ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΠΣΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΟΠΣΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΟΠΣWEB SERVICESSFC2007-SFC2014ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΟΠΣ

ΑΝΕΝΕΡΓΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

16/02/2021: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για ανάθεση της σύμβασης "Μελέτη εφαρμογής παραμετροποίησης & προσαρμογής του ΟΠΣ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων στις απαιτήσεις του Ταμείου Ανάκαμψης"

17-5-2020: Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Επιλογή Αναδόχου για το Έργο «Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των γραφείων της Ειδικής Υπηρεσίας Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) για την περίοδο 1-7-2020 έως και 30-6-2023»

21/02/2019: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για ανάθεση της σύμβασης "Εξειδικευμένη υποστήριξη της Ειδικής Υπηρεσίας Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος σε θέματα του anaptyxi.gov.gr"

15-12-2017: ∆ιενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού «Προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής για τις ανάγκες του Εφεδρικού Κόμβου (Disaster & Recovery Site) του ΟΠΣ»

17/05/2017: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου «Παροχή Υπηρεσιών καθαριότητας των γραφείων της Ειδικής Υπηρεσίας Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ)»

21/12/2016: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου «Εξειδικευμένη υποστήριξη του έργου της Ειδικής Υπηρεσίας Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος»

04/07/2016: Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για τη στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (Ο.Π.Σ.)

14/04/2016: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση του έργου "Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των γραφείων της Ειδικής Υπηρεσίας Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ)"
- Απαντήσεις σε διευκρινιστικές ερωτήσεις

10/12/2015: Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Δημόσιου Διεθνούς Διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου: «Υλοποίηση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (Ο.Π.Σ.), σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020»

19/10/2015 - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση της σύμβασης «Υποστήριξη της Ειδικής Υπηρεσίας Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος για θέματα που αφορούν το ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020»,  μέσω του καταλόγου παρόχων υπηρεσιών και προμηθευτών της Υπηρεσίας ΟΠΣ.

30/06/2015: Διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης του σχεδίου Διακήρυξης Ηλεκτρονικού, Ανοικτού, Δημόσιου Διαγωνισμού με τίτλο «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (Ο.Π.Σ.) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 – 2020»

12/01/2015: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση της σύμβασης «Σχεδιασμός, ανάπτυξη και συντήρηση Πληροφοριακού Συστήματος για την υλοποίηση του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του  Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2009-2014»,  μέσω του καταλόγου παρόχων υπηρεσιών και προμηθευτών της Υπηρεσίας ΟΠΣ.

3/9/2014: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου: «Σύμβουλος υποστήριξης για την ανανέωση και συντήρηση των διαδικτυακών τόπων της Υ ΟΠΣ».

17/07/2014: Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για τη στελέχωση της Υπηρεσίας Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (Ο.Π.Σ.)

19/06/2014: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση της σύμβασης «Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την υποστήριξη υποδομών και εφαρμογών σε προϊόντα λογισμικού ORACLE», μέσω του καταλόγου παρόχων υπηρεσιών και προμηθευτών της Υπηρεσίας ΟΠΣ.

17/12/2013: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση του έργου: «Υποστήριξη της Υπηρεσίας ΟΠΣ για την προσαρμογή του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος στις ανάγκες της Προγραμματικής Περιόδου 2014 – 2020» μέσω του καταλόγου παρόχων υπηρεσιών και προμηθευτών της υπηρεσίας ΟΠΣ.

17/10/2013: Πρόσκληση για εγγραφή σε Κατάλογο δυνητικών παρόχων υπηρεσιών και προμηθευτών της Ειδικής Υπηρεσίας Θεσμικής Υποστήριξης (ΕΥΘΥ) και της Υπηρεσίας Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (Ο.Π.Σ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας

27/5/2013: Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για τη στελέχωση της Υπηρεσίας Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (Ο.Π.Σ.)

9/3/2011: Τεύχους πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση του έργου: «Υποστήριξη για την ανάπτυξη διαδικτυακού εργαλείου παρουσίασης στοιχείων συγχρηματοδοτούμενων  πράξεων και συστήματος GIS» (Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: Δευτέρα 28/3/2011 και ώρα 13:00).

30/12/2010 – Προκήρυξη ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου «Ανανέωση αδειών χρήσης λογισμικού και προμήθεια νέων για το ΟΠΣ» με κριτήριο ανάθεσης την χαμηλότερη τιμή

15/6/2010 - Προκήρυξη για ανάθεση του έργου «Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των γραφείων της Υπηρεσίας Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ)»

Πρόσκληση στελέχωσης Υπηρεσίας Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος

19/5/2010 - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση του έργου: «Ανάδειξη συμβούλου υποστήριξης για θέματα που αφορούν το ΟΠΣ» (Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 24/6/2010)