ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΠΣΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΟΠΣΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΟΠΣΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗWEB SERVICESSFC2007-SFC2014ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΟΠΣ

WEB SERVICES ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020

Η Ειδική Υπηρεσία ΟΠΣ, στο πλαίσιο της εξασφάλισης διαλειτουργικότητας με τα Πληροφοριακά Συστήματα των Δικαιούχων και των Φορέων Διαχείρισης για Πράξεις του ΕΣΠΑ 2014-2020, αναπτύσσει  υπηρεσίες Διαδικτύου (Web Services) οι οποίες παρέχονται σταδιακά σε Παραγωγική Λειτουργία.

Προκειμένου να υλοποιηθεί η κλήση στις εν λόγω υπηρεσίες, οι ενδιαφερόμενοι Δικαιούχοι θα πρέπει:

  1. Να υλοποιήσουν πρόγραμμα Πελάτη λαμβάνοντας υπόψη τις τεχνικές και επιχειρησιακές οδηγίες που παρατίθενται για κάθε υπηρεσία.
  2. Να αιτηθούν και λάβουν κωδικούς πρόσβασης για το ΟΠΣ σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται στο http://logon.mnec.gr/ για την εγγραφή των χρηστών.
  3. Να γνωστοποιήσουν μέσω της εφαρμογής helpdesk (http://helpdesk.mnec.gr/helpdesk/Questions/CreateQuestion.zul?epixid=200) την πρόθεση τους να καλέσουν τις υπηρεσίες Διαδικτύου.

 

Υπηρεσίες Υποβολής Απογραφικών Δελτίων Συμμετεχόντων (Ωφελουμένων) σε Πράξεις ΕΚΤ

Υπηρεσίες Υποβολής Τεχνικών Δελτίων Υποέργων (ΤΔΥ)

Υπηρεσίες Υποβολής Τεχνικών Δελτίων Πράξης (ΤΔΠ)

Υπηρεσίες Υποβολής Δελτίων Δήλωσης Δαπανών (ΔΔΔ)

Οδηγός χρήσης Web Services για την υποβολή Δελτίων ΕΣΠΑ 2014-2020 στο ΟΠΣ

Διαλειτουργικότητα ΟΠΣ με άλλα Πληροφοριακά Συστήματα για την Υποβολή Απογραφικών Δελτίων Πράξεων ΕΚΤ (07/03/2016)