ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΠΣΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΟΠΣΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΟΠΣWEB SERVICESSFC2007-SFC2014ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΟΠΣ

17-5-2020: Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Επιλογή Αναδόχου για το Έργο «Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των γραφείων της Ειδικής Υπηρεσίας Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) για την περίοδο 1-7-2020 έως και 30-6-2023»

 

Η Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ), που υπάγεται στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων & ΕΣΠΑ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων διενεργεί συνοπτικό διαγωνισμό για την «Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των γραφείων της Ειδικής Υπηρεσίας Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) για την περίοδο 1-7-2020 έως και 30-6-2023»

Αντικείμενο του έργου

Αντικείμενο του έργου είναι η παροχή υπηρεσιών καθαρισμού, των γραφείων της Ειδικής Υπηρεσίας ΟΠΣ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, που βρίσκονται στην οδό Αγίας Φιλοθέης 2, Αθήνα από 1-7-2020 έως 30-6-2023, όπως περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτημα Ι της διακήρυξης.

Προϋπολογισμός του έργου - Χρηματοδότηση

α) Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των πενήντα χιλιάδων και οχτακοσίων σαράντα ευρώ (50.840,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: σαράντα μία χιλιάδες ευρώ (41.000,00€), ΦΠΑ:  εννέα χιλιάδες οχτακόσια σαράντα ευρώ (9.840,00€)).

β) Το έργο υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Τεχνική Βοήθεια.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Υποβολή προσφορών – Αποσφράγιση προσφορών

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό θα πρέπει να υποβάλλουν τις προσφορές, το αργότερο μέχρι και τις 2-6-2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 στα γραφεία της Ειδικής Υπηρεσίας ΟΠΣ, Αγίας Φιλοθέης 2 (5ος όροφος πρωτόκολλο).

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 2–6-2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.30 στα γραφεία της Ειδικής Υπηρεσίας ΟΠΣ, Αγίας Φιλοθέης 2, 105 56 Αθήνα, 4ος όροφος, ενώπιον της Επιτροπής Αξιολόγησης αποτελεσμάτων διαγωνισμών.

Παροχή διευκρινίσεων

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  στο email: sec.ops@mnec.gr το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο της Αναθέτουσας Αρχής: http://www.ops.gr το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

Αιτήματα παροχής διευκρινίσεων που υποβάλλονται με άλλο τρόπο δεν εξετάζονται.

Σχετικά αρχεία

Διακήρυξη

Διακήρυξη σε επεξεργάσιμη μορφή (περιλαμβάνεται και το υπόδειγμα του Τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ)

Διευκρινίσεις επί ερωτήσεων

Ανάδειξη προσωρινού αναδόχου (12/6/2020)

Ανάδειξη οριστικού αναδόχου σύμβασης (Ημ. Δημοσίευσης 26/06/2020)