360,162
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΚΛΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΛΑΙΟ ΚΛΗΜΑ 133,283
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΥΚΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΣΥΚΕΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 287,009
Επιχορήγηση της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ για τη συνέχιση λειτουργίας Νέας Δομής Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) στο δήμο Περιστερίου (ΕΠΕΚΤΑΣΗ Β΄ΦΑΣΗΣ) 176,188
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΑΜΙΕΩΝ (Γ' ΦΑΣΗ & ΕΠΕΚΤΑΣΗ Γ' ΦΑΣΗΣ) 161,521
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ "ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗ" ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ (Α'& Β' ΦΑΣΗ) 135,743
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ( Γ' ΦΑΣΗ & ΕΠΕΚΤΑΣΗ Γ' ΦΑΣΗΣ) 237,834
Επιχορήγηση της Αμιγούς Δημοτικής Επιχείρησης Δ. Τεμένους για την συνέχιση λειτουργίας ΚΔΑΠ στον Δήμο Τεμένους (ΕΠΕΚΤΑΣΗ Γ΄ΦΑΣΗΣ) 225,350
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΚΑΠΗ ( Α' & Β' ΦΑΣΗ ) 354,379
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ <ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ > (ΔΟΥΚΑΠ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (Α' & Β' ΦΑΣΗ) 185,356
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ & Δ.Δ. ΠΡΟΧΩΜΑΤΟΣ (Α' & Β' ΦΑΣΗ) 282,912
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΔΕΚΑ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΟΥ Α' ΚΑΠΗ (Α' & Β' ΦΑΣΗ) 327,019
Επιχορήγηση της Δημοτικής Επιχείρησης Ανάπτυξης και Προστασίας του Περιβάλλοντος Καλλικράτειας (Δ.Ε.Α.Π.ΠΕ.Κ.)για την συνέχιση της λειτουργίας Βρεφονηπιακού Σταθμού στον Δήμο Καλλικράτειας (ΕΠΕΚΤΑΣΗ Γ΄ΦΑΣΗΣ) 394,221
Επιχορήγηση της Δημοτικής Επιχείρησης Κοινωνικής Ανάπτυξης "ΔΕΚΑ" Τρικάλων για την συνέχιση λειτουργίας ΚΔΑΠ ("Το Φρούριο") στον Δήμο Τρικκαίων Ν.Τρικάλων (ΕΠΕΚΤΑΣΗ Γ΄ΦΑΣΗΣ) 276,007
Επιχορήγηση της Δημοτικής Επιχείρησης Ανάπτυξης Δ. Τρίπολης για την συνέχιση λειτουργίας ΚΔΑΠ στον Δήμο Τρίπολης στο Δ.Δ. Θάνα (ΕΠΕΚΤΑΣΗ Γ΄ΦΑΣΗΣ) 190,730
Επιχορήγηση της Δημοτικής Επιχείρησης Κοινωνικής Ανάπτυξης "ΔΕΚΑ" Τρικάλων για την συνέχιση λειτουργίας ΚΔΑΠ ("Ο Σταθμός") στον Δήμο Τρικκαίων Ν.Τρικάλων (ΕΠΕΚΤΑΣΗ Γ΄ΦΑΣΗΣ) 356,640
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΟΥΔΙ (ΕΠΕΚΤΑΣΗ Γ ΦΑΣΗΣ) 278,230
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ (ΕΠΕΚΤΑΣΗ Γ' ΦΑΣΗΣ) 273,549
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΑ (ΕΠΕΚΤΑΣΗ Γ ΦΑΣΗΣ) 241,905
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΜΦΙΘΕΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ (ΕΠΕΚΤΑΣΗ Γ ΦΑΣΗΣ) 194,601
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΤΡΑΣ (ΑΔΕΠ) ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΑΤΡΕΩΝ (Γ' ΦΑΣΗ & ΕΠΕΚΤΑΣΗ Γ' ΦΑΣΗΣ) 305,095
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΧΑΡΝΩΝ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΟΥ 2ου ΚΑΠΗ (Γ' ΦΑΣΗ& ΕΠΕΚΤΑΣΗ Γ' ΦΑΣΗΣ) 232,652
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΟΜΗΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΒΡΕΦΩΝ ΚΑΙ ΝΗΠΙΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΣΗΤΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΑΝΘΕΩΝ (ΕΠΕΚΤΑΣΗ Γ΄ΦΑΣΗΣ) 535,170
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ? ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΟΜΗΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΒΡΕΦΩΝ ΚΑΙ ΝΗΠΙΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΣΗΤΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΠΛΑΣΤΗΡΑ (ΕΠΕΚΤΑΣΗ Γ΄ ΦΑΣΗΣ) 561,868
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ (Γ' ΦΑΣΗ& ΕΠΕΚΤΑΣΗ Γ' ΦΑΣΗΣ) 112,522
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΗΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΗΤΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΚΟΠΗΣ (Γ' ΦΑΣΗ & ΕΠΕΚΤΑΣΗ Γ' ΦΑΣΗΣ) 173,719
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣΙΩΝ "ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΙΟΛΙΤΗ" ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΟ ΦΙΟΛΙΤΗ ΖΑΚΥΝΘΟΥ (ΕΠΕΚΤΑΣΗ Γ ΦΑΣΗΣ) 174,920
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΑΕ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΥΚΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΟΥΔΟΥΡΑ (ΕΠΕΚΤΑΣΗ Γ ΦΑΣΗΣ) 172,477
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΣΟΒΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΜΕΤΣΟΒΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΣΟΒΟ(ΕΠΕΚΤΑΣΗ Γ ΦΑΣΗΣ) 191,849
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΕΡΨΙΘΕΑ ΓΛΥΦΑΔΑΣ (ΕΠΕΚΤΑΣΗ Γ ΦΑΣΗΣ) 191,591
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΑΦΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΔΑΦΝΗΣ (ΕΠΕΚΤΑΣΗ Γ ΦΑΣΗΣ) 505,945
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΑΔΕΚ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΝΙΤΣΑ(ΕΠΕΚΤΑΣΗ Γ ΦΑΣΗΣ) 179,557
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ "ΕΥΞΕΙΝΗΣ ΠΟΛΗΣ " ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΠΕΡΙΒΑΝΤΟΛΛΟΓΙΚΗ & ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ (Γ' ΦΑΣΗ & ΕΠΕΚΤΑΣΗ Γ' ΦΑΣΗΣ) 83,264
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΘΗΒΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΘΗΒΑΙΩΝ (Γ' ΦΑΣΗ & ΕΠΕΚΤΑΣΗ Γ' ΦΑΣΗΣ) 114,347
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΞΑΝΘΗΣ ΣΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΞΑΝΘΗΣ (ΕΠΕΚΤΑΣΗ Γ' ΦΑΣΗΣ) 147,365
Επιχορήγηση της Δημοτικής Επιχείρησης Παιδικών Σταθμών Δ.Καλαμαριάς για τη συνέχιση της λειτουργίας Παιδικού Σταθμού στο δήμο Καλαμαριάς στην περιοχή Βυζαντίου - Αγ.Παντελεήμονα.(ΕΠΕΚΤΑΣΗ Γ΄ΦΑΣΗΣ) 360,370
Επιχορήγηση της Δημοτικής Επιχείρησης Παιδικών Σταθμών Δ. Καλαμαριάς για την συνέχιση της λειτουργίας Βρεφικού Σταθμού στον Δήμο καλαμαριάς στην περιοχή Βυζαντίου Αγίου Παντελεήμονα.(ΕΠΕΚΤΑΣΗ Γ΄ΦΑΣΗΣ) 451,400
Επιχορήγηση της Δημοτικής Εταιρείας Ανάπτυξης & Κατασκευών Κρύας Βρύσης για τη συνέχιση της λειτουργίας Παιδικού Σταθμού στο Δ.Δ Αγίου Λουκά του δήμου Κρύας Βρύσης (ΕΠΕΚΤΑΣΗ Γ΄ΦΑΣΗΣ) 317,514
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΑΟΥΣΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (Γ' ΦΑΣΗ & ΕΠΕΚΤΑΣΗ Γ' ΦΑΣΗΣ) 235,133
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ (Γ' ΦΑΣΗ & ΕΠΕΚΤΑΣΗ Γ' ΦΑΣΗΣ) 148,459
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΕΝΔΡΟΠΟΤΑΜΟΥ (Γ' ΦΑΣΗ & ΕΠΕΚΤΑΣΗ Γ' ΦΑΣΗΣ) 236,379
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΒΕΡΟΙΑΣ (Γ' ΦΑΣΗ & ΕΠΕΚΤΑΣΗ Γ' ΦΑΣΗΣ) 220,183
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ (Γ' ΦΑΣΗ & ΕΠΕΚΤΑΣΗ Γ' ΦΑΣΗΣ) 146,793
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ "ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΕ" ΟΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΣΤΕΛΙΟΥ (Γ' ΦΑΣΗ & ΕΠΕΚΤΑΣΗ Γ' ΦΑΣΗΣ) 252,297
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΜΥΡΩΔΑΤΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΒΔΗΡΩΝ (Γ' ΦΑΣΗ & ΕΠΕΚΤΑΣΗ Γ' ΦΑΣΗΣ) 118,405
Επιχορήγηση της Αναπτυξιακής Κατασκευαστικής Δημοτικής Eπιχείρησης Καλυβίων (Α.Κ.Δ.Ε.Κ.)για τη συνέχιση της λειτουργίας Παιδικού Σταθμού στο δήμο Καλυβίων στην περιοχή Καλυβίων (ΕΠΕΚΤΑΣΗ Γ΄ ΦΑΣΗΣ) 382,382
Επιχορήγηση της Δημοτικής Επιχείρησης Τουριστικής και Πολιτιστικής Ανάπτυξης Δ. Κασσάνδρας για τη συνέχιση της λειτουργίας Παιδικοού Σταθμού στο δήμο Κασσάνδρας στο Δ.Δ Φώκαιας (ΕΠΕΚΤΑΣΗ Γ ΦΑΣΗΣ) 246,219
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΟΡΕΙΝΟΥ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ - ΜΑΛΕΒΥΖΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΤΥΛΙΣΣΟΥ (Γ' ΦΑΣΗ & ΕΠΕΚΤΑΣΗ Γ' ΦΑΣΗΣ) 187,497
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΕΕΣΕ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ (Γ' ΦΑΣΗ & ΕΠΕΚΤΑΣΗ Γ' ΦΑΣΗΣ) 227,959
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ (Γ' ΦΑΣΗ & ΕΠΕΚΤΑΣΗ Γ' ΦΑΣΗΣ) 308,142
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΡΟΥΒΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΥΒΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΡΟΥΒΑ (Γ' ΦΑΣΗ & ΕΠΕΚΤΑΣΗ Γ΄ΦΑΣΗΣ) 158,385
