ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΠΣΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΟΠΣΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΟΠΣWEB SERVICESSFC2007-SFC2014ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΟΠΣ

Κωδικοποιημένα Στοιχεία ΕΟΧ 2014-2021

Στην Ιστοσελίδα αυτή δημοσιεύονται τα καταχωρισμένα στο Ο.Π.Σ. Κωδικοποιημένα Στοιχεία που αφορούν τον Ευρωπαικό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) 2014-2021. Τα στοιχεία αυτά οριστικοποιήθηκαν μετά από συνεργασία της Υπηρεσίας Ο.Π.Σ. με τους εμπλεκόμενους φορείς.

Κωδικοποιημένα Στοιχεία για τον Ευρωπαικό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) 2014-2021: