Φόρτωση, παρακαλώ περιμένετε
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΠΣΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΟΠΣΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΟΠΣΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗWEB SERVICESSFC2007-SFC2014ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΟΠΣ

Αλλαγές - προσθήκες σε αναφορές του ΟΠΣ - Διαχείριση Δελτίων (Ημ. Δημοσίευσης 23/02/2018)

Αλλαγές - προσθήκες σε αναφορές:

α) του ΟΠΣ, αναλυτικά δείτε εδώ 

β) στην Διαχείριση Δελτίων, αναλυτικά δείτε εδώ 

Προσαρμογή εκτύπωσης Απόφαση Ένταξης στο νέο έντυπο του ΣΔΕ (Ημ. Δημοσίευσης 08/02/2018)

Παραγόμενο έγγραφο Πρόσκλησης (Ημ. Δημοσίευσης 08/02/2018)

Παραγόμενο έγγραφο Πρόσκλησης σύμφωνα με τα νέα έντυπα ΣΔΕ, αναλυτικά δείτε εδώ

Υποβολή ΔΔΔ που προσδιορίζονται με την μέθοδο του Μοναδιαίου Κόστους στο ΟΠΣ (Ημ. Δημοσίευσης 20/11/2017)

Σας ενημερώνουμε ότι είναι διαθέσιμη στο ΟΠΣ η υποβολή δαπανών που προσδιορίζονται με τη Μέθοδο του Μοναδιαίου Κόστους στο ΔΔΔ. Αναλυτικές οδηγίες εδώ

Κατευθύνσεις προς δικαιούχους για καταχώρηση δεδομένων στο ΟΠΣ που δημοσιεύονται στο anaptyxi   (Ημ. Δημοσίευσης 17/11/2017)

Κατευθύνσεις προς δικαιούχους για καταχώρηση δεδομένων στο ΟΠΣ που δημοσιεύονται στο anaptyxi , αναλυτικά δείτε την ανακοίνωση εδώ

Επιμερισμός Δείκτη: Πρόσκληση - ΤΔΠ - Δελτίο Επίτευξης Δείκτη, αναλυτικά δείτε εδώ  (Ημ. Δημοσίευσης 17/11/2017)

Ενημέρωση - υπενθύμιση που αφορά διορθώσεις Απογραφικών Δελτίων, δείτε αναλυτικά εδώ  (Ημ. Δημοσίευσης 17/11/2017)

Αποκατάσταση προβλήματος υπολογισμού του δείκτη 10502 (Ημ. Δημοσίευσης 06/11/2017)

Σας ενημερώνουμε ότι αποκαταστάθηκε το πρόβλημα υπολογισμού του δείκτη 10502 ανά πράξη σε αναφορά του ΟΠΣ, αναλυτικά δείτε εδώ.

Σας ενημερώνουμε ότι ολοκληρώθηκε η τεχνική αναβάθμιση του Web Service Δελτίου Δήλωσης Δαπανών. Η υπηρεσία είναι πλέον σε λειτουργία. (Ημ. Δημοσίευσης 27/10/2017)

Νέες αναφορές και συμπλήρωση πεδίου σε υπάρχουσα αναφορά (Ημ. Δημοσίευσης 18/10/2017)

α) Είναι διαθέσιμες νέες αναφορές με τίτλο: "Αναφορά ανά έργο και Λογιστική Χρήση" και "Αναφορά ανά υποέργο και Λογιστική Χρήση", αναλυτικά δείτε εδώ  

β) Συμπλήρωση πεδίου στην αναφορά 'Οικονομικά Στοιχεία Έργων ανά MIS', αναλυτικά δείτε εδώ 

Εκτυπώσεις «Εισήγηση» και «Απόφαση Ανάκλησης» για  πράξεις πλην Επιχειρηματικότητας. (Ημ. Δημοσίευσης 18/10/2017)

Σας ενημέρωνουμε ότι είναι διαθέσιμες  οι εκτυπώσεις «Εισήγηση» και «Απόφαση Ανάκλησης» για  πράξεις πλην Επιχειρηματικότητας. Η απένταξη αποτυπώνεται ως νέα έκδοση (τροποποίηση) της Απόφασης ένταξης, με προσαρμογή των Π/Υ των εναρίθμων στο ποσό τυχόν πληρωμών τους. Μέχρι την ενεργοποίηση της οθόνης για την απευθείας καταχώρηση της απένταξης, επικοινωνήστε με την ΕΥΟΠΣ για διευκρινήσεις κατά την καταχώρηση.