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΞΑΝΘΗΣ ΣΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΥΜΟΙΡΟΥ ΞΑΝΘΗΣ (ΕΠΕΚΤΑΣΗ Γ' ΦΑΣΗΣ) 102,171
Επιχορήγηση της Δημοτικής Επιχείρησης Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας και Προληπτικής Ιατρικής του Δ. Κερατσινίου για την συνέχιση λειτουργίας ΚΔΑΠ στο Δήμο Κερατσινίου στην περιοχή Κερατσινίου (ΕΠΕΚΤΑΣΗ Γ΄ΦΑΣΗΣ) 195,874
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ Α.Ε. ΔΗΜΟΥ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ (Γ' ΦΑΣΗ & ΕΠΕΚΤΑΣΗ Γ' ΦΑΣΗΣ) 142,842
Επιχορήγηση της Δημοτικής Επιχείρησης Οικονομικής, Κοινωνικής, Πολιτιστικής Ανάπτυξης Λαγκαδά για τη συνέχιση της λειτουργίας Παιδικού Σταθμού στο δήμο Λαγκαδά, Δ.Δ Καβαλαρίου (ΕΠΕΚΤΑΣΗ Γ΄ΦΑΣΗΣ) 201,855
Επιχορήγηση της Δημοτικής Επιχείρησης Οικονομικής, Κοινωνικής, Πολιτιστικής Ανάπτυξης Λαγκαδά για τη συνέχιση της λειτουργίας Παιδικού Σταθμού στο δήμο Λαγκαδά, Δ.Δ Λαγυνών. (ΕΠΕΚΤΑΣΗ Γ΄ΦΑΣΗΣ) 212,742
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΡΟΥΒΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΡΟΥΒΑ (ΕΠΕΚΤΑΣΗ Γ ΦΑΣΗΣ) 186,703
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΥΛΑΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΥΛΑΡΕΩΝ(ΕΠΕΚΤΑΣΗ Γ΄ΦΑΣΗΣ) 191,176
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΩΠΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΣΣΩΠΑΙΩΝ (Γ' ΦΑΣΗ & ΕΠΕΚΤΑΣΗ Γ' ΦΑΣΗΣ) 119,983
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ "ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΕ ΟΤΑ" ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΡΟΥΣΩΝΑ (Γ' ΦΑΣΗ & ΕΠΕΚΤΑΣΗ Γ' ΦΑΣΗΣ) 271,977
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ "ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α.Ε.- Ο.Τ.Α." ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΓΟΡΓΟΪΛΑΝΗΣ (Γ' ΦΑΣΗ & ΕΠΕΚΤΑΣΗ Γ' ΦΑΣΗΣ) 251,812
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΜΙΓΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΤΕΜΕΝΟΥΣ (Γ' ΦΑΣΗ & ΕΠΕΚΤΑΣΗ Γ' ΦΑΣΗΣ) 275,184
Επιχορήγηση της Δημοτικής Επιχείρησης Τουριστικής και Πολιτιστικής Ανάπτυξης Δ. Κασσάνδρας για τη συνέχιση της λειτουργίας Παιδικού Σταθμού στο δήμο Κασσάνδρας στο Δ.Δ Καλάνδρας (ΕΠΕΚΤΑΣΗ Γ ΦΑΣΗΣ) 194,098
Επιχορήγηση της Αμιγούς Δημοτικής Επιχείρηση Νέων Μουδανιών "ΤΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑ" για τη συνέχιση της λειτουργίας Παιδικού Σταθμού στο δήμο Μουδανιών, Δ.Δ Σημάντρων. (ΕΠΕΚΤΑΣΗ Γ΄ΦΑΣΗΣ) 397,910
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ 3ης ΣΥΝΟΙΚΙΑΣ (ΕΠΕΚΤΑΣΗ Γ' ΦΑΣΗΣ) 203,491
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 2HΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ 4ης ΣΥΝΟΙΚΙΑΣ (Γ'ΦΑΣΗ & ΕΠΕΚΤΑΣΗ Γ' ΦΑΣΗΣ) 197,284
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ (Γ' ΦΑΣΗ & ΕΠΕΚΤΑΣΗ Γ' ΦΑΣΗΣ) 249,781
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΠΑΠΟΤΑΜΟΥ(Δ.Ε.Τ.Α.Π.) ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΥ (Γ' ΦΑΣΗ & ΕΠΕΚΤΑΣΗ Γ' ΦΑΣΗΣ) 121,650
Επιχορήγηση της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αλοννήσου Ν.Μαγνησίας (ΚΕΔΑ) για την συνέχιση λειτουργίας ΚΔΑΠ στον Δήμο Αλοννήσου στην περιοχή Πατητήρι (ΕΠΕΚΤΑΣΗ Γ΄ΦΑΣΗΣ) 174,288
Επιχορήγηση της Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτιστικής - Κοινωνικής Ανάπτυξης Σερρών για την συνέχιση λειτουργίας ΚΔΑΠ στην περιοχή Σφαγείων Σερρών (ΕΠΕΚΤΑΣΗ Γ΄ΦΑΣΗΣ) 225,034
Επιχορήγηση της Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτιστικής Ανάπτυξης Μεγαλόπολης για την συνέχιση λειτουργίας ΚΔΑΠ στην Μεγαλόπολη (ΕΠΕΚΤΑΣΗ Γ' ΦΑΣΗΣ) 375,101
Επιχορήγηση της Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτιστικής Ανάπτυξης Μεγαλόπολης για την συνέχιση της λειτουργίας Βρεφονηπιακού Σταθμού στον Δήμο Μεγαλόπολης ( ΕΠΕΚΤΑΣΗ Γ΄ ΦΑΣΗΣ) 604,504
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΜΦΙΘΕΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ (ΕΠΕΚΤΑΣΗ Γ΄ΦΑΣΗΣ) 209,728
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΡΝΑΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΡΝΑΙΑΣ (Γ' ΦΑΣΗ & ΕΠΕΚΤΑΣΗ Γ' ΦΑΣΗΣ) 127,166
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΨΥΧΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΨΥΧΙΚΟΥ (Γ' ΦΑΣΗ & ΕΠΕΚΤΑΣΗ Γ' ΦΑΣΗΣ) 114,460
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΙΛΚΙΣ (ΕΠΕΚΤΑΣΗ Γ ' ΦΑΣΗΣ) 229,497
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΕΥΚΩΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΥΚΩΝΑ (Γ' ΦΑΣΗ & ΕΠΕΚΤΑΣΗ Γ' ΦΑΣΗΣ) 159,365
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ (Γ' ΦΑΣΗ & ΕΠΕΚΤΑΣΗ Γ' ΦΑΣΗΣ) 263,769
Επιχορήγηση της Δημοτικής Επιχείρηση Νέων Μουδανιών "ΤΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑ" για τη συνέχιση της λειτουργίας Παιδικού Σταθμού στο δήμο Μουδανιών, Δ.Δ Μουδανιών. (ΕΠΕΚΤΑΣΗ Γ΄ΦΑΣΗΣ) 304,017
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ (Γ' ΦΑΣΗ & ΕΠΕΚΤΑΣΗ Γ' ΦΑΣΗΣ) 293,707
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΝΕΑΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (Γ' ΦΑΣΗ & ΕΠΕΚΤΑΣΗ Γ' ΦΑΣΗΣ) 116,425
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ Ν. ΠΕΛΛΑΣ (Γ' ΦΑΣΗ & ΕΠΕΚΤΑΣΗ Γ' ΦΑΣΗΣ) 173,434
Επιχορήγηση της Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτιστικής, Οικονομικής, Τουριστικής και Κοινωνικής Ανάπτυξης Δ. Λευκάδας για την συνέχιση της λειτουργίας Βρεφονηπιακού Σταθμού στον Δήμο Λευκάδας. (ΕΠΕΚΤΑΣΗ Γ΄ΦΑΣΗΣ) 409,885
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ 247,980
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΞΑΝΘΗΣ (Γ' ΦΑΣΗ & ΕΠΕΚΤΑΣΗ Γ'ΦΑΣΗΣ) 173,419
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΜΙΓΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΥΡΩΠΟΥ (Γ' ΦΑΣΗ& ΕΠΕΚΤΑΣΗ Γ' ΦΑΣΗΣ) 156,500
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ (Γ' ΦΑΣΗ & ΕΠΕΚΤΑΣΗ Γ' ΦΑΣΗΣ) 89,422
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΟΥΤΑΡΕΩΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΚΟΥΤΑΡΕΩΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕΡΡΩΝ (Γ' ΦΑΣΗ & ΕΠΕΚΤΑΣΗ Γ΄ΦΑΣΗΣ) 225,493
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ (Γ' ΦΑΣΗ & ΕΠΕΚΤΑΣΗ Γ' ΦΑΣΗΣ) 216,894
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΙΑΛΕΙΩΝ (Δ.ΕΠ.Α.Κ.Α.) ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΙΑΛΕΙΩΝ ΤΟΥ Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ (Γ' ΦΑΣΗ & ΕΠΕΚΤΑΣΗ Γ' ΦΑΣΗΣ) 250,346
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ (Γ' ΦΑΣΗ & ΕΠΕΚΤΑΣΗ Γ' ΦΑΣΗΣ) 206,143
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΝΕΑΣ ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣ (Γ' ΦΑΣΗ & ΕΠΕΚΤΑΣΗ Γ' ΦΑΣΗΣ) 126,977
Επιχορήγηση της Δημοτικής Επιχείρησης Κοινωνικής και Πολιτιστικής Ανάπτυξης Μενεμένης για τη συνέχιση της λειτουργίας Παιδικού Σταθμού στο δήμο Μενεμένης. (ΕΠΕΚΤΑΣΗ Γ΄ΦΑΣΗΣ) 326,518
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΕΛΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΡΕΛΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΜΑΡΜΑΡΟΥ (ΕΠΕΚΤΑΣΗ Γ΄ΦΑΣΗΣ) 199,410
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ. ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΟΜΗΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΝΗΠΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΟ Δ. ΝΙΓΡΙΤΑΣ (ΕΠΕΚΤΑΣΗ Γ΄ΦΑΣΗΣ) 265,324
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ (Γ' ΦΑΣΗ & ΕΠΕΚΤΑΣΗ Γ' ΦΑΣΗΣ) 134,892
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΥΜΗΤΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΥΜΗΤΤΟΥ (Γ' ΚΥΚΛΟΣ) 92,150
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΑΡΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΥΛΑΡΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΠΥΛΑΡΟΥ (ΕΠΕΚΤΑΣΗ Γ' ΦΑΣΗΣ) 199,642
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ Γ' ΚΑΠΗ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ( Γ' ΦΑΣΗ & ΕΠΕΚΤΑΣΗ Γ' ΦΑΣΗΣ) 94,180
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ Α' ΚΑΠΗ ΡΕΘΥΜΝΗΣ (Γ'ΦΑΣΗ & ΕΠΕΚΤΑΣΗ Γ' ΦΑΣΗΣ) 238,206
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΦΙΛΙΑΤΩΝ (Γ' ΦΑΣΗ & ΕΠΕΚΤΑΣΗ Γ' ΦΑΣΗΣ) 108,034
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΕΦΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΦΙΛΙΑΤΩΝ (Γ' ΦΑΣΗ & ΕΠΕΚΤΑΣΗ Γ' ΦΑΣΗΣ) 125,294
