ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΠΣΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΟΠΣΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΟΠΣWEB SERVICESSFC2007-SFC2014ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΟΠΣ

ΑΡΧΙΚΗ > SFC2007-SFC2014

Συστήματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής SFC2007 – SFC2014

Σύμφωνα με τον κανονισμό EC 1083 (άρθρο 76 παρ. 4) του Συμβουλίου, όλες οι οικονομικές συναλλαγές μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Ε.Ε.) και των Αρχών που ορίζονται από τα κράτη - μέλη πρέπει να γίνονται με ηλεκτρονικά μέσα, σύμφωνα με τους κανόνες που υιοθετεί η Ε.Ε. Για τον σκοπό αυτό, η Ε.Ε. λειτουργεί τα συστήματα SFC2007 και SFC2014 για τις Προγραμματικές Περιόδους 2007-2013 και 2014-2020 αντίστοιχα.

Δικαίωμα πρόσβασης στο σύστημα έχουν οι ήδη εγγεγραμμένοι χρήστες της Υπηρεσίας Ταυτοποίησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ECAS), σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται παρακάτω:

Διαδικασία χορήγησης πρόσβασης στα συστήματα SFC2007 - SFC2014

Δημιουργία νέου χρήστη

Για τη δημιουργία νέου χρήστη απαιτείται αρχικά η εγγραφή του χρήστη στην υπηρεσία European Commission Authentication Service (ECAS) και στη συνέχεια η συμπλήρωση και υποβολή της σχετικής αίτησης προς τον σύνδεσμο κράτους - μέλους (MS - Liaison).

Συγκεκριμένα, ο υποψήφιος χρήστης του συστήματος εγγράφεται στην υπηρεσία ταυτοποίησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ECAS), μέσω της ιστοσελίδας https://webgate.ec.europa.eu/cas ως «Εξωτερικός χρήστης» (external user) μέσω του συνδέσμου «Μη καταχωρισμένος ακόμα» («Not registered yet»). Η εγγραφή ολοκληρώνεται με την λήψη σχετικού μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Οι παλαιότεροι χρήστες του συστήματος SFC2007 που επιθυμούν να εγγραφούν και στο SFC2014 – ακόμα και εάν δεν έχουν ακολουθήσει την παραπάνω διαδικασία – θεωρούνται εξ ορισμού εγγεγραμμένοι στο ECAS.

Μετά τη δημιουργία του λογαριασμού, ο Προϊστάμενος ή σχετικός αρμόδιος του Φορέα - υπεύθυνου για την καταχώριση δεδομένων στο σύστημα - αιτείται εγγράφως στον σύνδεσμο κράτους - μέλους (MS - Liaison) ή στον αναπληρωτή του (MS - Liaison Deputy) την πρόσβαση του λογαριασμού χρήστη σε τομείς της αρμοδιότητας του Φορέα.

Αναλυτικότερα, συμπληρώνεται η «Αίτηση Πρόσβασης στο σύστημα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής SFC2007» ή η «Αίτηση Πρόσβασης στο σύστημα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής SFC2014» με τα στοιχεία του χρήστη, μαζί με τον Ενιαίο Κωδικό στην Επιτροπή (ECAS-uid), τα στοιχεία του Φορέα, του αιτούντα, καθώς και οι ρόλοι, οι κόμβοι πρόσβασης και τα δικαιώματα του λογαριασμού στο αντίστοιχο σύστημα. Ο Ενιαίος Κωδικός στην Επιτροπή (ECAS-uid) βρίσκεται στον σύνδεσμο https://webgate.ec.europa.eu/cas/userdata/ShowDetails.cgi, ο οποίος δεν ταυτίζεται με το όνομα χρήστη (user id). Η υπογεγραμμένη αίτηση αποστέλλεται στην Υπηρεσία ΟΠΣ (ταχυδρομικώς στη διεύθυνση Αγίας Φιλοθέης 2, 10556, Αθήνα ή σκαναρισμένη στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο sec.ops@mnec.gr). Χρήσιμο είναι, για την αποφυγή λαθών και για την επιτάχυνση της διαδικασίας, να αποστέλλεται ηλεκτρονικό αντίγραφο της αίτησης σε επεξεργάσιμη μορφή και στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ms-liaison@mnec.gr.