Ενημέρωση: 1.στην οθόνη των Προσκλήσεων  και 2. στο Φύλλο Αξιολόγησης πράξης (Ημ. Δημοσίευσης 13/10/2017)

1. στην οθόνη των Προσκλήσεων  έχει ενεργοποιηθεί η δυνατότητα επιλογής Κωδικού Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ, ΟΧΕ-ΒΑΑ, ΤΑΠΤοκ).
Ο κωδικός αυτός εμφανίζεται σε όλα Τεχνικά Δελτία Πράξεων  της πρόσκλησης στο τμήμα Γ με τα υπόλοιπα στοιχεία της Πρόσκλησης. Προκειμένου να κωδικοποιηθούν οι εγκεκριμένες Στρατηγικές και να ενημερωθούν οι υφιστάμενες προσκλήσεις, παρακαλούμε όπως μας αποσταλούν τα σχετικά στοιχεία μέσω Helpdesk.
2. στο Φύλλο Αξιολόγησης πράξης (Στάδιο Β), προστέθηκε νέα κατηγορία συνημμένου   «ΒΑΑ - Στάδιο Β1 : Αξιολόγηση ποιότητας πράξης και συνάφειας  με ΣΒΑΑ/ΕΠ»  για την επισύναψη του  Σταδίου Β1’ Αξιολόγησης σύμφωνα με αρ.πρωτ. 40134/ΕΥΘΥ/ 373 12.04.2016 Οδηγία Ο.V.1_1 (Κεφάλαιο 3, ενότητα 3.Α.ii)

 

Κατηγορίες μη επιλέξιμων δαπανών σύμφωνα με το άρθρο 33 Ν. 4314/2014 (Ημ. Δημοσίευσης 20/09/2017)

Σας ενημερώνουμε ότι προστέθηκαν ως επιλογές στην Απόφαση ένταξης στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-20, οι νέες κατηγορίες μη επιλέξιμων δαπανών σύμφωνα με την απόφαση με αριθμό 84528/ΕΥΘΥ 606/01.08.2017 (ΦΕΚ Β΄2706) έγγραφο. Επίσης έγινε μετονομασία των κατηγοριών 1-6 του άρθρου 33.2 του ν. 4314/2014 στο ΟΠΣ. Οι εκτυπώσεις των Αποφάσεων ένταξης θα αναφέρουν πλέον την νέα ονομασία. Οι κατηγορίες όπως έχουν διαμορφωθεί στο ΟΠΣ βρίσκονται εδώ

Ενημέρωση σχετικά α) με τις Αναλυτικές Κινήσεις ΚΕΛ ανά Ενάριθμο και β) με την Αναφορά Καταχωρημένα Στοιχεία ΕΣΠΑ 2014-2020 (ΕΠ και ΑΤΠ) (Ημ. Δημοσίευσης 15/09/2017)

 Δείτε αναλυτικά την ενημέρωση εδώ

Υπόδειγμα συμπλήρωσης παραστατικών πληρωμής από την Ενιαία Αρχή Πληρωμής (ΕΑΠ) (Ημ. Δημοσίευσης 01/08/2017)

Αναλυτικά δείτε εδώ

Ενημέρωση αλλαγών στο ΟΠΣ - ΕΣΠΑ 2007-2013 / Παρακολούθηση Ημιτελών Πράξεων (Ημ. Δημοσίευσης 28/06/2017)

Δείτε αναλυτικά την ενημέρωση εδώ

Πλαίσιο επίδοσης - Αναφορά δεικτών ΒΣΥ χρηματο-οικονομικών (20/06/2017) (Ημ. Δημοσίευσης 20/06/2017)