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΦΙΛΙΑΤΩΝ (Γ' ΦΑΣΗ & ΕΠΕΚΤΑΣΗ Γ' ΦΑΣΗΣ) 116,828
Επιχορήγηση της Δημοτικής Επιχείρησης Βρεφονηπιακών Σταθμών Αγ. Παρασκευής για την συνέχιση λειτουργίας ΚΔΑΠ στην Αγ. Παρασκευής (ΕΠΕΚΤΑΣΗ Γ ΦΑΣΗΣ) 258,608
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝΣΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΑΣΘΕΝΟΥΣ 22 ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓ ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΕΠΕΚΤΑΣΗ Γ ΦΑΣΗΣ) 185,749
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ "ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΕΣ ΕΔΕΣΣΑΣ" ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΑΡΟΣΙ (ΕΠΕΚΤΑΣΗ Γ ΦΑΣΗΣ) 290,402
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΟΛΙΧΝΗΣ (ΕΠΕΚΤΑΣΗ Γ΄ΦΑΣΗΣ) 548,512
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΣΤΑ Δ.Δ. ΠΕΥΚΟΧΩΡΙΟΥ, ΠΑΛΙΟΥΡΙΟΥΚΑΙ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ (Γ' ΦΑΣΗ & ΕΠΕΚΤΑΣΗ Γ' ΦΑΣΗΣ) 152,721
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΣΤΑ Δ.Δ. ΧΑΝΙΩΤΗΣ, ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΣΚΙΩΝΗΣ Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ (Γ' ΦΑΣΗ & ΕΠΕΚΤΑΣΗ Γ' ΦΑΣΗΣ) 134,148
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΙΧΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΟΛΙΧΝΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΕΩΡΩΝ (Γ' ΦΑΣΗ & ΕΠΕΚΤΑΣΗ Γ΄ΦΑΣΗΣ) 156,532
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ (Γ' ΦΑΣΗ & ΕΠΕΚΤΑΣΗ Γ' ΦΑΣΗΣ) 257,276
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Α' ΚΑΠΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΙΛΙΟΥ (Γ' ΦΑΣΗ & ΕΠΕΚΤΑΣΗ Γ' ΦΑΣΗΣ) 220,186
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ Β' ΚΑΠΗ ΡΕΘΥΜΝΗΣ (Γ' ΦΑΣΗ & ΕΠΕΚΤΑΣΗ Γ' ΦΑΣΗΣ) 127,043
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΚΟΠΕΛΟΥ (Γ' ΦΑΣΗ & ΕΠΕΚΤΑΣΗ Γ΄ ΦΑΣΗΣ) 121,179
Επιχορήγηση της Δημοτικής Εταιρείας Ανάπτυξης & Κατασκευών Κρύας Βρύσης για τη συνέχιση της λειτουργίας Παιδικού Σταθμού στο Δ.Δ Ακρολίμνης στο δήμο Κρύας Βρύσης.(ΕΠΕΚΤΑΣΗ Γ΄ΦΑΣΗΣ) 328,810
Επιχορήγηση της Δημοτικής Επιχείρησης Τουρισμού και Αναψυχής Καρδίτσας για την συνέχιση λειτουργίας ΚΔΑΠ στην Καρδίτσα (ΕΠΕΚΤΑΣΗ Γ' ΦΑΣΗΣ) 297,776
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΡΟΝΤΙΣΜΕΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΔΑΠ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΝΩ ΚΑΛΑΜΑ ΣΤΟ Δ.Δ. ΠΑΡΑΚΑΛΑΜΟΥ Ν.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (ΕΠΕΚΤΑΣΗ Γ ΦΑΣΗΣ) 315,599
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ (ΕΠΕΚΤΑΣΗ Γ ΦΑΣΗΣ) 298,446
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΕΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΦΕΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΦΕΡΩΝ (Γ' ΦΑΣΗ & ΕΠΕΚΤΑΣΗ Γ' ΦΑΣΗΣ) 261,531
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣΠΟΛΙΤΙΤΣΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΝΕΑΣ ΚΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΕΑΣ ΚΙΟΥ(ΕΠΕΚΤΑΣΗ Γ ΦΑΣΗΣ) 238,573
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΛΥΒΙΩΝ (ΕΠΕΚΤΑΣΗ Γ' ΦΑΣΗΣ) 276,412
Επιχορήγηση της Δημοτικής Αναπτυξιακής Τεχνικής Εταιρείας Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ Δήμου Ν.ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ για την συνέχιση λειτουργίας ΚΔΑΠ στο Δήμο Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ στην περιοχή του οικισμού Πεζά (ΕΠΕΚΤΑΣΗ Γ΄ΦΑΣΗΣ) 253,396
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Δ. ΜΕΤΣΟΒΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΕΤΣΟΒΟΥ (ΕΠΕΚΤΑΣΗ Γ΄ΦΑΣΗΣ) 314,668
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Δ.Δ. ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ (ΕΠΕΚΤΑΣΗ Γ΄ΦΑΣΗΣ) 329,397
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ (Γ' ΦΑΣΗ & ΕΠΕΚΤΑΣΗ Γ' ΦΑΣΗΣ) 203,584
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ (Γ' ΦΑΣΗ & ΕΠΕΚΤΑΣΗ Γ' ΦΑΣΗΣ) 127,704
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΘΥΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΕΛΛΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΘΥΡΩΝ (Γ' ΦΑΣΗ & ΕΠΕΚΤΑΣΗ Γ' ΦΑΣΗΣ) 208,651
Επιχορήγηση της Δημοτικής Επιχείρησης Τοπικής Ανάπτυξης Αθύρων Δήμου Πέλλας για την συνέχιση λειτουργίας ΚΔΑΠ στην περιοχή Αθύρων (ΕΠΕΚΤΑΣΗ Γ΄ΦΑΣΗΣ) 266,260
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ (Γ' ΦΑΣΗ & ΕΠΕΚΤΑΣΗ Γ΄ΦΑΣΗΣ) 154,589
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ Ν. ΖΙΧΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ ΣΤΟ Δ.Δ. ΜΕΣΟΡΑΧΗΣ ΝΟΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ (Γ' ΦΑΣΗ & ΕΠΕΚΤΑΣΗ Γ' ΦΑΣΗΣ) 196,258
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Δ.Ο.Υ.Κ.Α.Π. (ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ) ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓΡΙΑΣ (Γ' ΦΑΣΗ & ΕΠΕΚΤΑΣΗ Γ' ΦΑΣΗΣ) 127,916
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΙΝΔΟΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΙΝΔΟΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΖΑΓΚΛΙΒΕΡΙΟΥ (ΕΠΕΚΤΑΣΗ Γ' ΦΑΣΗΣ) 236,191
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΗΝ ΣΚΟΠΕΛΟ (ΕΠΕΚΤΑΣΗ Γ' ΦΑΣΗΣ) 163,745
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΑ ΧΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΑΕ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΜΑΝΗΣ ΧΙΟΥ(ΕΠΕΚΤΑΣΗ Γ ΦΑΣΗΣ) 245,227
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ (ΕΠΕΚΤΑΣΗ Γ ΦΑΣΗΣ) 218,577
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΟΥ ΚΑΠΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΑΡΙΣΑΣ (Γ' ΦΑΣΗ & ΕΠΕΚΤΑΣΗ Γ΄ ΦΑΣΗΣ) 217,766
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΟΥ ΟΚΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΕΠΕΚΤΑΣΗ Γ΄ΦΑΣΗΣ) 149,979
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΟΡΟΥ (Γ' ΦΑΣΗ & ΕΠΕΚΤΑΣΗ Γ' ΦΑΣΗΣ) 262,544
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΜΙΓΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ "Ο ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΣ" ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ (Γ' ΦΑΣΗ & ΕΠΕΚΤΑΣΗ Γ' ΦΑΣΗΣ) 217,730
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Δ.Ε.Α.Ν.Φ.) "ΑΤΤΑΛΟΣ" ΔΗΜΟΥ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΠΟΜΑΧΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ (Γ' ΦΑΣΗ & ΕΠΕΚΤΑΣΗ Γ' ΦΑΣΗΣ) 177,717
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΟΝΙΤΣΑΣ (Γ' ΦΑΣΗ & ΕΠΕΚΤΑΣΗ Γ' ΦΑΣΗΣ) 255,174
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ (Γ' ΦΑΣΗ & ΕΠΕΚΤΑΣΗ Γ' ΦΑΣΗΣ) 118,607
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ (Γ' ΦΑΣΗ & ΕΠΕΚΤΑΣΗ Γ' ΦΑΣΗΣ) 264,044
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΑ ΧΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΑΕ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ ΧΙΟΥ(ΕΠΕΚΤΑΣΗ Γ ΦΑΣΗΣ) 297,295
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΡΟΥ(ΔΕΠΑΠ)ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΟΡΟΥ(ΕΠΕΚΤΑΣΗ Γ ΦΑΣΗΣ) 159,703
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ (ΕΠΕΚΤΑΣΗ Γ' ΦΑΣΗΣ) 124,565
Επιχορήγηση Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτισμού Άργους για την συνέχιση λειτουργίας ΚΔΑΠ στο Δήμο Άργους στην περιοχή 'Αργους (ΕΠΕΚΤΑΣΗ Γ΄ΦΑΣΗΣ) 198,663
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΔΡΑΜΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ Ν ΚΡΩΜΝΗΣ (ΕΠΕΚΤΑΣΗ Γ ΦΑΣΗΣ) 405,208
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΠΛΕΥΡΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ (Γ' ΦΑΣΗ & ΕΠΕΚΤΑΣΗ Γ' ΦΑΣΗΣ) 163,131
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ "ΕΝΑ" ΧΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΑΕ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΜΑΝΗΣ ΧΙΟΥ (Γ' ΦΑΣΗ & ΕΠΕΚΤΑΣΗ Γ΄ΦΑΣΗΣ) 150,829
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΝΑ ΧΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΑΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ ΧΙΟΥ (Γ' ΦΑΣΗ & ΕΠΕΚΤΑΣΗ Γ΄ΦΑΣΗΣ) 229,821
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ "ΕΝΑ" ΧΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΑΕ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΜΠΟΧΩΡΩΝ ΧΙΟΥ (Γ' ΦΑΣΗ & ΕΠΕΚΤΑΣΗ Γ' ΦΑΣΗΣ) 155,101
