ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΠΣΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΟΠΣΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΟΠΣΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗWEB SERVICESSFC2007-SFC2014ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΟΠΣ

ΑΡΧΙΚΗ > ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ > Γενικές Πληροφορίες

Ηλεκτρονική Υποβολή Δελτίων στο Ο.Π.Σ.

Η εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής είναι εύκολα προσπελάσιμη σε οποιονδήποτε έχει πρόσβαση στο internet και η υποβολή γίνεται με τη βοήθεια φορμών HTML που προσομοιάζουν των γνωστών εντύπων επεξεργασίας κειμένου.

Οι χρήστες της εφαρμογής, ανάλογα με την πολιτική δικαιωμάτων που έχει οριστεί, μπορούν να δημιουργήσουν, να επεξεργαστούν, να υποβάλλουν, να διαχειριστούν και τελικά να καταχωρίσουν:

  • Στοιχεία για τις πράξεις του ΕΣΠΑ (Τεχνικά Δελτία, Δελτία Δαπανών κλπ) στη σελίδα: http://logon.mnec.gr/
  • Στοιχεία του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων στη σελίδα: http://www.e-pde.gr/

Η εισαγωγή των δεδομένων γίνεται με δύο τρόπους:

  • Πληκτρολόγηση δεδομένων στις κατάλληλα σχεδιασμένες web forms
  • Φόρτωση αρχείου XML

Κάθε Διαχειριστική Αρχή/ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή/ Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης μέσα από την Ιστοσελίδα του στο Διαδίκτυο, μπορεί να ενεργοποιήσει σχετική σύνδεση (link).

Να σημειωθεί σε αυτό το σημείο ότι η ηλεκτρονική υποβολή δεν δύναται να αντικαταστήσει την έντυπη για όλα τα δελτία που υποβάλλονται. Σχετικές οδηγίες μπορείτε να βρείτε εδώ: Υποχρέωση χρήσης της Ηλεκτρονικής Υποβολής για τα έντυπα ΟΠΣ ΕΣΠΑ

Οδηγίες χρήσης Ηλεκτρονικής Υποβολής

Οδηγίες Συμπλήρωσης δελτίων

Για οδηγίες συμπλήρωσης των δελτίων μπορείτε να δείτε τα εγχειρίδια Διαδικασιών Διαχείρισης και Ελέγχου Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων, τα έντυπα και τις λίστες που βρίσκονται δημοσιευμένα στην σελίδα www.espa.gr και ειδικότερα στο τμήμα: Σύστημα Διαχείρισης & Ελέγχου Προγραμμάτων.

Για άμεση πρόσβαση μπορείτε να πατήσετε εδώ. Επίσης οδηγίες συμπλήρωσης για το Δελτίο Δήλωσης Δαπανών για πράξεις πλην Κρατικών Ενισχύσεων μπορείτε να βρείτε εδώ.

Επικοινωνία της Ηλεκτρονικής Υποβολής με Πληροφοριακά Συστήματα δικαιούχων

Η εφαρμογή της Ηλεκτρονικής Υποβολής για την επικοινωνία της με πληροφοριακά συστήματα των δικαιούχων έχει τη δυνατότητα λήψης αρχείων δεδομένων μέσω αρχείων XML. Tα αρχεία XML δίνουν τη δυνατότητα μαζικής εισαγωγής στοιχείων. H κατασκευή του αρχείου XML θα πρέπει να γίνεται από άλλο μηχανογραφικό σύστημα το οποίο πιθανώς χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση των έργων στον κάθε φορέα. Η δημιουργία των αρχείων με πληκτρολόγηση από τον χρήστη (σε έναν επεξεργαστή κειμένων ASCII) δεν είναι ενδεδειγμένη. Οδηγίες γραμμογράφησης των παραπάνω καθώς και παραδείγματα μπορείτε να βρείτε εδώ.

Υποστήριξη σε θέματα Ηλεκτρονικής Υποβολής

Για θέματα πρόσβασης στην Ηλεκτρονική Υποβολή ΕΣΠΑ και για υποστήριξη προς δικαιούχους μπορείτε να επικοινωνείτε με τα γραφεία ΟΠΣ των αρμόδιων φορέων διαχείρισης. Στοιχεία επικοινωνίας (ανά Ειδική Υπηρεσία) μπορείτε να βρείτε εδώ.