Πλαίσιο επίδοσης και αναφορά δεικτών ΒΣΥ χρηματο-οικονομικών, αναλυτικά δείτε εδώ

Ενημέρωση αλλαγών ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020 - Καταχώρηση Επιτόπιων Επαληθεύσεων (Ημ. Δημοσίευσης 20/06/2017)

Αναλυτικά η ενημέρωση αλλαγών στην Καταχώρηση Επιτόπιων Επαληθεύσεων εδώ και ο επικαιροποιημένος οδηγός εδώ

Επικαιροποίηση Κωδικών Ευρημάτων Διοικητικής Επαλήθευσης (Ημ. Δημοσίευσης 16/06/2017)

Σας ενημερώνουμε ότι σε συνέχεια Οδηγιών από την ΕΥΘΥ, αντικαταστάθηκε η Λίστα Κωδικών Ευρημάτων στη Διοικητική Επαλήθευση του Δελτίου Δήλωσης Δαπανών, κατά αντιστοιχία με τους Κωδικούς Ευρημάτων Επιτόπιας Επαλήθευσης. Αναλυτικά η σχετική λίστα με το σύνολο των κωδικών ευρημάτων εδώ.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ - ΔΕΙΚΤΩΝ (Ημ. Δημοσίευσης 14/06/2017)

Αναλυτικά δείτε τον εκπαιδευτικό οδηγό του Φυσικού Αντικειμένου - Δεικτών εδώ, καθώς και Παράρτημα Ι  εδώ,  Παράρτημα ΙΙ εδώ

Επικαιροποίηση Οδηγίας Εγγραφής Χρήστη Δικαιούχου στο ΟΠΣ 2014-2020 (έκδοση 5) (Ημ. Δημοσίευσης 07/06/2017)

Αναλυτικά δείτε εδώ

Αναφορά Χρηματοδότησης Πράξεων ΠΔΕ - ΕΣΠΑ (Ημ. Δημοσίευσης 02/06/2017)

Σας ενημερώνουμε ότι στο περιβάλλον της εφαρμογής «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΕΛΤΙΩΝ ΕΣΠΑ 2014-2020» έχει αναρτηθεί νέα αναφορά για την Χρηματοδότηση των πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 με στοιχεία ΠΔΕ και ΕΣΠΑ. Αναλυτικά δείτε εδώ

Οδηγός Αναφορών ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020 (Ημ. Δημοσίευσης 16/05/2017)

Σας ενημερώνουμε ότι ενημερώθηκε ο Οδηγός Αναφορών του ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020.

Μπορείτε να δείτε τον σχετικό οδηγό που αφορά στην παραγωγή αναφορών σε κάθε μενού του ΟΠΣ ΕΣΠΑ:
• ΕΣΠΑ 2014-2020 εδώ και

• ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΕΛΤΙΩΝ ΕΣΠΑ 2014-2020 εδώ 

Νέα Λίστα Εξέτασης Διακηρύξεων και Αλλαγές στο ΤΔΥ για το Απλοποιημένο κόστος (Ημ. Δημοσίευσης 05/05/2017)

Σας ενημερώνουμε ότι στο ΟΠΣ 2014-2020:

 • Στους Έλεγχους Νομιμότητας Δημοσίων Συμβάσεων (Προεγκρίσεις) είναι διαθέσιμη η νέα λίστα εξέτασης: «Λ.ΙΙ.2_8: ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΤΗΣ ΕΕ)» καθώς και οι οδηγίες συμπλήρωσής της «Ο_Λ.ΙΙ.2_8: Οδηγίες συμπλήρωσης Λίστας Ελέγχου διακήρυξης προμηθειών και γενικών υπηρεσιών που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των οδηγιών της ΕΕ».
 • Στο Τεχνικό Δελτίο Υποέργου έχουν γίνει αλλαγές στην λειτουργικότητα σχετικά με το απλοποιημένο κόστος βάσει ποσοστού σχετικά με το επιλέξιμο ΦΠΑ. Επίσης είναι διαθέσιμη η εισαγωγή κατηγοριών δαπανών βάσει τυποποιημένης κλίμακας κόστους ανά μονάδα. Οι αλλαγές αυτές παρουσιάζονται στο συνημμένο εδώ
 • <