Μετά τη λήψη της αίτησης η Υπηρεσία ΟΠΣ, αφού ελέγξει την ορθότητά της, προβαίνει σε κατάλληλες ενέργειες, ώστε να δοθεί πρόσβαση στον χρήστη σε συμβατούς με τον ρόλο του τομείς σε κάποιο από τα συστήματα. Ο χρήστης ειδοποιείται απευθείας από το τμήμα υποστήριξης του συστήματος, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την ενεργοποίηση του λογαριασμού του.

Υπενθυμίζουμε ότι οι λογαριασμοί πρόσβασης είναι αυστηρώς προσωπικοί και ότι οι μεταβολές στα δεδομένα του συστήματος φέρουν, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την ηλεκτρονική υπογραφή αυτού που τις υλοποίησε.

Μεταβολή στοιχείων χρήστη

Μεταβολές στοιχείων του χρήστη, όπως αλλαγές σε ρόλους και δικαιώματα, γίνονται με έγγραφη αίτηση του Προϊσταμένου ή του αρμόδιου του σχετικού Φορέα, ακολουθώντας τη διαδικασία δημιουργίας νέου χρήστη.

Αλλαγή του «συνθηματικού» (password) του λογαριασμού γίνεται απευθείας από τον χρήστη, μέσω της ιστοσελίδας του ECAS https://webgate.ec.europa.eu/cas.

Διαγραφή χρήστη

Οι Φορείς είναι υποχρεωμένοι να ενημερώνουν τον σύνδεσμο κράτους - μέλους ή τον αναπληρωτή του για τυχόν μακρόχρονη απουσία χρηστών (δύο μήνες και περισσότερο), ώστε οι λογαριασμοί τους να απενεργοποιούνται.

Εκπαίδευση στη Βάση Πληροφοριών SFC2014 για τη νέα Προγραμματική Περίοδο 2014-2020

Το υλικό του σεμιναρίου στη Βάση Πληροφοριών SFC2014 που πραγματοποιήθηκε 16 & 17/6/2014 βρίσκεται εδώ.

Χρήσιμες ιστοσελίδες & ηλεκτρονικές διευθύνσεις

Σελίδα υποστήριξης SFC2014: http://ec.europa.eu/sfc/2014

Το παραγωγικό περιβάλλον του συστήματος SFC2014:

https://webgate.ec.europa.eu/sfc2014/frontoffice/ui

Το παραγωγικό περιβάλλον του συστήματος SFC2007:

https://webgate.ec.europa.eu/sfc2007/frontoffice

Το περιβάλλον εκπαίδευσης του συστήματος SFC2014:

https://webgate.acceptance.ec.europa.eu/sfc2014/frontoffice/ui

Το περιβάλλον εκπαίδευσης του συστήματος SFC2007:

https://webgate.acceptance.ec.europa.eu/sfc2007/frontoffice

Λεπτομερείς οδηγίες για τη δημιουργία λογαριασμού ECAS:

http://ec.europa.eu/employment_social/sfc2007/quick-guides/New_ECAS_nominative_account_creation_for_SFC2007_migration_EN.pdf

Δημιουργία λογαριασμού ECAS, εύρεση Ενιαίου Κωδικού στην Επιτροπή (ECAS uid) (διαδραστική ιστοσελίδα - Αγγλικά):

http://ec.europa.eu/sfc/2014/en/content/creating-ecas-account

Αλλαγή συνθηματικού (password) - (διαδραστική ιστοσελίδα - Αγγλικά):

http://ec..europa.eu/sfc/2014/en/content/password-reset

Σύνδεση στο σύστημα SFC2014 (διαδραστική ιστοσελίδα – Αγγλικά):

http://ec.europa.eu/sfc/2014/en/content/logging-navigating

Ηλεκτρονική διεύθυνση ομάδας υποστήριξης ECAS:

EC-CENTRAL-HELPDESK@ec.europa.eu

Ηλεκτρονική διεύθυνση ομάδας υποστήριξης SFC2014:

ec-sfc2014-info@ec.europa.eu

Ηλεκτρονική διεύθυνση ομάδας υποστήριξης SFC2007:

sfc2007-info@ec.europa.eu

Σύνδεσμος Ελλάδας με τα συστήματα: Ms-liaison@mnec.gr