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Β' ΚΑΠΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΙΛΙΟΥ (Γ' ΦΑΣΗ & ΕΠΕΚΤΑΣΗ Γ' ΦΑΣΗΣ) 210,257
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΥΚΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Γ΄ΚΑΠΗ ΔΗΜΟΥ ΣΥΚΕΩΝ (Γ' ΦΑΣΗ & ΕΠΕΚΤΑΣΗ Γ' ΦΑΣΗΣ) 116,731
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΥΧΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΤΥΧΕΡΟΥ (Γ' ΦΑΣΗ & ΕΠΕΚΤΑΣΗ Γ' ΦΑΣΗΣ) 207,022
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΣΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ (ΕΠΕΚΤΑΣΗ Γ' ΦΑΣΗΣ) 220,314
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΖΙΤΖΙΦΙΩΝ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ 60(ΕΠΕΚΤΑΣΗ Γ ΦΑΣΗΣ) 147,067
Επιχορήγηση της Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτισμού και Ανάπτυξης Δήμου Καρπενησίου για την συνέχιση λειτουργίας ΚΔΑΠ στο Δήμο Καρπενησίου στην περιοχή Καρπενησίου (ΕΠΕΚΤΑΣΗ Γ΄ΦΑΣΗΣ) 239,181
Επιχορήγηση του Δημοτικού Οργανισμού Υγείας και Κοινωνικών Θεμάτων Βόλου (Δ.Ο.Υ.Κ) Δήμου Βόλου για τη συνέχιση λειτουργίας ΚΔΑΠ στην περιοχή Δήμου Βόλου στην περιοχή Νεαπόλεως (ΕΠΕΚΤΑΣΗ Γ΄ΦΑΣΗΣ) 274,747
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΡΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΠΟΚΟΡΩΝΑ ΧΑΝΙΩΝ(ΕΠΕΚΤΑΣΗ Γ ΦΑΣΗΣ) 225,947
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΔΡΑΜΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ (ΕΠΕΚΤΑΣΗ Γ ΦΑΣΗΣ) 173,591
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ (Κ.Ε.Τ.Π.Α.Ν.) ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΝΑΤΟΛΗΣ (Γ' ΦΑΣΗ & ΕΠΕΚΤΑΣΗ Γ' ΦΑΣΗΣ) 169,888
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ (Γ' ΦΑΣΗ & ΕΠΕΚΤΑΣΗ Γ' ΦΑΣΗΣ) 100,827
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ (Γ' ΦΑΣΗ & ΕΠΕΚΤΑΣΗ Γ' ΦΑΣΗΣ) 184,658
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (Γ' ΦΑΣΗ & ΕΠΕΚΤΑΣΗ Γ' ΦΑΣΗΣ) 245,488
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΖΙΤΖΙΦΙΩΝ (Γ' ΦΑΣΗ & ΕΠΕΚΤΑΣΗ Γ' ΦΑΣΗΣ) 190,732
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ "ΑΛΦΑ-ΑΛΦΑ" ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ (Γ' ΦΑΣΗ & ΕΠΕΚΤΑΣΗ Γ' ΦΑΣΗΣ) 151,315
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ "ΙΡΙΣ" ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ (Γ' ΦΑΣΗ) 74,710
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ (Γ΄ΦΑΣΗ & ΕΠΕΚΤΑΣΗ Γ' ΦΑΣΗΣ) 219,240
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΖΙΤΖΙΦΙΩΝ ΠΕΙΣΙΣΤΡΑΤΟΥ 60(ΕΠΕΚΤΑΣΗ Γ ΦΑΣΗΣ) 190,947
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΘΗΝΑΣ 87(ΕΠΕΚΤΑΣΗ Γ ΦΑΣΗΣ) 137,249
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΜΙΓΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΧΕΡΣΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΧΕΡΣΟΥ(ΕΠΕΚΤΑΣΗ Γ ΦΑΣΗΣ) 146,249
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ (ΕΠΕΚΤΑΣΗ Γ ΦΑΣΗΣ) 258,422
Επιχορήγηση της Δημοτικής Επιχείρισης "Κέντρο Ιατρικής Πρόληψης, Πρόνοιας και Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιού" Δ. Αλμυρού για την συνέχιση λειτουργίας ΚΔΑΠ στον Δήμο Αλμυρού στην περιοχή Πλατάνια (ΕΠΕΚΤΑΣΗ Γ΄ΦΑΣΗΣ) 279,591
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΕ"ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΓΟΡΓΟΛΑΙΝΗ (ΕΠΕΚΤΑΣΗ Γ ΦΑΣΗΣ) 298,163
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΘΕΜΑΙΚΟΥ(ΕΠΕΚΤΑΣΗ Γ ΦΑΣΗΣ) 436,570
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΑΦΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΑΦΝΗΣ (ΕΠΕΚΤΑΣΗ Γ ΦΑΣΗΣ) 487,655
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΟΜΗΣ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ (ΕΠΕΚΤΑΣΗ Γ ΦΑΣΗΣ) 297,255
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ (Δ.Ε.Τ.Α.Δ.Α.Ν.) ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ (Γ' ΦΑΣΗ & ΕΠΕΚΤΑΣΗ Γ ' ΦΑΣΗΣ) 160,404
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Ν. ΚΑΖΑΤΖΑΚΗ ΔΗΜΟΥ Ν. ΚΑΖΑΤΖΑΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ Ν. ΚΑΖΑΤΖΑΚΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΙΕΣ (Γ' ΦΑΣΗ & ΕΠΕΚΤΑΣΗ Γ' ΦΑΣΗΣ) 273,544
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΥΟΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΥΟΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΛΠΙΔΑ (Γ' ΦΑΣΗ & ΕΠΕΚΤΑΣΗ Γ' ΦΑΣΗΣ) 212,565
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΝΕΑΣ ΚΕΣΣΑΝΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΒΔΗΡΩΝ (Γ' ΦΑΣΗ & ΕΠΕΚΤΑΣΗ Γ' ΦΑΣΗΣ) 164,360
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΛΟΥΤΡΩΝ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ (Γ' ΦΑΣΗ & ΕΠΕΚΤΑΣΗ Γ' ΦΑΣΗΣ) 128,339
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΙΧΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΟΛΙΧΝΗΣ (ΕΠΕΚΤΑΣΗ Γ ΦΑΣΗΣ) 256,182
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΕ" ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΡΧΑΝΩΝ (ΕΠΕΚΤΑΣΗ Γ ΦΑΣΗΣ) 302,137
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ (Γ' ΓΦΑΣΗ & ΕΠΕΚΤΑΣΗ Γ' ΦΑΣΗΣ) 244,113
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΤΡΙΤΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΕΤΡΙΤΣΙΟΥ (Γ' ΦΑΣΗ & ΕΠΕΚΤΑΣΗ Γ ' ΦΑΣΗΣ) 218,726
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ(ΔΕΑΔΑΒ) ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ (ΕΠΕΚΤΑΣΗ Γ ΦΑΣΗΣ) 590,002
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΡΝΑΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΡΝΑΙΑΣ (ΕΠΕΚΤΑΣΗ Γ ΦΑΣΗΣ) 194,462
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΟΝΙΤΣΑΣ (Γ' ΦΑΣΗ & ΕΠΕΚΤΑΣΗ Γ' ΦΑΣΗΣ) 157,065
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΥΡΩΝΑ ( Γ' ΦΑΣΗ & ΕΠΕΚΤΑΣΗ Γ' ΦΑΣΗΣ) 269,812
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ (Γ' ΦΑΣΗ & ΕΠΕΚΤΑΣΗ Γ' ΦΑΣΗΣ) 242,417
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΥΚΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Β΄ΚΑΠΗ ΔΗΜΟΥ ΣΥΚΕΩΝ (Γ' ΦΑΣΗ & ΕΠΕΚΤΑΣΗ Γ' ΦΑΣΗΣ) 155,746
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΑΠΤΞΙΑΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΣΟΒΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΙΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΕΤΣΟΒΟΥ (Γ' ΦΑΣΗ & ΕΠΕΚΤΑΣΗ Γ' ΦΑΣΗΣ) 151,665
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΘΙΝΑΛΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΘΙΝΑΛΙΩΝ (Γ' ΦΑΣΗ & ΕΠΕΚΤΑΣΗ Γ' ΦΑΣΗΣ) 136,303
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΝΕΑΣ ΚΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΝΕΑΣ ΚΙΟΥ (Γ' ΦΑΣΗ & ΕΠΕΚΤΑΣΗ Γ' ΦΑΣΗΣ) 154,152
Επιχορήγηση της Αμιγούς Επιχείρησης Τουριστικής και Οικονομικής Ανάπτυξης Δ. Ευρωπού για την συνέχιση λειτουργίας ΚΔΑΠ στον Δήμο Ευρωπού στο Δ.Δ. Ευρωπού (ΕΠΕΚΤΑΣΗ Γ΄ΦΑΣΗΣ) 210,143
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ (Γ' ΦΑΣΗ & ΕΠΕΚΤΑΣΗ Γ' ΦΑΣΗΣ) 191,564
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ (Γ' ΦΑΣΗ & ΕΠΕΚΤΑΣΗ Γ' ΦΑΣΗΣ) 209,950
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΦΑΝΤΟΥ ΨΙΝΘΟΥ ΑΡΧΙΠΟΛΗΣ (ΔΕΑΨΑ ΑΕ) ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΦΑΝΤΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΛΥΜΠΙΩΝ(ΕΠΕΚΤΑΣΗ Γ ΦΑΣΗΣ) 342,485
Επιχορήγηση της Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτιστικής Κοινωνικής και Τουριστικής Ανάπτυξης Δήμου Αγίου Δημητρίου για την συνέχιση λειτουργίας ΚΔΑΠ στον Δήμο Αγίου Δημητρίου στην περιοχή Κρυφοβού (ΕΠΕΚΤΑΣΗ Γ΄ΦΑΣΗΣ) 213,605
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΗΤΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥΡΛΩΤΗΣ (Γ' ΦΑΣΗ & ΕΠΕΚΤΑΣΗ Γ' ΦΑΣΗΣ) 178,826
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ Ν. ΖΙΧΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ ΣΤΟ Δ.Δ. ΔΡΑΒΙΣΚΟΥ ΝΟΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ (Γ' ΦΑΣΗ & ΕΠΕΚΤΑΣΗ Γ' ΦΑΣΗΣ) 122,177
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΣΤΡΙΟΥ (Γ' ΦΑΣΗ & ΕΠΕΚΤΑΣΗ Γ' ΦΑΣΗΣ) 128,058
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΝΕΑΣ ΖΩΗΣ - ΤΣΑΚΟΥ - ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ (Γ' ΦΑΣΗ & ΕΠΕΚΤΑΣΗ Γ' ΦΑΣΗΣ) 187,945
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ ΦΙΛΙΑΤΩΝ (Γ' ΦΑΣΗ & ΕΠΕΚΤΑΣΗ Γ' ΦΑΣΗΣ) 118,298