Εκπαιδευτικός οδηγός για τη λειτουργία του κεντρικού λογαριασμού ΟΠΣ-ΕΣΠΑ 2014-2020 (Ημ. Δημοσίευσης 06/04/2017)

Σας ενημερώνουμε για την έκδοση νέου οδηγού για τη λειτουργία του κεντρικού λογαριασμού ΟΠΣ-ΕΣΠΑ 2014-2020. Το αρχείο μπορείτε να το βρείτε εδώ

Εκτύπωση Δελτίου Επίτευξης Δεικτών Πράξης (Ημ. Δημοσίευσης 03/04/2017)

Σας ενημερώνουμε για την διαθεσιμότητα στο  ΟΠΣ των παρακάτω :
1. Εκτύπωση του Δελτίου Επίτευξης Δεικτών Πράξης και του Δελτίου Επαλήθευσης Δεικτών Πράξης (περιβάλλον Διαχείρισης Δελτίων)
2. Εκτύπωση Δεικτών ΕΠ (ΟΠΣ Προγραμματισμός)
3. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μετά από έγκριση μέσω  help desk δίνεται η δυνατότητα απενεργοποίησης συγκεκριμένου ελέγχου επικύρωσης σε Πρόσκληση ή σε Απογραφικά Δελτία

Πιο αναλυτικά εδώ

Οδηγίες συμπλήρωσης Δελτίου Δήλωσης Δαπανών Δικαιούχου, Έλεγχοι Επικύρωσης Δεδομένων κατά τη συμπλήρωση της οθόνης "Δελτίο Δήλωσης Δαπανών" (Ημ. Δημοσίευσης 10/02/2017)

1.Οδηγίες συμπλήρωσης Δελτίου Δήλωσης Δαπανών Δικαιούχου - Έκδοση 2, αναλυτικά εδώ
2. Έλεγχοι Επικύρωσης Δεδομένων κατά τη συμπλήρωση της οθόνης "Δελτίο Δήλωσης Δαπανών", αναλυτικά εδώ

Νέες αναφορές για τις Εκχωρήσεις στην εφαρμογή ΟΠΣ – ΕΣΠΑ 2014-2020 (Ημ. Δημοσίευσης 06/02/2017)

Σας ενημερώνουμε ότι στο περιβάλλον της εφαρμογής φορμών ΕΣΠΑ 2014-2020 έχουν αναρτηθεί νέες αναφορές σχετικά με τις Εκχωρήσεις, αναλυτικά εδώ:

Δελτίο Επίτευξης Δείκτη Πράξης (Ημ. Δημοσίευσης 03/02/2017)

Σας ενημερώνουμε ότι από 23/1/2017 το Δελτίο Επίτευξης Δείκτη Πράξης είναι διαθέσιμο στο παραγωγικό περιβάλλον  ΟΠΣ 2014-2020.

Για τις ενταγμένες πράξεις, εφόσον έχουν έναρξη υλοποίησης στα έτη 2014, ή 2015, ή 2016, πρέπει να συμπληρωθούν ανά πράξη τα Δελτία Επίτευξης Δεικτών Πράξης για τα αντίστοιχα έτη αναφοράς.

Οδηγίες για την συμπλήρωση του Δελτίου μπορείτε να βρείτε εδώ:

ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020: αλλαγές στην Απόφαση Ένταξης (Ημ. Δημοσίευσης 19/01/2017)

Σας ενημερώνουμε για τις ακόλουθες προσθήκες στην οθόνη της Απόφασης ένταξης 2014-2020:

1) Νέα πεδία
• στα Κριτήρια Αναζήτησης
• στην Καρτέλα «Γενικά» 
• στην Καρτέλα «Στοιχεία ΠΔΕ» 

2) σύνδεση των ΤΔΠ  πράξεων πλην Επιχειρηματικότητας, με ένδειξη «κρατική ενίσχυση»

