ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΠΣΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΟΠΣΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΟΠΣWEB SERVICESSFC2007-SFC2014ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΟΠΣ

Η Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων & ΕΣΠΑ του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης πρόκειται να αναθέσει, μέσω του καταλόγου παρόχων υπηρεσιών και προμηθευτών της Εθνικής Αρχής Συντονισμού, το έργο «Εξειδικευμένη υποστήριξη της Ειδικής Υπηρεσίας Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος σε θέματα του http://anaptyxi.gov.gr»», σύμφωνα με τους γενικούς και ειδικούς όρους, όπως αυτοί περιγράφονται στη πρόσκληση.

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη είναι 40.000,00 € (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και προέρχεται από πόρους του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Τεχνική Βοήθεια 2014-2020» (ΣΑΕ 519/1 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και ειδικότερα από το έργο 2016ΣΕ51910010).

Την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και το σχετικό τεύχος μπορείτε να την κατεβάσετε σε ηλεκτρονική μορφή από εδώ

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στην εταιρεία «EEO GROUP A.E.», εγγεγραμμένη στον κατάλογο παρόχων υπηρεσιών και προμηθευτών που τηρεί η Εθνική Αρχή  Συντονισμού με αρ. πρωτ. της βεβαίωσης εγγραφής στον κατάλογο: 80664/ΕΥΣΣΑ 1676/28-7-2016.