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΕΤΟΥ ΦΙΛΙΑΤΩΝ (Γ' ΦΑΣΗ & ΕΠΕΚΤΑΣΗ Γ' ΦΑΣΗΣ) 126,997
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΟΡΕΙΝΟΥ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ - ΜΑΛΕΒΥΖΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΝΩΓΕΙΩΝ (Γ' ΦΑΣΗ & ΕΠΕΚΤΑΣΗ Γ' ΦΑΣΗΣ) 129,263
Επιχορήγηση της Αμιγούς Επιχείρησης Τουριστικής και Οικονομικής Ανάπτυξης Δ. Ευρωπού για την συνέχιση λειτουργίας ΚΔΑΠ στον Δήμο Ευρωπού στο Δ.Δ. Αγίου Πέτρου (ΕΠΕΚΤΑΣΗ Γ΄ΦΑΣΗΣ) 186,290
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΗΝ ΟΡΕΣΤΙΣΔΑ(ΕΠΕΚΤΑΣΗ Γ ΦΑΣΗΣ) 199,302
Επιχορήγηση της Κοινοτικής Επιχείρησης Πολιτισμού και Ανάπτυξης Κοινότητας Αντίκυρας (Κ.Ε.Π.Α.Κ.Α.) για την συνέχιση λειτουργίας ΚΔΑΠ στην Κοινότητα Αντίκυρας στην περιοχή Σφουγγαρα (ΕΠΕΚΤΑΣΗ Γ΄ΦΑΣΗΣ) 233,189
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΜΙΓΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ "ΤΑ ΠΙΕΡΙΑ" ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ (ΕΠΕΚΤΑΣΗ Γ' ΦΑΣΗΣ) 130,769
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ "ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΛΜΥΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΛΑΤΑΝΙΑ (Γ' ΦΑΣΗ& ΕΠΕΚΤΑΣΗ Γ' ΦΑΣΗΣ) 265,539
Επιχορήγηση της Διαδημοτικής Επιχείρησης ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ Α.Ε. (Αναπτυξιακή Εταιρεία) για την συνέχιση λειτουργίας ΚΔΑΠ στον Δήμο Παραβόλας (ΕΠΕΚΤΑΣΗ Γ΄ΦΑΣΗΣ) 201,774
Επιχορήγηση της Δημοτικής Αναπτυξιακής Επιχείρησης Πτελεού για την συνέχιση λειτουργίας ΚΔΑΠ στο Δήμο Πτελεού στην περιοχή Πτελεού (ΕΠΕΚΤΑΣΗ Γ΄ΦΑΣΗΣ) 187,529
Επιχορήγηση της Δημοτικής Επιχείρησης Τουριστικής & Πολιτιστικής Ανάπτυξης Λαμίας για την συνέχιση λειτουργίας ΚΔΑΠ στην οδό Υψηλάντη 55 (ΕΠΕΚΤΑΣΗ Γ΄ΦΑΣΗΣ) 214,189
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΡΑΜΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ (Γ' ΦΑΣΗ & ΕΠΕΚΤΑΣΗ Γ' ΦΑΣΗΣ) 128,511
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΡΑΜΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ (Γ' ΦΑΣΗ & ΕΠΕΚΤΑΣΗ Γ' ΦΑΣΗΣ) 108,323
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ (Δ.Ε.Α.Π.) ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ (Γ' ΦΑΣΗ & ΕΠΕΚΤΑΣΗ Γ'ΦΑΣΗΣ) 119,189
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΕΡΑΜΙΤΣΑΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ (Γ' ΦΑΣΗ & ΕΠΕΚΤΑΣΗ Γ' ΦΑΣΗΣ) 125,796
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Ν. ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ (Γ' ΦΑΣΗ & ΕΠΕΚΤΑΣΗ Γ' ΦΑΣΗΣ) 240,959
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΧΑΡΝΩΝ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΟΥ 3ου ΚΑΠΗ (Γ' ΦΑΣΗ & ΕΠΕΚΤΑΣΗ Γ' ΦΑΣΗΣ) 232,767
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ Δ.Δ ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ(ΕΠΕΚΤΑΣΗ Γ ΦΑΣΗΣ) 197,984
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ(ΕΠΕΚΤΑΣΗ Γ ΦΑΣΗΣ) 263,142
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ Δ.Δ. ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ (Γ' ΦΑΣΗ & ΕΠΕΚΤΑΣΗ Γ' ΦΑΣΗΣ) 181,248
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΘΕΡΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΘΕΡΜΗΣ (ΕΠΕΚΤΑΣΗ Γ΄ ΦΑΣΗΣ) 361,757
Επιχορήγηση της Δημοτικής Επιχείρησης Πνευματικό - Πολιτιστικό Κέντρου Ανατολής Δήμου Ανατολής για την συνέχιση λειτουργίας ΚΔΑΠ στον Δήμο Ανατολής στην περιοχή Δ.Δ. Ανατολής (ΕΠΕΚΤΑΣΗ Γ΄ΦΑΣΗΣ) 206,353
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ (Γ' ΦΑΣΗ & ΕΠΕΚΤΑΣΗ Γ' ΦΑΣΗΣ) 213,295
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑ (ΕΠΕΚΤΑΣΗ Γ ΦΑΣΗΣ) 221,090
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ (ΔΕΠΕΚΕΠ) ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ (ΠΙΝΔΟΥ 36 & ΙΕΡΟΘΕΟΥ)ΜΟΣΧΑΤΟΥ (ΕΠΕΚΤΑΣΗ Γ ΦΑΣΗΣ) 201,260
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΥΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΕΥΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Γ' ΦΑΣΗ & ΕΠΕΚΤΑΣΗ Γ' ΦΑΣΗΣ) 96,302
Επιχορήγηση της Εταιρείας Ανάπτυξης - Προβολής και Προστασίας Περιβάλλοντος Δ. Θιναλίων για τη συνέχιση της λειτουργίας Παιδικού Σταθμού στο δήμο Θιναλίων Δ.Δ Σφακερών στη θέση Aγιος Ιωάννης. (ΕΠΕΚΤΑΣΗ Γ΄ΦΑΣΗΣ) 193,459
Επιχορήγηση της Δημοτικής Επιχείρησης Ανάπτυξης και Πολιτισμού Ιλίου Αττικής για την συνέχιση της λειτουργίας βρεφονηπιακού Σταθμού στον Δήμο Ιλίου (ΕΠΕΚΤΑΣΗ Γ΄ΦΑΣΗΣ) 335,574
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΑΦΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΑΦΝΗΣ (Γ' ΦΑΣΗ & ΕΠΕΚΤΑΣΗ Γ'ΦΑΣΗΣ) 244,921
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (Γ' ΦΑΣΗ & ΕΠΕΚΤΑΣΗ Γ' ΦΑΣΗΣ) 271,254
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Δ.Ε.Κ.Α.) ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Γ' ΚΑΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ (Γ' ΦΑΣΗ & ΕΠΕΚΤΑΣΗ Γ' ΦΑΣΗΣ) 244,908
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Δ.Ε.Κ.Α.) ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Α' ΚΑΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ (Γ' ΦΑΣΗ & ΕΠΕΚΤΑΣΗ Γ' ΦΑΣΗΣ) 219,172
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΧΑΡΝΩΝ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 1ου ΚΑΠΗ (Γ' ΦΑΣΗ & ΕΠΕΚΤΑΣΗ Γ' ΦΑΣΗΣ) 221,955
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ (ΕΠΕΚΤΑΣΗ Γ' ΦΑΣΗΣ) 168,931
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΜΙΓΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΧΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΝΕΑΣ ΧΩΡΑΣ (Γ' ΦΑΣΗ & ΕΠΕΚΤΑΣΗ Γ' ΦΑΣΗΣ) 173,600
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ Ν. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ (Γ' ΦΑΣΗ & ΕΠΕΚΤΑΣΗ Γ' ΦΑΣΗΣ) 248,034
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ "ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ" ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ (Γ' ΦΑΣΗ & ΕΠΕΚΤΑΣΗ Γ' ΦΑΣΗΣ) 250,755
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΖΕΦΥΡΙΟΥ (Γ' ΦΑΣΗ & ΕΠΕΚΤΑΣΗ Γ΄ΦΑΣΗΣ) 191,112
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Δ. ΝΕΑΣ ΚΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΕΑΣ ΚΙΟΥ (ΕΠΕΚΤΑΣΗ Γ΄ΦΑΣΗΣ) 299,246
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Δ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΕΠΕΚΤΑΣΗ Γ΄ΦΑΣΗΣ) 170,429
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΜΙΓΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΟΙΡΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΟΙΡΑΝΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΜΑΡΑΝΤΑ (ΕΠΕΚΤΑΣΗ Γ΄ΦΑΣΗΣ) 188,918
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΠΕΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΚΟΠΕΛΟΥ (ΕΠΕΚΤΑΣΗ Γ΄ΦΑΣΗΣ) 194,363
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΠΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΕΑΣ ΔΟΜΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΠΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΣΥΜΑΡΤΟΣ (ΕΠΕΚΤΑΣΗ Β ΦΑΣΗΣ) 112,479
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΕΑΣ ΔΟΜΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΒΟΥΛΑΣ (ΕΠΕΚΤΑΣΗ Β΄ΦΑΣΗΣ) 420,389
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΕΑΣ ΔΟΜΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ (ΕΠΕΚΤΑΣΗ Β ΦΑΣΗΣ) 114,038
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΕΑΣ ΔΟΜΗΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΑΡΑΘΩΝΑ (ΕΠΕΚΤΑΣΗ Β ΦΑΣΗΣ) 201,778
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΕΑΣ ΔΟΜΗΣ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΖΕΦΥΡΙΟΥ (ΕΠΕΚΤΑΣΗ Β ΦΑΣΗΣ) 192,205
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ (ΕΠΕΚΤΑΣΗ Γ΄ ΦΑΣΗΣ) 191,937
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΡΩΝ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟΚΑΤΟΧΩΡΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ(ΕΠΕΚΤΑΣΗ Γ΄ΦΑΣΗΣ) 159,135
Επιχορήγηση της Δημοτικής Επιχείρησης Αξιοποίησης Πόρων Πορταριάς για την συνέχιση λειτουργίας ΚΔΑΠ στον Δήμο Πορταριάς(ΕΠΕΚΤΑΣΗ Γ΄ΦΑΣΗΣ) 181,503
Επιχορήγηση της Δημοτικής Επιχείρησης Πνευματικό Κέντρο Δ. Ιωαννιτών για την συνέχιση λειτουργίας ΚΔΑΠ στον Δήμο Ιωαννιτών στην περιοχή Ιωαννίνων (ΕΠΕΚΤΑΣΗ Γ΄ΦΑΣΗΣ) 238,756
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΕΠΕΚΤΑΣΗ Γ΄ΦΑΣΗΣ) 410,088