Οι παραπάνω αλλαγές περιγράφονται αναλυτικά εδώ

Προσαρμογές στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020 που αφορούν σε: Δελτίο Ταυτότητας Δείκτη, Προσκλήσεις -Δράσεις, Κοινούς Δείκτες ΕΚΤ_ΠΑΝ (Ημ. Δημοσίευσης 16/12/2016)

Σας ενημερώνουμε ότι έχουν γίνει προσαρμογές στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020 που αφορούν σε:

1. Δελτίο Ταυτότητας Δείκτη, αναλυτικά εδώ

2. Προσκλήσεις-Δράσεις, αναλυτικά εδώ

3. Κοινοί Δείκτες ΕΚΤ_ΠΑΝ, αναλυτικά εδώ

Οδηγίες συμπλήρωσης Δελτίου Δήλωσης Δαπανών Υποέργου (Ημ. Δημοσίευσης 28/11/2016)

Οδηγίες συμπλήρωσης Δελτίου Δήλωσης Δαπανών Υποέργου (28/11/2016) αναλυτικά εδώ

Aνακοίνωση σχετικά με την νέα αναφορά για τις Κατανομές ΚΕΛ στην εφαρμογή ΟΠΣ – ΕΣΠΑ 2014-2020 (Ημ. Δημοσίευσης 23/11/2016)

Περισσότερα εδώ

Απόφαση Ολοκλήρωσης Πράξης ΟΠΣ ΕΣΠΑ -2007-2013 (Ημ. Δημοσίευσης 08/11/2016)

1) ενημέρωση αλλαγών Ολοκλήρωσης Πράξης ΟΠΣ ΕΣΠΑ -2007-2013 εδώ και

2) οδηγός Ολοκλήρωσης Πράξης ΟΠΣ ΕΣΠΑ -2007-2013 εδώ

Ενημέρωση αρχείου με σημαντικές ερωτήσεις για την ολοκλήρωση (Ημ. Δημοσίευσης 24/10/2016)

Σε συνέχεια της έκδοσης των συμπληρωματικών οδηγιών για την ολοκλήρωση των πράξεων (έγγραφο με αρ. πρωτ. 111062/ΕΥΘΥ 1024/20-10-2016), σας γνωρίζουμε ότι έχουν δημοσιευτεί σημαντικές ερωτήσεις για την Ολοκλήρωση των Πράξεων ΕΣΠΑ 2007-2013. Τις παραπάνω ερωτήσεις μπορείτε να τις βρείτε εδώ:

http://www.ops.gr/Ergorama/fileUploads/eggrafa/SimErotiseisOloklirosiEspa0713.pdf

Νέα λειτουργία στο Δελτίο Δήλωσης Δαπανών του ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020: Προσυμπλήρωση Ηλεκτρονικών Πληρωμών μέσω on line επικοινωνίας με το ΠΣΥΠΠΟΔΕ (Ημ. Δημοσίευσης 13/09/2016)

Σας ενημερώνουμε ότι στο Δελτίο Δήλωσης Δαπανών του ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020 έχει δοθεί νέα λειτουργία Προσυμπλήρωση Ηλεκτρονικών Πληρωμών μέσω  on line επικοινωνίας με το ΠΣΥΠΠΟΔΕ. Αναλυτικές οδηγίες εδώ.

Σας ενημερώνουμε ότι στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020 έχει τεθεί  σε παραγωγική λειτουργία η πλήρης ενεργοποίηση του Δελτίου Ωρίμανσης & Υποχρεώσεων Πράξης και σύνδεσή του στο Τεχνικό Δελτίο Πράξης. (Ημ. Δημοσίευσης 10/08/2016)

Το Δελτίο Ωρίμανσης & Υποχρεώσεων Πράξης περιλαμβάνεται στην ‘Διαχείριση Δελτίων’, το συμπληρώνουν οι δικαιούχοι σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο Σύστημα Διαχείρισης & Ελέγχου και το υποβάλουν. Οι ΔΑ/ΕΦ μέσω της Αναζήτησης στην σχετική οθόνη και μέσω των αυτόματων ειδοποιήσεων με email εξετάζουν τα υποβληθέντα δελτία και τα κάνουν αποδεκτά. Για τις περιπτώσεις που απαιτείται η υποβολή δελτίου ωρίμανσης με την αίτηση χρηματοδότησης έχει γίνει σχετική προσαρμογή στο Τεχνικό Δελτίο Πράξης. Οδηγίες για την διασύνδεση εδώ.

