ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΠΣΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΟΠΣΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΟΠΣWEB SERVICESSFC2007-SFC2014ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΟΠΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΟΠΣ

Εκπαιδευτικό λογισμικό που αναπτύχθηκε και λειτουργεί ως αυτόνομο εκπαιδευτικό υλικό (e-learning) για τα ακόλουθα αντικείμενα.

 ΟΠΣ ΕΣΠΑ - με διακριτά μαθήματα για τα παρακάτω θέματα:
  > User Interface (Περιβάλλον εφαρμογής)
  > Επιλογή/Έγκριση πράξεων πλην κρατικών ενισχύσεων
  > Παρακολούθηση πράξεων πλην κρατικών ενισχύσεων
  > Κρατικές ενισχύσεις (περιέχει Επιλογή/Έγκριση & Παρακολούθηση)
  > Κεντρικός λογαριασμός
 
    Ηλεκτρονική υποβολή - με διακριτά μαθήματα για τον Φορέα Διαχείρισης και για τον Δικαιούχο
 
    Σύστημα Business Intelligence

Οι ελάχιστες προδιαγραφές λογισμικού για την παρακολούθηση των μαθημάτων:
Internet Explorer 8/ Mozilla Firefox 3/ Chrome 7, Flash Player 10, Ελάχιστη ανάλυση οθόνης 1024x768

Μαθήματα ΟΠΣ ΕΣΠΑ
- Για το μάθημα ΟΠΣ ΕΣΠΑ - User Interface πατήστε εδώ
- Για το μάθημα ΟΠΣ ΕΣΠΑ - Επιλογή/Έγκριση πράξεων πλην κρατικών ενισχύσεων πατήστε εδώ
- Για το μάθημα ΟΠΣ ΕΣΠΑ - Παρακολούθηση πράξεων πλην κρατικών ενισχύσεων πατήστε εδώ
- Για το μάθημα ΟΠΣ ΕΣΠΑ - Κρατικές ενισχύσεις πατήστε εδώ
- Για το μάθημα ΟΠΣ ΕΣΠΑ - Κεντρικός λογαριασμός πατήστε εδώ
- Για το μάθημα Έλεγχοι, Δειγματοληψία (με επίδειξη της εφαρμογής) πατήστε εδώ 

Μαθήματα ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
- Για το μάθημα Ηλεκτρονικής Υποβολής Φορέα Διαχείρισης πατήστε εδώ
- Για το μάθημα Ηλεκτρονικής Υποβολής Δικαιούχου πατήστε εδώ
- Για τα μαθήματα Ηλεκτρονικής Υποβολής (με επίδειξη της εφαρμογής) για χρήση από δικαιούχους πατήστε εδώ 

Μαθήματα BUSINESS INTELLIGENCE
- Για το μάθημα Σύστημα Business Intelligence πατήστε εδώ

Για τη λήψη των μαθημάτων σε μορφή .zip πατήστε τον αντίστοιχο σύνδεσμο. Αφού αποσυμπιέσετε το αρχείο .zip "τρέξτε" το αρχείο index.html που βρίσκεται στο φάκελο που θα δημιουργηθεί.

ΟΠΣ ΕΣΠΑ
- ΟΠΣ ΕΣΠΑ - User Interface .zip (35,7 MB)
- ΟΠΣ ΕΣΠΑ - Επιλογή/Έγκριση πράξεων πλην κρατικών ενισχύσεων .zip (55,0 MB)
- ΟΠΣ ΕΣΠΑ - Παρακολούθηση πράξεων πλην κρατικών ενισχύσεων .zip (28,3 MB)
- ΟΠΣ ΕΣΠΑ - Κρατικές ενισχύσεις .zip (23,6 MB)
- ΟΠΣ ΕΣΠΑ - Κεντρικός λογαριασμός .zip (18,9 MB)

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ
- Ηλεκτρονικής Υποβολής Φορέα Διαχείρισης .zip (76,9 MB)
- Ηλεκτρονικής Υποβολής Δικαιούχου .zip (65,2 MB)

BUSINESS INTELLIGENCE
- Σύστημα Business Intelligence .zip (34,1 MB)