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ "ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ ΑΕ" (ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ) ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΥ (ΕΠΕΚΤΑΣΗ Γ ΦΑΣΗΣ) 49,231
Επιχορήγηση της Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτισμού και Ανάπτυξης Πόρου για τη συνέχιση της λειτουργίας Παιδικού Σταθμού στο δήμο Πόρου. (ΕΠΕΚΤΑΣΗ Γ΄ΦΑΣΗΣ) 179,202
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΑΚΡΥ ΓΙΑΛΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΧΛΙΩΝ (ΕΠΕΚΤΑΣΗ Γ΄ΦΑΣΗΣ) 252,708
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΙΤΑΝΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΖΑΚΡΟΥ (ΕΠΕΚΤΑΣΗ Γ΄ΦΑΣΗΣ) 179,663
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΕΑΣ ΔΟΜΗΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΑΓΟΝΗΣΙΟΥ (ΕΠΕΚΤΑΣΗ Β ΦΑΣΗΣ) 250,231
Επιχορήγηση της Δημοτικής Επιχείρησης Έργων Πολιτισμού, Ανάπτυξης, Προβολής Επικοινωνίας Κορυδαλλού για την συνέχιση της λειτουργίας δομής Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (ΚΔΑΠ / ΜΕΑ) στον Δήμο Κορυδαλλού.(ΕΠΕΚΤΑΣΗ Γ΄ΦΑΣΗΣ) 238,370
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΥΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΥΡΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Δ.Δ. ΚΛΗΜΑΤΙΑΣ (ΕΠΕΚΤΑΣΗ Γ΄ΦΑΣΗΣ) 236,907
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΕΑΣ ΔΟΜΗΣ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΙΓΑΛΕΩ (ΕΠΕΚΤΑΣΗ Β ΦΑΣΗΣ) 358,292
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ (Γ' ΦΑΣΗ & ΕΠΕΚΤΑΣΗ Γ' ΦΑΣΗΣ) 212,662
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑ (ΕΠΕΚΤΑΣΗ Γ ΦΑΣΗΣ) 254,490
Επιχορήγηση της Δημοτικής Επιχείρησης Ανάπτυξης - Πολιτισμού - Άθλησης Σικυωνίων για την συνέχιση λειτουργίας ΚΔΑΠ στον Δήμο Σικυωνίων στη περιοχή Συκιωνιών (ΕΠΕΚΤΑΣΗ Γ΄ΦΑΣΗΣ) 199,065
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΧΑΡΝΩΝ ΣΤΗ ΝΟΤΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ (ΕΠΕΚΤΑΣΗ Γ΄ΦΑΣΗΣ) 296,545
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΥ Δ. ΑΧΑΡΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΙΔΙΚΟΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΧΑΡΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓ. ΑΝΝΑΣ (ΕΠΕΚΤΑΣΗ Γ΄ΦΑΣΗΣ) 425,080
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΕΑΣ ΔΟΜΗΣ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ (ΕΠΕΚΤΑΣΗ Β ΦΑΣΗΣ) 240,877
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΕΑΣ ΔΟΜΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ (ΕΠΕΚΤΑΣΗ Β ΦΑΣΗΣ) 155,329
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΕΑΣ ΔΟΜΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ (ΕΠΕΚΤΑΣΗ Β ΦΑΣΗΣ) 177,940
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΕΑΣ ΔΟΜΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ(ΕΠΕΚΤΑΣΗ Β ΦΑΣΗΣ) 154,160
Επιχορήγηση της Δημοτικής Επιχείρησης "Τεχνική Αναπτυξιακή "Άλφα-Άλφα" του Δ. Αγίων Αναργύρων για την συνέχιση λειτουργίας ΚΔΑΠ στην περιοχή κέντρου του Δήμου και στη οδό Μάχης Κρήτης και Γρηγορίου Ε΄(ΕΠΕΚΤΑΣΗ Γ΄ΦΑΣΗΣ) 237,699
Επιχορήγηση της Αναπτυξιακής Επιχείρησης Δ. Αλίμου για την συνέχιση λειτουργίας ΚΔΑΠ στον Δήμο Αλίμου στην περιοχή Άνω Καλαμακίου (ΕΠΕΚΤΑΣΗ Γ΄ΦΑΣΗΣ) 235,392
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΛΙΜΟΥ (Γ' ΦΑΣΗ & ΕΠΕΚΤΑΣΗ Γ΄ ΦΑΣΗΣ) 183,666
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (Γ' ΦΑΣΗ & ΕΠΕΚΤΑΣΗ Γ' ΦΑΣΗΣ) 252,101
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΙΡΙΣ ΔΗΜΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΜΟΝΟΙΑΣ(Γ ΦΑΣΗ) 129,665
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Δ. ΣΕΡΡΩΝ (ΕΠΕΚΤΑΣΗ Γ ΦΑΣΗΣ) 175,356
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΕΑΣ ΔΟΜΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕΑ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΧΑΡΝΩΝ (ΕΠΕΚΤΑΣΗ Β ΦΑΣΗΣ) 480,838
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ ΓΙ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣΝΕΑΣ ΔΟΜΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΝΟΤΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΧΑΡΝΩΝ (ΕΠΕΚΤΑΣΗ Β ΦΑΣΗΣ) 147,070
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΦΛΥΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ (Γ' ΦΑΣΗ & ΕΠΕΚΤΑΣΗ Γ΄ΦΑΣΗΣ) 140,300
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΥΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΕΥΚΗΣ(ΕΠΕΚΤΑΣΗ Γ ΦΑΣΗΣ) 222,305
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Ν ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ Ν ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ (ΕΠΕΚΤΑΣΗ Γ ΦΑΣΗΣ) 558,545
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΡΕΝΤΗ(ΔΕΠΑΡ)ΝΠΙΔ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΕΑΣ ΔΟΜΗΣ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΓ Ι ΡΕΝΤΗ (ΕΠΕΚΤΑΣΗ Β ΦΑΣΗΣ) 261,617
Επιχορήγηση της Δημοτικής Επιχείρησης Τουριστικής Ανάπτυξης Δ. Αγίου Νικολάου για την συνέχιση λειτουργίας ΚΔΑΠ στην διεύθυνση Κρίτσας 16 στο Δήμο Αγ.Νικολάου (ΕΠΕΚΤΑΣΗ Γ΄ΦΑΣΗΣ) 109,534
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ (Δ.Ε.Π.Α.ΚΑΜ.) ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΕΡΟΒΟΥΝΟ (Γ' ΦΑΣΗ & ΕΠΕΚΤΑΣΗ Γ' ΦΑΣΗΣ) 182,105
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ (ΕΠΕΚΤΑΣΗ Γ' ΦΑΣΗΣ) 141,475
Επιχορήγηση της Επιχείρησης Τοπικής Ανάπτυξης Δ. Ελευθερίου Κορδελιού για την συνέχιση λειτουργίας ΚΔΑΠ στον Δήμο Ελευθερίου Κορδελιού στην περιοχή Θεσσαλονίκης (ΕΠΕΚΤΑΣΗ Γ΄ΦΑΣΗΣ) 168,978
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Δ.Δ ΘΑΝΑ (ΕΠΕΚΤΑΣΗ Γ ΦΑΣΗΣ) 158,071
EΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΜΙΓΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΤΕΜΕΝΟΥΣ(ΕΠΕΚΤΑΣΗ Γ ΦΑΣΗΣ) 280,188
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ (Δ.Ε.Π.Α.ΚΑΜ.) ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓΙΟΥ ΤΡΙΦΩΝΑ - ΑΤΤΑΛΟΥ (Γ' ΦΑΣΗ & ΕΠΕΚΤΑΣΗ Γ' ΦΑΣΗΣ) 189,445
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ ΣΤΟ Δ.Δ. ΜΑΓΙΚΟΥ (Γ' ΦΑΣΗ & ΕΠΕΚΤΑΣΗ Γ' ΦΑΣΗΣ) 200,950
Επιχορήγηση της Αναπτυξιακής Επιχείρησης Δ. Αλίμου για την συνέχιση λειτουργίας ΚΔΑΠ στον Δήμο Αλίμου στην περιοχή Κάτω Καλαμακίου (ΕΠΕΚΤΑΣΗ Γ ΦΑΣΗΣ) 194,210
Επιχορήγηση της Δημοτικής Επιχείρησης Ανάπτυξης Δήμου Βιστωνίδας για την συνέχιση λειτουργίας ΚΔΑΠ στον Δήμο Βιστωνίδας στο Δ.Δ. Κουτσού (ΕΠΕΚΤΑΣΗ Γ΄ΦΑΣΗΣ) 189,934
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ. ΚΑΣΩΠΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΣΩΠΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΝΙΤΣΙΝΗ ΣΙΝΙΩΝ (ΕΠΕΚΤΑΣΗ Γ΄ΦΑΣΗΣ) 161,119
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ "ΟΡΕΣΤΕΙΑΣ" ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ (ΕΠΕΚΤΑΣΗ Γ΄ΦΑΣΗΣ) 507,719
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ (Γ' ΦΑΣΗ & ΕΠΕΚΤΑΣΗ Γ' ΦΑΣΗΣ) 192,634
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΡΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΟΥ Δ ' ΚΑΠΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ (Γ' ΦΑΣΗ & ΕΠΕΚΤΑΣΗ Γ' ΦΑΣΗΣ) 119,974
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΡΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΟΥ Γ ' ΚΑΠΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ (Γ' ΦΑΣΗ & ΕΠΕΚΤΑΣΗ Γ' ΦΑΣΗΣ) 179,379
Επιχορήγηση της Αναπτυξιακής Δημοτικής Επιχείρησης Πάτρας για την συνέχιση λειτουργίας ΚΔΑΠ Αρκτικού Διαμερίσματος Δήμου Πατρέων (ΕΠΕΚΤΑΣΗ Γ΄ΦΑΣΗΣ) 266,971
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΕΠΕΚΤΑΣΗ Γ΄ΦΑΣΗΣ) 248,965
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (ΚΕΔΑ)ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΤΗΤΗΡΙ (ΕΠΕΚΤΑΣΗ Γ ΦΑΣΗΣ) 229,286
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΧΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΟ ΔΗΜΟ ΧΙΟΥ (ΕΠΕΚΤΑΣΗ Γ΄ΦΑΣΗΣ) 412,095
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ (Δ.Ο.Υ.Κ) ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΒΟΛΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ (Γ' ΦΑΣΗ & ΕΠΕΚΤΑΣΗ Γ' ΦΑΣΗΣ) 252,071
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΤΕΛΕΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΤΕΛΕΟΥ (ΕΠΕΚΤΑΣΗ Γ ΦΑΣΗΣ) 144,121