Σας ενημερώνουμε ότι στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020 έχει τεθεί σε παραγωγική λειτουργία αλλαγή της οθόνης εισόδου στο ΟΠΣ logon.mnec.gr. (Ημ. Δημοσίευσης 10/08/2016)

Στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020 έχει τεθεί σε παραγωγική λειτουργία αλλαγή της οθόνης εισόδου στο ΟΠΣ logon.mnec.gr με δυνατότητα  επιλογής γλώσσας εργασίας (Ελληνικά – Αγγλικά) ώστε να διευκολύνεται η πρόσβαση  των εμπλεκόμενων φορέων στα Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας (ΕΕΣ).

Σχετικές λεπτομέρειες εδώ

Σας ενημερώνουμε ότι έχουν γίνει οι απαραίτητες προσαρμογές στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020 ώστε να υποστηρίζεται η έγκριση των αιτημάτων κατανομών των Διαχειριστικών Αρχών από την ΕΥΣΕ πριν αυτά καταστούν διαθέσιμα στην ΔΔΕ. (Ημ. Δημοσίευσης 27/07/2016)

Οι σχετικές λειτουργικότητες έχουν τεθεί σε πλήρη εφαρμογή στην παραγωγή του ΟΠΣ.

Σε συνεννόηση με την ΕΥΣΕ σας γνωρίζουμε ότι, για την ενημέρωση των χειριστών της ΕΥΣΕ θα πρέπει να αποστέλλεται σχετικό e-mail στην ΕΥΣΕ. Η αυτόματη ενημέρωση της ΕΥΣΕ (με αποστολή e-mail από την εφαρμογή) βρίσκεται σε φάση υλοποίησης και θα δοθεί σύντομα στην παραγωγή του ΟΠΣ.
Συνημμένα στο παρόν δείτε:
1.    Βελτιώσεις στην οθόνη του Αιτήματος Κατανομής του Κεντρικού Λογαριασμού στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020
2.    Τον επικαιροποιημένο «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΟΔΗΓΟ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ» (εκδ. 1.2)

Ολοκλήρωση Πράξεων ΠΠ 2007 - 2013 (Ημ. Δημοσίευσης 27/07/2016) (Ημ. Δημοσίευσης 27/07/2016)

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκαν σημαντικές ερωτήσεις και απαντήσεις για την Ολοκλήρωση Πράξεων

Μπορείτε να δείτε τη σχετική ανακοίνωση εδώ

Σας ενημερώνουμε ότι έγιναν οι ακόλουθες προσθήκες στην λειτουργικότητα των Σταδίων Επιλογής πράξης. (Ημ. Δημοσίευσης 11/07/2016)

>

 • εκτύπωση της Επιστολής Συμπληρωματικών Στοιχείων  (Ε. Ι.2_1) όταν έχει επιλεγεί στο ΛΕΠ ή στο ΦΑΠ η «Απαίτηση συμπληρωματικών στοιχείων»  από την αρμόδια Διαχ/κή.
  1. νέο πεδίο στα Στάδια Επιλογής «Απαιτείται επανυποβολή ΤΔΠ» : για την περίπτωση Απαίτησης συμπληρωματικών στοιχείων, που πρέπει να συνοδεύονται από νέα υποβολή ΤΔΠ  από τον Δικαιούχο.
  1. νέο πεδίο στο Φύλλο Αξιολόγησης Πράξης   «Σημειώσεις»  σχετικά με την διοικητική ικανότητα Δικαιούχου

   

  Αναλυτικά οι προσθήκες περιγράφονται εδώ.

  Οδηγός Αναφορών ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020 (Ημ. Δημοσίευσης 07/07/2016)

  Σας ενημερώνουμε ότι ενημερώθηκε ο Οδηγός Αναφορών του ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020.

