ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΠΣΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΟΠΣΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΟΠΣWEB SERVICESSFC2007-SFC2014ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΟΠΣ

Έγγραφα - Σημαντικές Ανακοινώσεις ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020

Έγγραφα

Αυτοματοποιημένη αποστολή ενημερώσεων μέσω ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020 (27/7/2016)
Υποβολή Απογραφικών Δελτίων Συμμετεχόντων Πράξεων ΕΚΤ (31/03/2016)
Διαλειτουργικότητα ΟΠΣ με άλλα Πληροφοριακά Συστήματα για την Υποβολή Απογραφικών Δελτίων Πράξεων ΕΚΤ (07/03/2016)
• Έναρξη λειτουργίας εφαρμογής του ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020 (18/09/2015)

Σημαντικές Ανακοινώσεις

 
ΕΠΙΛΟΓΗ/ΕΓΚΡΙΣΗ
Έλεγχοι Επικύρωσης Δεδομένων κατά τη συμπλήρωση της οθόνης "Στάδια Επιλογής Πράξης" (08/04/2016)
 Οδηγίες για την Εισαγωγή αρχικής Απόφασης ένταξης για πράξη πλην επιχειρηματικότητας (18/02/2016)
Έλεγχοι Επικύρωσης Δεδομένων κατά τη συμπλήρωση της οθόνης "Αποφάσεις 5ης ΠΠ" (10/11/2016)
• Βελτιώσεις ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020 (09/11/2015)
• Καταστάσεις Δελτίου – Έλεγχοι Επικύρωσης στην ΛΠ Επιλογή – Έγκριση (9/11/2015)

• Ενημέρωση για καταχώρηση των Προσκλήσεων που έχουν εκδοθεί στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020 (22/09/2015)


ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
Πλήρης ενεργοποίηση του Δελτίου Ωρίμανσης & Υποχρεώσεων Πράξης και σύνδεσή του στο Τεχνικό Δελτίο Πράξης (5/08/2016)
Σημαντικές αλλαγές στα Δελτία Δήλωσης Δαπανών
Οδηγίες Χρήσης Ηλεκτρονικού Φακέλου Έργου/Υποέργου (23/05/2016)
• Λειτουργία Κεντρικού Λογαριασμού στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020 (06/04/2017)


ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Αλλαγές - προσθήκες σε αναφορές του ΟΠΣ (23/02/2018)
Αποκατάσταση προβλήματος υπολογισμού του δείκτη 10502 ανά πράξη σε αναφορά του ΟΠΣ
Nέες αναφορές: "Αναφορά ανά έργο και Λογιστική Χρήση" και "Αναφορά ανά υποέργο και Λογιστική Χρήση" (18/10/2017)
Συμπλήρωση πεδίου στην αναφορά 'Οικονομικά Στοιχεία Έργων ανά MIS'
Αναλυτικές Κινήσεις ΚΕΛ ανά Ενάριθμο - Καταχωρημένα Στοιχεία ΕΣΠΑ 2014-2020 (ΕΠ και ΑΤΠ)(15/09/2017)
Νέα αναφορά: Πίνακας Επιτόπιων Επαληθεύσεων (11/7/2017) 
• Πλαίσιο επίδοσης - Αναφορά δεικτών ΒΣΥ χρηματοοικονομικών (20/06/2017)
Αναφορά Χρηματοδότησης Πράξεων ΠΔΕ - ΕΣΠΑ (02/06/2017)
Νέες αναφορές σχετικά με τις Εκχωρήσεις (06/02/2017)
Αναφορά Αναλυτικών Κινήσεων Πληρωμών Έργων(ΠΔΕ) (23/05/2016)
• Αναφορά Χρηματοδότηση Πράξεων ανά Ενάριθμο (23/05/2016)

ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΚΤΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ
• Δελτίο Διαχείρισης Δείκτη - μενού Βοηθητικές Εργασίες (19/12/2018)
• Τρόπος υπολογισμού δεικτών ΒΣΥ (βασικό στάδιο υλοποίησης)
Δελτίο Ταυτότητας Δείκτη (16/12/2016)
Παραγόμενα Έγγραφα (14/03/2016)
Σημαντικά θέματα σχετικά με την λειτουργία του ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020 (01/12/2015)