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΜΠΟΥ Ν. ΠΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΕΝΗΙΔΟΣ ΣΤΟ Δ.Δ. ΚΑΛΗΣ (Γ' ΦΑΣΗ & ΕΠΕΚΤΑΣΗ Γ' ΦΑΣΗΣ) 126,795
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΡΕΝΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΗΣ 89 (ΕΠΕΚΤΑΣΗ Γ΄ΦΑΣΗΣ) 175,595
Επιχορήγηση της Δημοτικής Επιχείρησης Τουριστικής & Πολιτιστικής Ανάπτυξης Δήμου Λαμιέων για την συνέχιση λειτουργίας ΚΔΑΠ στην περιοχή του Δ.Δ. Ροδίτσας (ΕΠΕΚΤΑΣΗ Γ΄ΦΑΣΗΣ) 182,298
Επιχορήγηση της Δημοτικής Επιχείρησης Ανάπτυξης Δραπετσώνας για την συνέχιση λειτουργίας ΚΔΑΠ στον Δήμο Δραπετσώνας (ΕΠΕΚΤΑΣΗ Γ΄ΦΑΣΗΣ) 275,439
Επιχορήγηση της Αναπτυξιακής Λιτοχώρου Ολύμπου Α.Ε. για την συνέχιση λειτουργίας ΚΔΑΠ στην περιοχή Λιτοχώρου (ΕΠΕΚΤΑΣΗ Γ΄ΦΑΣΗΣ) 163,438
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ "ΟΡΕΣΤΙΑΣ" ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ (Γ' ΦΑΣΗ & ΕΠΕΚΤΑΣΗ Γ' ΦΑΣΗΣ) 282,814
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΝΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ Δ.Δ. ΝΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ - ΚΕΡΑΣΙΑΣ - ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙΟΥ (Γ' ΦΑΣΗ & ΕΠΕΚΤΑΣΗ Γ' ΦΑΣΗΣ) 236,785
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΜΠΟΥ Ν. ΠΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΕΝΗΙΔΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ (Γ' ΦΑΣΗ & ΕΠΕΚΤΑΣΗ Γ' ΦΑΣΗΣ) 121,595
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ (ΕΠΕΚΤΑΣΗ Γ' ΦΑΣΗΣ) 216,760
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ (ΕΠΕΚΤΑΣΗ Γ ΦΑΣΗΣ) 387,311
Επιχορήγηση της Δημοτικής Αναπτυξιακής Επιχείρησης Δ. Ευρυμενών (Δ.Α.Ε.Δ.Ε) για τη συνέχιση λειτουργίας ΚΔΑΠ στον Δήμο Ευρυμενών στην περιοχή Δ.Δ. Κληματιάς (ΕΠΕΚΤΑΣΗ Γ΄ΦΑΣΗΣ) 144,525
Επιχορήγηση της Δημοτικής Επιχείρησης Ανάπτυξης Βριλησσίων για την συνέχιση λειτουργίας ΚΔΑΠ 6-12 στο Δήμο Βριλησσίων (ΕΠΕΚΤΑΣΗ Γ΄ΦΑΣΗΣ) 179,473
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΡΕΝΤΗ (ΔΕΠΑΡ) ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ ΟΔΟΣ ΙΘΑΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ (ΕΠΕΚΤΑΣΗ Γ΄ ΦΑΣΗΣ) 211,295
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (Κ.Δ.Ε.Κ.) ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΙΛΚΙΣ (ΕΠΕΚΤΑΣΗ Γ΄ΦΑΣΗΣ) 259,495
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΥΚΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΥΚΕΩΝ (ΕΠΕΚΤΑΣΗ Γ΄ΦΑΣΗΣ) 173,320
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΥΚΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΥΚΕΩΝ (ΕΠΕΚΤΑΣΗ Γ΄ΦΑΣΗΣ) 220,640
Επιχορήγηση της Δημοτικής Επιχείρησης Ανάπτυξης Δήμου Ραφήνας για την συνέχιση λειτουργίας ΚΔΑΠ στην περιοχή Ραφήνας στο Δήμο Ραφήνας (ΕΠΕΚΤΑΣΗ Γ΄ΦΑΣΗΣ) 279,600
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΟΥ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ (ΔΕΚΕΕ) ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΞΗΡΟΚΑΜΠΟΣ (ΕΠΕΚΤΑΣΗ Γ΄ΦΑΣΗΣ) 308,512
Επιχορήγηση της Δημοτικής Επιχείρησης Έργων Πολιτισμού, Ανάπτυξης, Προβολής Επικοινωνίας Κορυδαλλού για την συνέχιση της λειτουργίας Βρεφικού Σταθμού στον Δήμο Κορυδαλλού. (ΕΠΕΚΤΑΣΗ Γ΄ ΦΑΣΗΣ) 164,265
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΑΤΑΝ(ΕΠΕΚΤΑΣΗ Γ ΦΑΣΗΣ) 164,855
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΟΔΟΥ ΚΙΟΥΤΑΧΕΙΑΣ (ΕΠΕΚΤΑΣΗ Γ ΦΑΣΗΣ) 182,383
Επιχορήγηση της Δημοτικής Αναπτυξιακής Εταιρίας Δ. Αρτέμιδος για την συνέχιση της λειτουργίας Βρεφονηπιακού Σταθμού στον Δήμο Αρτέμιδος στην περιοχή Ανω Λεχωνίων. (Γ΄ ΦΑΣΗ) 242,672
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ (ΕΠΕΚΤΑΣΗ Γ ΦΑΣΗΣ) 266,256
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ -ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ (ΕΠΕΚΤΑΣΗ Γ ΦΑΣΗΣ). 351,319
Επιχορήγηση του Δημοτικού Οργανισμού Κοινωνικής Παρέμβασης και Υγείας (ΔΟΚΠΥ) για την συνέχιση λειτουργίας ΚΔΑΠ στην Νέα Ιωνία Μαγνησίας (ΕΠΕΚΤΑΣΗ Γ΄ΦΑΣΗΣ) 211,741
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΞΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΞΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΛΓΑΡΩΝ (Γ' ΦΑΣΗ & ΕΠΕΚΤΑΣΗ Γ' ΦΑΣΗΣ) 266,151
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ (Γ' ΦΑΣΗ & ΕΠΕΚΤΑΣΗ Γ' ΦΑΣΗΣ) 188,360
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΞΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΞΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΥΜΙΝΩΝ (ΕΠΕΚΤΑΣΗ Γ' ΦΑΣΗΣ) 277,352
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ (Γ' ΦΑΣΗ & ΕΠΕΚΤΑΣΗ Γ' ΦΑΣΗΣ) 213,564
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ ΣΤΟ Δ.Δ. ΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ (Γ' ΦΑΣΗ & ΕΠΕΚΤΑΣΗ Γ' ΦΑΣΗΣ) 130,153
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ ΣΤΟ Δ.Δ. ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΣΕΡΡΩΝ (Γ' ΦΑΣΗ & ΕΠΕΚΤΑΣΗ Γ' ΦΑΣΗΣ) 138,674
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΔΕΚΑΠΑ- ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΔΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΚΥΔΡΑΣ ΣΤΟ Δ.Δ. ΛΙΠΟΧΩΡΙΟΥ (Γ' ΦΑΣΗ& ΕΠΕΚΤΑΣΗ Γ' ΦΑΣΗΣ) 107,242
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΔΕΚΑΠΑ- ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΔΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΚΥΔΡΑΣ ΣΤΟ Δ.Δ. ΠΕΤΡΙΑΣ (Γ' ΦΑΣΗ & ΕΠΕΚΤΑΣΗ Γ' ΦΑΣΗΣ) 102,267
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ ΣΤΟ Δ.Δ. ΧΡΥΣΟΥ ΣΕΡΡΩΝ (Γ' ΦΑΣΗ & ΕΠΕΚΤΑΣΗ Γ' ΦΑΣΗΣ) 129,105
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΡΟΥ (ΔΕΠΑΠ) ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΟΡΟΥ (Γ' ΦΑΣΗ & ΕΠΕΚΤΑΣΗ Γ' ΦΑΣΗΣ) 171,096
Επιχορήγηση της Δημοτικής Επιχείρησης Ανάπτυξης Δ. Αβδήρων για την συνέχιση λειτουργίας ΚΔΑΠ στην περιοχή Νέας Κεσσάνης (Επέκταση Γ΄φάσης) 129,010
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΤΥΧΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΔΑΠ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΤΥΧΕΡΟΥ (ΕΠΕΚΤΑΣΗ Γ ΦΑΣΗΣ) 294,872
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΓΑΖΙΟΥ (Δ.ΕΠ.Α.Γ.) ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΓΑΖΙΟΥ (Γ' ΦΑΣΗ & ΕΠΕΚΤΑΣΗ Γ' ΦΑΣΗΣ) 255,627
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ (Γ' ΦΑΣΗ & ΕΠΕΚΤΑΣΗ Γ' ΦΑΣΗΣ) 91,186
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΕΑΣ ΔΟΜΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΡΩΙΝΟ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ (ΕΠΕΚΤΑΣΗ Β ΦΑΣΗΣ) 299,021
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΕΑΣ ΔΟΜΗΣ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ(ΕΠΕΚΤΑΣΗ Β ΦΑΣΗΣ) 155,857
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ (ΕΠΕΚΤΑΣΗ Γ' ΦΑΣΗΣ) 172,254
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΕΑΣ ΔΟΜΗΣ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ(ΕΠΕΚΤΑΣΗ Β ΦΑΣΗΣ). 216,108
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΥΜΗΤΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΥΜΗΤΤΟΥ(ΕΠΕΚΤΑΣΗ Β ΦΑΣΗΣ) 206,312
Επιχορήγηση της Δημοτικής Επιχείρησης Ανάπτυξης Δήμου Καισαριανής για τη συνέχιση λειτουργίας νέας δομής φύλαξης βρεφών στο Δήμο Καισαριανής. (ΕΠΕΚΤΑΣΗ Β΄ ΦΑΣΗΣ) 271,612
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ Δ.Δ. ΚΟΝΤΑΡΙΩΤΙΣΣΑΣ ( Γ' ΦΑΣΗ & ΕΠΕΚΤΑΣΗ Γ' ΦΑΣΗΣ) 173,166
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ (Γ' ΦΑΣΗ & ΕΠΕΚΤΑΣΗ Γ' ΦΑΣΗΣ) 110,393
Επιχορήγηση της Δημοτικής Επιχείρησης Ανάπτυξης Δήμου Αντιγονίδων για την συνέχιση της λειτουργίας Βρεφικού Σταθμού στον Δήμο Αντιγονίδων στην περιοχή Παλαιού Σκυλιτσίου.(ΕΠΕΚΤΑΣΗ Γ΄ΦΑΣΗΣ) 204,382
EΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ (ΚΔΑΠ-ΜΕΑ) ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ (ΕΠΕΚΤΑΣΗ Γ ΦΑΣΗΣ) 470,080
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΕΑΣ ΔΟΜΗΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΕΓΑΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΥΡΚΟΥΡΙ (ΕΠΕΚΤΑΣΗ Β ΦΑΣΗΣ) 220,196
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ (ΔΕΑΠΙ) ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ (Γ' ΦΑΣΗ & ΕΠΕΚΤΑΣΗ Γ' ΦΑΣΗΣ) 279,617
Επιχορήγηση της Δημοτικής Επιχείρησης Τοπικής Ανάπτυξης Αθύρων Δήμου Πέλλας για την συνέχιση λειτουργίας ΚΔΑΠ στον Δήμο Πέλλας στην περιοχή Πέλλας (ΕΠΕΚΤΑΣΗ Γ΄ΦΑΣΗΣ) 273,279