  Μπορείτε να δείτε τον σχετικό οδηγό εδώ

  Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για τη στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (Ο.Π.Σ.) (Ημ. Δημοσίευσης 05/07/2016)

  Η Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ), προκειμένου να ενισχύσει τη στελέχωσή της, προτίθεται να προβεί στη μετακίνηση ή απόσπαση υπαλλήλων από τον Δημόσιο Τομέα ή από Φορείς του Ευρύτερου Δημοσίου Τομέα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1α του άρθρου 18 του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α/3-12-2007), ως ισχύει.

  Μπορείτε να δείτε την σχετική πρόσκληση εδώ

  Οδηγίες δημιουργίας ΤΔΠ απο υπάρχον για Διαχειριστική Αρχή και Δικαιούχο (Ημ. Δημοσίευσης 01/07/2016)

  Σας ενημερώνουμε ότι ενεργοποιήθηκε επιπλέον λειτουργικότητα στην επιλογή «Δημιουργία ΤΔΠ».
  Ειδικά για τους χρήστες Δικαιούχου ενεργοποιήθηκαν οι ακόλουθες επιλογές:
  1. Τροποποίηση Ενταγμένης Πράξης  (νέα έκδοση)
  2. Αρχικό Αίτημα Χρηματοδότησης από αντιγραφή δελτίου στην ίδια πρόσκληση
  Οι  χρήστες των ΕΥΔ έχουν τις ακόλουθες επιλογές :
  1. Τροποποίηση Ενταγμένης Πράξης  (νέα έκδοση)
  2. Τεχνικό Δελτίο Πράξης για ορθή επανάληψη 
  Συνοπτικές Οδηγίες για την νέα λειτουργικότητα είναι διαθέσιμες εδώ για τους Δικαιούχους και εδώ για τις ΕΥΔ.
  Η παραπάνω λειτουργικότητα δεν αφορά την Επικαιροποίηση ΤΔΠ (νέα Υποέκδοση) δηλ. χωρίς έκδοση Απόφασης Ένταξης,  για την οποία θα αποσταλεί νέα ανακοίνωση.

   

  Πραγματοποιήθηκαν σημαντικές αλλαγές στα Δελτία Δήλωσης Δαπανών και στην Απόφαση Ένταξης (Ημ. Δημοσίευσης 31/05/2016)

  Περισσότερα μπορείτε να δείτε εδώ

  Προστέθηκαν τέσσερις νέες αναφορές στη Διαχείριση Δελτίων ΕΣΠΑ για την παρακολούθηση των απογραφικών δελτίων. (Ημ. Δημοσίευσης 31/05/2016)

  Μπορείτε να δείτε τη σχετική ανακοίνωση εδώ

  Ολοκλήρωση Πράξεων ΠΠ 2007 - 2013 (Ημ. Δημοσίευσης 31/05/2016)

  Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκαν σημαντικές ερωτήσεις και απαντήσεις για την Ολοκλήρωση Πράξεων

  Μπορείτε να δείτε τη σχετική ανακοίνωση εδώ

  Ενημέρωση μη διαθεσιμότητας (Ημ. Δημοσίευσης 13/05/2016)

  Σας ενημερώνουμε ότι η λειτουργία της απόφασης ένταξης στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-20 δεν θα είναι διαθέσιμη την Δευτέρα  16/5/2016 το πρωί προκειμένου να γίνουν  τεχνικές εργασίες.

   Θα σας ενημερώσουμε άμεσα με την ολοκλήρωσή τους.

  Οδηγός Αναφορών ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020 (Ημ. Δημοσίευσης 13/04/2016)

  Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε Οδηγός Αναφορών του ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020.

  Μπορείτε να δείτε τον σχετικό οδηγό εδώ

  Εκπαιδευτικός Οδηγός σημπλήρωσης Απογραφικού Δελτίου Πράξεων ΕΚΤ ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020 (Ημ. Δημοσίευσης 12/04/2016)

  Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε εκπαιδευτικός οδηγός που αφορά την συμπλήρωση του Απογραφικού Δελτίου Πράξεων ΕΚΤ στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020.

