ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΠΣΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΟΠΣΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΟΠΣWEB SERVICESSFC2007-SFC2014ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΟΠΣ

Τα Κωδικοποιημένα Στοιχεία στο Ο.Π.Σ.

Συνοπτική Περιγραφή των  Κωδικοποιημένων  Στοιχείων (ΠΥΡΗΝΑΣ) του Ο.Π.Σ. "ΕΡΓΟΡΑΜΑ"

I. Τι είναι Πυρήνας του ΟΠΣ «ΕΡΓΟΡΑΜΑ»

Ο «Πυρήνας»  του ΟΠΣ «Εργόραμα» είναι ένα σύνολο αρχείων με κωδικοποιημένα στοιχεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ενημέρωση πεδίων του συστήματος στο πλαίσιο διαφόρων λειτουργιών Προγραμματισμού και Παρακολούθησης, από το ανώτερο επίπεδο (επίπεδο Προγράμματος) ως το κατώτερο (επίπεδο υποέργου και παραστατικού).

Ορισμένα  από τα αρχεία αυτά αφορούν στοιχεία των οποίων ο προσδιορισμός και  η παρακολούθηση κρίνονται υποχρεωτικά  από τους κανονισμούς των διαρθρωτικών ταμείων για να είναι δυνατή η  χρηματοδότηση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. Τέτοια στοιχεία είναι αυτά των Δεικτών, των Επιλέξιμων Δαπανών, και των Θεματικών Προτεραιοτήτων κ.λ.π.

Ορισμένα  άλλα, αν και μη υποχρεωτικά, θεωρούνται απαραίτητα για τον Προγραμματισμό και την Παρακολούθηση της  προόδου των έργων. Μεταξύ αυτών τα κυριότερα είναι οι Διοικητικές Μεταβολές, και το αρχείο Φορέων.

II. Τι εξασφαλίζει ο πυρήνας

Ο Πυρήνας  κυρίως εξασφαλίζει:

 • Κοινή ορολογία μεταξύ των εμπλεκομένων στη Διαχείριση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων
 • Καθοδήγηση – Υποβοήθηση των Χρηστών στη συμπλήρωση των στοιχείων
 • Δυνατότητα για:
  • Εκτιμήσεις προόδου
  • Αξιολογήσεις
  • Αναζητήσεις
  • Συγκρίσεις
  • Ελέγχους
  • Αναφορές

με κοινά  σημεία αναφοράς.

III. Τι περιλαμβάνει ο πυρήνας για τo ΕΣΠΑ

IV. Τι περιλαμβάνει ο πυρήνας για τo Γ ΚΠΣ