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

301,113,143
.

 ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ & Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΚΠΑ -ΤΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 54,584
ΚΤΙΡΙΑΚΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 454,803
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ & Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ 138,706
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΥ ΑΡΓΟΥΣ 65,272
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕΡΡΩΝ 143,656
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 303,255
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΔΡΑΜΑΣ 233,352
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 113,621
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΥΡΟΥ 49,563
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΠΙΠΛΩΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΡΤΑΣ 96,346
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ / ΕΠΙΠΛΩΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 148,372
ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ, ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΚΑΙ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ 90,575
ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ, ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 148,568
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 129,120
Διαρρυθμίσεις, επίπλωση και εξοπλισμός Κέντρου Προώθησης της Απασχόλησης Νέας Αλικαρνασσού 131,001
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 76,135
ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ /ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ΚΠΑ) ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ (ΛΙΒΑΔΕΙΑ) 47,614
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΕΣΤΕΓΑΣΗΣ Τ.Υ. ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΤΡΑΣ 45,000
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗΣ Κ.Π.Α.2 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΑΛΕΞ.ΠΟΛΗΣ 110,726
ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ / ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 105,507
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗ ΤΗΣ ΤΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 103,925
ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ- Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 89,109
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΚΠΑ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 73,993
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΚΠΑ ΔΑΦΝΗΣ 53,306
ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΠΑ 44,958
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΚΠΑ ΙΩΝΙΑΣ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 66,278
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΚΠΑ ΠΥΛΗΣ ΑΞΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 140,288
ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ - Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 45,764
ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ - Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΙΓΙΟΥ 51,701
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΚΠΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 85,597
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΧΩΡΩΝ Τ.Υ. ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ 59,379
ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ & ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Εξι (6) ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΟΥ Ο.Α.Ε.Δ.(ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ,ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ, ΑΜΦΙΣΣΑΣ, ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ, ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ & ΣΗΤΕΙΑΣ) 388,549
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ & Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΕΣΤΕΓΑΣΗΣ - ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΠΑ ΠΡΕΒΕΖΗΣ 83,348
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ & Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΕΣΤΕΓΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΚΠΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 106,989
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ & Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΚΠΑ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 112,999
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΚΠΑ ΙΛΙΟΥ 120,574
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ & Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΚΠΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 49,688
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ & Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΚΠΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ 86,223
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΚΠΑ, ΤΥ, ΓΕ, ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΚΟ, ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ 5,199,099
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΟΑΕΔ 1,676
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ & Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ Τ.Υ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 70,712
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ Τ.Υ. ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ 48,768
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ Τ.Υ. ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ 36,706
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΚΠΑ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 126,087
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ & Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ Τ.Υ. ΑΛΜΥΡΟΥ ΒΟΛΟΥ 81,322
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ Τ.Υ. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 107,481
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΙΣ Τ.Υ. ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΑΣ 29,474
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ Τ.Υ. ΚΩ 52,874
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ Τ.Υ. ΚΙΑΤΟΥ 64,246
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ & Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΟΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΣΤΟ ΚΕΤΕΚ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΑΘΗΝΑΣ 737,075
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ & Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ & ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΚΠΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 38,964
Κτιριακές διαρρυθμίσεις και πρόσθετος εξοπλισμός στις κεντρικές υπηρεσίες του ΟΑΕΔγια την υποστήριξη υης λειτουργίας των ΚΠΑ, των Γραφείων ΕΚΟ και της εφαρμογής των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης 233,342
ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ & ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΞΙ (6) ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΟΑΕΔ (ΛΑΓΚΑΔΑ, ΣΑΠΩΝ, ΝΑΟΥΣΑΣ, ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ, ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ & ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ) 256,787
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ & Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗΣ - ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΠΑ ΛΑΜΙΑΣ 145,409
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ & Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗΣ - ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΠΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 64,081
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟ ΚΠΑ ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 134,470
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΧΩΡΩΝ - ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΚΠΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 105,514
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ & Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΥ ΣΑΜΟΥ 79,285
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗΣ ΚΠΑ ΒΕΡΟΙΑΣ 135,459
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΚΠΑ ΡΟΔΟΥ 169,328
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ 62,103
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ & Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΥ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ 97,915
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ & Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΠΑ ΠΛ. ΑΤΤΙΚΗΣ 160,976
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ & Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΠΑ ΤΟΥΜΠΑΣ 125,122
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ & Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΥ ΧΙΟΥ 171,608
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ & Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΤΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 97,797
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ & Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗΣ ΚΠΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 140,067

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

13,222,190
.

 ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΑΝΕΡΓΩΝ (STAGE) 2001 8,275,950
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΑΝΕΡΓΩΝ (STAGE) 2000 102,660,667
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ (STAGE) ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. 8,370,783
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΑΝΕΡΓΩΝ (STAGE) ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 2006 62,555,900
Πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας ανέργων στους τομείς της πολιτιστικής κληρονομιάς και του σύγχρονου πολιτισμού. 14,884,875
Πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας ανέργων (STAGE) στην Οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων Αθήνα 2004 13,564,825

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

210,313,000
.

 ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ

«Θετικές δράσεις για την Ισότητα των Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών στις Μικρομεσαίες και Μεγάλες Επιχειρήσεις - Β΄κύκλος» 11,420,107
ΘΕΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 1,749,969

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

13,170,076
.

 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΣΕΡΡΩΝ 3,600,000
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 11,713,420
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΕΙΟΝΕΚΤΟΥΣΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΜΕ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ 11,839,799
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΕΙΟΝΕΚΤΟΥΣΩΝ ΟΜΑΔΩΝ (ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΕΣ) 10,721,348
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 24,142,240
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 352,000
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΕΙΟΝΕΚΤΟΥΣΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΟΙ, ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΟΙ ΑΝΩ ΤΩΝ 45 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΟΘΕΤΙΚΟΙ) 12,423,110
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 4,349,255
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 12,183,527
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 4,700,690
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΛΟΚΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 260,000
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΔΡΑΜΑΣ 1,867,556
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΞΑΝΘΗΣ 2,140,000
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΚΑΒΑΛΑΣ 2,210,376
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 224,000
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΛΕΣΒΟΥ 636,009
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 1,066,384
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΡΟΔΟΠΗΣ 1,457,000
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΧΙΟΥ 508,000
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΣΑΜΟΥ 328,000
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 2,151,872
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΕΙΟΝΕΚΤΟΥΣΩΝ ΟΜΑΔΩΝ (ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ & ΠΡΩΗΝ ΧΡΗΣΤΕΣ ΟΥΣΙΩΝ) 19,129,493

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

128,004,077
.

 ΔΡΑΣΕΙΣ Μ.Κ.Ο

ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΕ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ (ΜΚΟ - Β ΚΥΚΛΟΣ) 15,634,727
ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ (ΜΚΟ) 18,528,924

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

34,163,651
.

  Σύνολο προγράμματος

2,219,469,093
ΠΗΓΗ: ΟΠΣ "ΕΡΓΟΡΑΜΑ"