  Μπορείτε να δείτε τον σχετικό οδηγό εδώ

  Ενημέρωση ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 με το Σχέδιο Κλεισίματος (Ημ. Δημοσίευσης 11/04/2016)

  Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε ανακοίνωση που αφορά την ενημέρωση των Αναφορών του ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 με το Σχέδιο Κλεισίματος.

  Μπορείτε να δείτε τη σχετική ανακοίνωση εδώ

  Οδηγίες για τη διόρθωση Ποσού Υποέργου ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 (Ημ. Δημοσίευσης 06/04/2016)

  Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκαν οδηγίες που αφορούν τη διόρθωση Ποσού Υποέργου στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2007-2013.

  Μπορείτε να δείτε τη σχετική ανακοίνωση εδώ

  Υποβολή Απογραφικών Δελτίων Συμμετεχόντων Πράξεων ΕΚΤ-ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020 (Ημ. Δημοσίευσης 01/04/2016)

  Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε έγγραφο που αφορά την Υποβολή Απογραφικών Δελτίων Συμμετεχόντων Πράξεων ΕΚΤ στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020.

  Μπορείτε να δείτε το σχετικό έγγραφο εδώ

  Ενημέρωση για Δήλωση Δαπανών ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 (Ημ. Δημοσίευσης 29/03/2016)

  Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε ανακοίνωση που αφορά τη Δήλωση Δαπανών μετά την 31/12/2015 - Αυτοματισμός ΟΠΣ 2007-2013.

  Μπορείτε να δείτε τη σχετική ανακοίνωση εδώ

  ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΟΠΣ (Ημ. Δημοσίευσης 08/03/2016)

  Η Ειδική Υπηρεσία ΟΠΣ, στο πλαίσιο της εξασφάλισης διαλειτουργικότητας με τα Πληροφοριακά Συστήματα των Δικαιούχων και των Ενδιάμεσων Φορέων για Πράξεις του ΕΣΠΑ 2014-2020, αναπτύσσει  υπηρεσίες Διαδικτύου (Web Services) οι οποίες παρέχονται σταδιακά σε Παραγωγική Λειτουργία.

  Σχετικά με τα στοιχεία «Συμμετεχόντων σε Πράξεις ΕΚΤ», οι Δικαιούχοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες Διαδικτύου που παρέχονται από το ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020 για την υποβολή Απογραφικών Δελτίων Συμμετεχόντων (Εισόδου και Εξόδου).

  Μπορείτε να δείτε τη σχετική επιστολή εδώ

  Μπορείτε να δείτε περισσότερες πληροφορίες εδώ

  Λίστες Ελέγχου Ολοκλήρωσης Υποέργων και Πράξης ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 (Ημ. Δημοσίευσης 02/10/2015)

  Σας ενημερώνουμε ότι είναι διαθέσιμες στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 οι νέες λίστες ελέγχου ολοκλήρωσης υποέργων και πράξης.

  Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε εδώ

  Οδηγός Ολοκλήρωσης Πράξεων στο ΟΠΣ (Ημ. Δημοσίευσης 20/03/2015)

  Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε επικαιροποιημένος «Οδηγός Ολοκλήρωσης Πράξεων (Πλην Κ.Ε.) στο ΟΠΣ» στον οποίο συγκεντρώθηκαν και όλες οι παλαιότερες οδηγίες της ΕΥ ΟΠΣ σχετικά με την ολοκλήρωση πράξεων στο ΕΣΠΑ 2007-2013.

  Στον Οδηγό θα βρείτε πέραν των άλλων θεμάτων και αναλυτικές οδηγίες για τις ανωτέρω αλλαγές, όπως για τη σωστή συμπλήρωση στο ΤΔΠ του Χρηματοδοτικού σχεδίου, τόκων (έντοκης προκαταβολής ή έντοκου τραπεζικού λογαριασμού), επιστροφής Αδιάθετων ποσών, την τεκμηρίωση διαφορών με τις πληρωμές ΠΔΕ,  κλπ.

  Μπορείτε να δείτε το σχετικό οδηγό εδώ