ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΠΣΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΟΠΣΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΟΠΣWEB SERVICESSFC2007-SFC2014ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΟΠΣ

Μηνιαίο Δελτίο Παρακολούθησης Υποέργου και Τριμηνιαίο Δελτίο Παρακολούθησης Έργου - Πράξης και Υποέργου

Μία από τις βασικές διαχειριστικές λειτουργίες του ΟΠΣ είναι και η Παρακολούθηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των Έργων και των Υποέργων που καταχωρούνται στο σύστημα. Η Παρακολούθηση μπορεί να γίνει σε διαφορετικά επίπεδα ανάλογα με το βαθμό εξουσιοδότησης του χρήστη, δίνοντας σ’ αυτόν τη δυνατότητα να εξάγει συμπεράσματα και κατά συνέπεια να παρακολουθήσει την πορεία εξέλιξης του οικονομικού και φυσικού αντικειμένου σε επίπεδο:

  • Έργου / Υποέργου,
  • Μέτρου / Υπομέτρου,
  • Άξονα Προτεραιότητας,
  • Επιχειρησιακού Προγράμματος,
  • Κ.Π.Σ. / Κ.Π.

Τα πρωτογενή στοιχεία που απαιτούνται για την παρακολούθηση των Έργων και Υποέργων, είναι αυτά που αποτυπώνονται στο Μηνιαίο Δελτίο Παρακολούθησης Υποέργου (ΜΔΠΥ) και το Τριμηνιαίο Δελτίο Παρακολούθησης Έργου και Υποέργων (ΤΔΠΥ).

Μηνιαίο Δελτίο Παρακολούθησης Υποέργου.

Το Μηνιαίο Δελτίο Παρακολούθησης Υποέργου είναι έντυπο στο οποίο αποτυπώνεται μηνιαία η οικονομική δραστηριότητα του κάθε Υποέργου. Αυτό γίνεται με την αναλυτική καταγραφή των οικονομικών στοιχείων του Τελικού Δικαιούχου και των Αναδόχων που σχετίζονται με το συγκεκριμένο Υποέργο για το μήνα αυτό. Επίσης, γίνεται αντιστοίχηση των παραστατικών των δύο αυτών φορέων και κατανέμεται το Επιλέξιμο ποσό ανά κατηγορία επιλέξιμης δαπάνης.

Ο Τελικός Δικαιούχος, είναι υποχρεωμένος σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ (αριθμ. Απόφασης 24812/ΤΔΑΠΠΠΕ 235 «Προσδιορισμός στοιχείων που καταχωρίζονται στο ΟΠΣ και χρόνος υποβολής τους σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 4 του Νόμου 2860/2000») να υποβάλλει μέσα σε δεκαπέντε ημερολογιακές μέρες από τη λήξη του κάθε ημερολογιακού μήνα το ΜΔΠΥ Υποέργου στη Διαχ. Αρχή του Επιχ. Προγράμματος. Στη συνέχεια είναι αρμοδιότητα της Διαχειριστικής Αρχής του προγράμματος να καταχωρήσει τα στοιχεία αυτά στο ΟΠΣ.

Τριμηνιαίο Δελτίο Παρακολούθησης Έργου και Υποέργου.

Το Τριμηνιαίο Δελτίο Παρακολούθησης Έργου και Υποέργων αποτελεί έντυπο το οποίο χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση της διαδικασίας εξέλιξης του έργου και των υποέργων του

Η Διαχειριστική Αρχή του κάθε Επιχειρησιακού Προγράμματος καταχωρεί στο σύστημα τα στοιχεία των ΣΤΔΕ / ΣΤΔΥ και ΜΔΠΥ, σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν περιγραφεί στην τελευταία εγκύκλιο για τις διαδικασίες ένταξης πράξεων στα επιχειρησιακά προγράμματα του ΚΠΣ 2000 – 2006 και στην ΚΥΑ (αριθμ. Απόφασης 24812/ΤΔΑΠΠΠΕ 235).

Με την εισαγωγή των στοιχείων αυτών, προσυμπληρώνονται από το ΟΠΣ στην Ηλεκτρονική Υποβολή το τριμηνιαίο δελτίο παρακολούθησης του κάθε έργου και των υποέργων του. Οι αρμόδιοι Τελικοί Δικαιούχοι ενημερώνουν τα τριμηνιαία δελτία παρακολούθησης και τα αποστέλλουν στη Διαχειριστική Αρχή του αντίστοιχου Προγράμματος εντός ενός ημερολογιακού μήνα από τη λήξη του κάθε ημερολογιακού τριμήνου ΚΥΑ (αριθμ. Απόφασης 24812/ΤΔΑΠΠΠΕ 235). Στη συνέχεια, τα στελέχη των Διαχειριστικών Αρχών μετά τον έλεγχο του περιεχομένου των Δελτίων, καταχωρούν τα νέα στοιχεία στο ΟΠΣ.